Vårvalget 2022

Resultater Vårvalget 2022

Resultatene for vårvalget kommer så snart de er klare!

Takk til alle som har stilt til valg og alle som stemmer.

Skriftlig valgutspørring

Kandidatene som ikke er med på utspørringen har fått spørsmål på mail. Svaret er publisert her 

Engasjer deg i NHHS!

Årets kandidater til Vårvalget 2022 er klart og valget er i gang! Fra mandag 4. april klokken 17:15 til onsdag 6.april klokken 12.00 kan du stemme på Canvas! Kandidatene er publisert og kan drive valgkamp fra mandag 4.april 8:00.

I år kjøres en todelt valgutspørring; kandidater til NHH-styret, , leder KKU, leder Stafettkomiteen, og andre stillinger det er konkurranse på, vil spørres ut på valgutspørring mandag klokken 17.15. Du kan sende inn spørsmål til denne utspørringen ved å følge denne linken. Det kan gjøres både før og under utspørringen.

Andre kandidater vil få tilsendt og bli bedt om å besvare spørsmål skriftlig i løpet av mandagen som legges ut på nhhs.no 19:00 samme dag. Du kan sende spørsmål til disse kandidatene ved å følge denne linken. Det må du gjøre før 16:00 mandag.

Valget avsluttes onsdag kl.12:00 og resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:15 mandag 4.april til kl 12:00 onsdag 6.april.

For alle stillinger vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank.

Kandidater

NHH-Styret

Kvinnelig representant

Maria Selsås Fjogstad

Etter snart 5 år på NHH har jeg blitt godt kjent med den fantastiske studentforeningen og studentmassen på skolen. Det siste året har jeg også vært så heldig å representere studentene i NHH-styret. Dette ønsker jeg å fortsette med og mitt overordnede mål er å forbedre studentenes hverdag. Dette inkluderer:

1. Mer plass til studentene på skolen og følge opp campusutviklingen – Dette har vært et hett tema på mange av styremøtene, jeg ønsker å fortsette å fremme studentenes sak.

2. Kjempe for studentenes beste; psykososialt og faglig. – På NHH må studentene stå sentralt i alle beslutninger som tas. Det skal tas hensyn til det psykososiale miljøet og hverdagen til studentene, i tillegg til spørsmål knyttet til arbeidsmiljø. Vi trenger fornyelse av fag og undervisningsmetoder for å forbli relevante og attraktive i arbeidsmarkedet.

3. Være studentenes stemme og sikre at strategien blir iverksatt. – Det siste året har jeg og Aksel vært en tydelig stemme i arbeidet med en ny strategi, jeg ønsker å sikre at ord blir til handling. Særlig når det gjelder mål knyttet til bærekraft.


After almost 5 years at NHH, I have become well acquainted with the fantastic student association and students at the school. The last year, I have also been fortunate to represent the students in the NHH-board. I want to continue with this and my overall goal is to improve the students’ everyday lives. This includes:

1. More space for students at the school and follow up on campus development – This has been a topic at many meetings, I want to continue to promote the students’ cause.

2. Fight for the students’ best interests; psychosocial and professional. – At NHH, students must be central in all decisions that are made. The psychosocial environment and the everyday life of the students must be taken into account, in addition to questions related to the work environment. We need a renewal of subjects and teaching methods to remain relevant and attractive in the labor market.

3. Be the voice of the students and ensure that the strategy is implemented. In the last year, Aksel and I have been a clear voice in the work on a new strategy, I

Mannlig representant

Klikk på linken under:

https://nhhs.no/mannlige-representanter-nhh-styret-var-2022/

Klubb- og kulturutvalget

Blokk:  BAROMETER

Barometer kommer forhåpentligvis til å være det første styret siden 18/19 som ikke blir begrenset av koronapandemien. Vi vil derfor ha ekstra fokus på å sørge for at KKU står ordentlig på bena igjen. Dette innebærer blant annet å ha god budsjettkontroll, sørge for en bra utkommanderingsordning, samt jobbe for å gjenskape og styrke stud.nhh sin tilhørighet til kjelleren. Nå som Norge er åpnet igjen, er det også viktig at vi ikke mister alle de viktige tradisjonene og kulturen både i og rundt KKU, som har blitt opparbeidet gjennom årene som var. Som en viktig del av dette arbeidet vil vi jobbe for å planlegge et helt fantastisk jubileum, ikke bare for gamle og nye KKU-ere, men også for resten av studentmassen.

Barometer skal være blokken som gjenskaper den gode stemningen som var i kjelleren pre-korona. Stem Barometer!


Barometer will hopefully be the first KKU-board since 18/19 that will not be limited by the corona pandemic. We will therefore have an extra focus on ensuring that KKU is properly back on its feet. This indicates, among other things, that we will keep a proper budget, maintain a great “utkommandering”-system, as well as working to continue and strengthen stud.nhh’s affiliation with “Kjelleren”. Now that Norway has reopened, it is also important that we do not lose all the important traditions and culture both in and around KKU, which have been built in the past. As an important part of this work, we will plan a great anniversary, not only for old and new KKU members, but also for the rest of the student body.

Barometer will be the team that recreates the great enviroment that was in “Kjelleren” pre-corona. Vote Barometer!

Leder:

Karoline Aasnæs

Begge mine år som NHH-student har i mer eller mindre grad vært begrenset av koronapandemien. Til tross for dette har jeg rukket å bli ekstremt glad i studentforeningen, der jeg spesielt har funnet meg godt til rette i kjelleren. Det siste halvåret har Kjelleren igjen fått vise hva den har å by på, og som leder ønsker jeg derfor å videreføre og styrke livet vi den siste tiden har sett i studentforeningens festlokaler. Jeg ønsker her å ha et ekstra fokus på å styrke Klubben som et samlingspunkt for hele studentmassen. Dette innebærer hovedsakelig å i større grad synliggjøre Klubbens tilbud, samt forbedre og tilpasse disse tilbudene til studentenes ønsker og behov. Videre har jeg ambisjoner om å ytterligere effektivisere driften til KKU, ved å blant annet ha fokus på gode interne rutiner og god budsjettkontroll.

Kjernesaker
– Styrke klubben og resten av kjelleren sin posisjon som et samlingspunkt for stud.nhh.
– Effektivisere driften til KKU.


Both my years as an NHH student have to a greater or lesser extent been limited by the corona pandemic. Despite this, I have managed to become extremely fond of the student association, where I have especially found myself comfortable in “Kjelleren”. In the last six months, “Kjelleren” has once again been able to show what it has to offer. I therefor want to continue and strengthen the life we have recently seen in the student association’s party rooms. Hence I want to have an extra focus on strengthening Klubben as a gathering point for the entire student body. This mainly means making Klubben’s offerings more visible, as well as improving and adapting these offers to the students’ wishes and needs. Furthermore, I have ambitions to further streamline operations of KKU, by focusing on good internal routines and good budget control.

Key issues
– Strengthen Klubben and the rest of “Kjellerens” position as a meeting point for the student body.
– Streamline operations of KKU.

Økonomiansvarlig:

Christoffer Lunde

Vi befinner oss nå på startstreken til det første restriksjonsfrie året på NHH etter pandemien. Dette representerer en gylden mulighet til å bringe KKU og kjelleren tilbake til pre Corona høyder, men disse høydene kan ikke nås uten et solid grunnlag å bygge på. Som økonomiansvarlig vil jeg sørge for at alle de økonomiske elementene ligger til rette for å ta oss til disse høydene. Overordnet vil jeg ha et fokus på å begrense unødvendige kostnader som svinn, samt kontrollere inntekter. Videre vil jeg også jobbe for å maksimere nytten av de midlene vi får. Midlene vi får skal brukes effektivt og på områder som gjør at kjelleren kan nå sitt fulle potensiale.

Kjernesaker
– God kontroll på økonomien.
– Skape en oversiktlig betalingsplan for krysselisten.


We are now on the starting line for the first restriction-free year at NHH after the pandemic. This represents a golden opportunity to bring KKU and “Kjelleren” back to pre Corona heights, but these heights cannot be reached without a solid foundation to build on. As finance manager, I want to make sure that all the financial elements are in place to take us to these heights. Overall, I want to focus on limiting unnecessary costs such as waste, as well as controlling revenue. Furthermore, I will also work to maximize the benefit of the funds we receive. The funds we receive must be used efficiently and in areas that allow “Kjelleren” to reach its full potential.

Key issues
– Good control of the economy.
– Create a clear payment plan for the cross list.

Baransvarlig:

Sven Christian Storelv

Gjennom min tid på NHH har jeg rukket å bli svært glad i studentforeningen der jeg trives spesielt godt i kjelleren, og med det den har å by på. Jeg ser derfor veldig frem til den økte aktiviteten som vi forhåpentligvis kommer til å se i tiden fremover. Jeg ønsker derfor å jobbe med å gi stud.nhh et best mulig og så variert som mulig drikketilbud. Som baransvarlig ønsker jeg å fokusere på det å ha god kontroll på drikkevarebeholdningen på nhhs sitt lager, samt effektivisere bestillings- og utrekvireringsrutinene. Dette vil jeg gjennomføre gjennom å fortsette den gode dialogen med blant andre underutvalg, interessegrupper, kjellergrupper og ikke minst Hansa, i tillegg til å tilpasse vaktlistene for utrekvirering i bargruppen til KKU etter behov.

Kjernesaker
– God kontroll på varebeholdning og svinn.
– Effektivt og godt samarbeid ved bestilling og utrekvirering.


During my time at NHH, I have managed to become very fond of the student association, where I feel especially at home in “Kjelleren”, and with what it has to offer. I am therefore very much looking forward to the increased activity that we hopefully will see in the time ahead. I therefore want to work on giving stud.nhh the best possible and as varied offer of drinks as possible. As bar manager, I want to focus on having good control of the inventory in the nhhs’ storage, as well as streamline routines for ordering and requisitioning. I’ll do this by continuing the good dialogue with subcommittees, interest groups, basement groups and particularly Hansa, in addition to adapting the shift lists for requisitioning in the KKU-bar group as needed.

Key issues
– Good control of inventory and waste.
– Efficient and good cooperation during ordering and requisitioning.

Personalansvarlig:

Rikke Rønningen Ruhs

Nå som vi går et semester i møte uten korona-restriksjoner ønsker jeg som personalansvarlig å fortsette effektiviseringen av utkom-ordningen og tilrettelegge vaktlistene slik at alle får muligheten til å bidra. I tillegg ønsker jeg å gjøre vaktene til en hyggelig og sosial affære ved å sørge for at det er satt opp tilstrekkelig med folk på vakt. Som resten av barometer håper jeg å bidra til at kjelleren blir et trivelig sted for hele studentmassen. Videre ønsker jeg innad i KKU å utarbeide en vaktplan som er informativ og oversiktlig, slik at man enkelt kan bytte vakter internt ved behov.

Kjernesaker
– Sørge for at førstekullister har et morsomt og hyggelig inntrykk av kjelleren gjennom utkom-ordningen.
– Skape insentiver for grundigere vasking av klubben gjennom sosiale innslag.
– Opprettholde en organisert vaktplan både for utkom-ordningen, og innad i KKU, slik at alle har mulighet til å stille på vakt.


As we are finally entering a semester without any corona-restrictions my wish as a Human Resources manager is to continue working on the “utkom-initiative”. Furthermore, working at the bar should be fun, and I will be focusing on having a sufficient amount of people at work. Me and my fellow Barometer representatives main focus is to create an including environment for the student body. Moreover, I will strive to create a transparent and informative work-schedule. Consequently, changing workdays with colleagues will be effortless.

Key issues
– guarantee a pleasant first impression of “Kjelleren” through the Utkom initiative.
– Incentivize thorough cleaning with social initiatives.
– Maintain an organized schedule for both Utkom and KKU, and therefore facilitate for an available work-force.

Kulturansvarlig

Maria Bjerke

Nytt semester uten restriksjoner, og mulighetene er mange! Jeg ønsker å bringe tilbake det mangfoldet av tilbud og aktiviteter som Kjelleren tidligere har kunnet by på før pandemien. Mitt fokus som kulturansvarlig vil bli å stable kulturtilbudet på bena igjen, slik at alle føler seg velkomne til å benytte seg av Kjelleren. Jeg ønsker at Kjelleren skal være et lavterskeltilbud hvor studentene igjen kan møte hverandre gjennom mindre og større arrangementer. Utover dette ønsker jeg også at bookingen av KKU sine lokaler skal gjøres så effektiv som mulig med rask behandlingstid og tydelig kommunikasjon, slik at flest mulig velger å benytte seg av dette fantastiske tilbudet.

Kjernesaker
– Effektiv og enkel booking av KKU sine lokaler.
– Et større og mer variert tilbud av arrangementer i Kjelleren.
– Gjøre Kjelleren til et lavterskel samlepunkt for studentene.


A new semester without restrictions, and the possibilities are endless! I wish to reinstate the variety of offers and activities “Kjelleren” offered pre-pandemic. My priority as event-manager will be to bring back the different cultural offerings, so that everyone can feel welcome to make use of “Kjelleren”. I want “Kjelleren” to be a low-treshold offer where the students yet again can meet trough both smaller and bigger events. Besides this, I also wish to make the booking of KKUs premises as effective as possible so that as many as possible choose to make use of this offer.

Key issues
– Effective and easy booking of KKUs premises.
– A greater and more varied offer of events in “Kjelleren”.
– To make “Kjelleren” a low-treshold gathering point for the students.

Kjelleransvarlig

Morten Rein

Etter over to år med pandemi kan vi endelig begynne å planlegge med større sikkerhet og igjen ta i bruk kjelleren som en viktig kulturell og sosial arena for stud.NHH. En viktig del av å oppnå tilhørigheten som var til Kjelleren før koronapandemien, er å gjøre Kjelleren mer innbydende for stud.NHH. Som Kjelleransvarlig vil jeg sørge for at alt utstyret som er i kjelleren er i orden, og samtidig også jobbe for at dette skal bli oppdatert og utbedret. Jeg vil videreføre forrige Kjelleransvarligs arbeid med å gjeninnføre lysveggen bak baren i Klubben, og samtidig jobbe for at Klubben skal få en overhaling.

Kjernesaker
– Jobbe for at Klubben skal styrke sin posisjon som den viktigste lavterksel sosiale arena, ved å skape et mer innbydende klima for studentene (bl.a. ved lysvegg).
– Skape en mer innbydende kjeller, ved utbedring og oppretthold av utstyr og arealer.
– Tilstrebe å få til et garderobesystem ved større arrangementer i medregi av KKU, med mål om å redusere antall tapte jakker og personlige eiendeler


After over two years of the pandemic, we can finally start planning with greater certainty and again use the “Kjeller” as an important cultural and social arena for stud.NHH. An important part of achieving the affiliation that was to Kjelleren before the corona pandemic is to make Kjelleren more inviting for stud.NHH. As Kjelleransvarlig, I want to make sure that all the equipment in “Kjelleren” is in order, and at the same time also work to ensure that this is updated and repaired. I will continue the previous Kjelleransvarligr’s work to reintroduce the light wall behind the bar in Klubben, and at the same time work for Klubben to get an overhaul.

Key issues
– Work for Klubben to strengthen its position as the most important low-threshold social arena, by creating a more inviting climate for students (including by light wall).
– Create a more inviting Kjeller, by repairing and maintaining equipment and areas.
– Strive to create a wardrobe system for larger events under the auspices of KKU, with the goal of reducing the number of lost jackets and personal belongings.

PR-ansvarlig

Oscar Henriksen Gussiås

Jeg har som resten av Barometer en ambisjon om at Kjelleren skal være et sted hvor flest mulig NHH-studenter ønsker å oppholde seg. En lengre periode med pandemi og restriksjoner har resultert i at Kjeller-livet tidvis har vært sterkt redusert, og mange kan dermed ha fått en svakere relasjon til Kjelleren enn det de ellers ville hatt. Slik jeg ser det er det derfor ekstra viktig nå at ordet om hva som foregår i Kjelleren sprer seg til så mange som mulig! Ved hjelp av blant annet SoMe-kanaler, plakater og stands, vil jeg som PR-Ansvarlig i KKU gjøre alt jeg kan for å nå ut til og inkludere studentmassen. Stem Barometer hvis du ønsker en mer inkluderende og levende Kjeller

Kjernesaker
– Sørge for at pub-quiz når ut til flere.
– Skape kultur for å bruke klubben som oppholdssted i hverdager.
– Arrangere et utrolig bra jubileum.

Stafettkomiteen

Blokk: Thresh-holding Together

Etter et par år med korona er Bergensbaneløpet endelig tilbake! Engasjementet er gigantisk og løpemiljøet vokser på NHH. Thresh-holding Together er svært motiverte for å bidra til å eskalere dette ytterligere. Vårt mål er å styrke den verdien stafkom har for studentene, og selvsagt er vi også motiverte for å arrangere selve Bergensbaneløpet! 

Vi vil gjeninnføre Merinobakkeløpet, som vi anser som en mulighet til å finansiere større deler av Bergensbaneløpet. Det blir en spennende oppgave å starte denne tradisjonen opp igjen, da Merinobakkeløpet de siste årene har vært borte fra kalenderen. 

I tillegg skal suksessen Bergensstafetten videreføres, da dette er et spennende idrettsarrangement som tar sted på høsten. Her tilrettelegges og promoteres det for at også andre utdanningsinstitusjoner skal kunne delta – noe som skaper vennskap og samhold på tvers av skoler!

Bergensbaneløpet fyller 50 år neste år. I sammenheng med denne store begivenheten kommer vi til å opprette en prosjektgruppe med blant annet styre-alumni for å få til et verdig jubileum. 

Alle oss i Thresh-holding Together er svært motiverte for å ta på oss arbeidshanskene og jobbe på for å bygge videre på skolens arena for løpeglede. Gjennom blant annet økt fokus på promotering og informasjonsflyt skal vi oppnå enda bedre deltagelse! Dette gjelder testløpene og selve Bergensbaneløpet like mye som treningene. Vi skal rette et større fokus mot promotering av Bergensbaneløpet gjennom semesteret, for å oppmerksomgjør alle om at reisen over fjellet er noe alle bør få med seg. Sist, men ikke minst, skal vi selvsagt sørge for å ta seieren også neste år!

Stem Thresh-holding Together!


After a couple of years living under covid-restrictions, Bergensbaneløpet is finally back! The commitment has never been bigger, and it is rapidly growing. Thresh-holding Together is one-hundred percent motivated to contribute to escalate the engagement even further. Our goal is to increase the students stafkom-value, and also to actually arrange Bergensbaneløpet!

We are going to reintroduce Merinobakkeløpet, as this is an nice opportunity to finance a bigger part of Bergensbaneløpet. It is going to be exiting to reintroduce this event, as Merinobakkeløpet has been off the calendar for the last couple of years.

In addition, we are going to continue the great success Bergenstafetten, which is an event taking place during the autumn. Here, we promote to all universities in Bergen, which allows us to connect with other students as well.   

Next year, Bergensbaneløpet is having its 50-year anniversary! In order to create a memorable anniversary, we are going to establish a team including both current and alumni committee-members, so that the event gets as much attention as it should. 

All of us in Thresh-holding Together is genuinely motivated to get starting and getting our hands dirty, to continue building this strong and social arena at NHH. Through information flows we are going to reach event better attendance at practise, and we are going to focus as much on the qualification races and obviously Bergensbaneløpet itself. Last, but not least, we are also going to make sure we win next year as well!

Please vote Thresh-holding Together!

Leder:

Arne Jordåen

Bergensbaneløpet er et vanvittig rått arrangement – det er det kuleste konseptet jeg har vært med på. I år var vi så heldige at vi endelig fikk gjennomføre BBL på ordentlig vis, altså 105 etapper fra Oslo til Bergen. Min motivasjon for å bidra til et nytt år med BBL er svært stor, siden BBL og stafkomtreninger er det hyggeligste en kan delta på når man er student på NHH! Jeg husker selv min første trening med stafkom da jeg begynte på NHH, og jeg ble tatt i mot med åpne armer. Jeg er svært motivert for å kunne videreføre denne opplevelsen til framtidige kull på NHH, i tillegg til å være med på å bidra til Bergensbaneløpets framtid. De tilbudene som Stafettkomiteen leverer er ypperlige arenaer for samhold, vennskap og utvikling av løpeglede.

Jeg har vært i med i styret 21/22 som treningsansvarlig, og er nå motivert for lede de seks andre i blokken vår gjennom kommende skoleår – og ikke minst gjennom å slå BI for 21 år på rad!


Bergensbaneløpet is an amazing event – it is simply the coolest concept I have ever joined. This year, we have been lucky to finally be able to go ahead with Bergensbaneløpet as planned – no covid this time around! My motivation for contributing to next year’s relay is really huge, because BBL and Stafkom-practice sessions is the most fun thing one can do as a student at NHH! I remember my first session with stafkom when I first started here, and I was so well welcomed. I am motivated to continually be part of a team where we push the happiness of running out to the student mass, and also to contribute to another successful BBL next year – on BBL’s 50 year aniverary! The activities that Stafkom offers are a great arena for creating friendships and happiness – and I really want to contribute to this.

I was in the comittee last year, as the head of training. Now I am motivated to lead the six other members of our block for the next two semesters. Also, a big part of my motivation comes from the fact that we can beat BI for the 21 time in a row next spring!

Økonomiansvarlig/Nestleder

Adrian Flote

Allerede før jeg startet på NHH hørte jeg at både BBL og stafkom sine treninger var noe jeg måtte være med på. Dette, og ikke minst hvor fantastisk stafkom-miljøet er, fikk jeg bekreftet allerede på min første trening en august dag i 2019. Idrettsgleden og mangfoldet som stafkom og BBL representerer er helt unik, og jeg har hatt en liten drøm om å være en del av stafettkomiteen helt siden førstekull. Det er derfor med stor glede og ære å kunne stille til valg som økonomiansvarlig sammen med denne fantastiske gjeng som har lyst til å gjøre både BBL og stafkom-treningene til akkurat det det er: Vårens Sprøeste Eventyr!


Even before I started at NHH, I heard that both BBL and stafkom’s training was something I had to take part in. This, and not least how fantastic the stafkom environment is, was confirmed already at my first training on an August day in 2019. The sporting joy and diversity that stafkom and BBL represent is completely unique, and I have had a small dream of being a part by the relay committee ever since the first training. It is therefore with great pleasure and honor to be able to stand for election as finance manager together with this fantastic group who want to make both BBL and stafkom training exactly what it is: Spring’s Crazyest Adventure!

Markedsansvarlig

Egil Furnes

Det skjedde en mørk og regnfull høstkveld i Bergen – et møte med en stor gruppe løpeglade studenter, alle klare for å begi seg ut på den 10 kilometer lange traseen rundt Eidsvågneset, over Sandviksfjellet, og tilbake til NHH. Mitt første møte med Stafettkommiteen er et spesielt godt minne, som jeg får gleden av å gjenskape hver tirsdag og torsdag gjennom semesteret. Jeg har siden den høstkvelden vært et aktivt medlem i Stafettkommiteen, som både har gitt meg gode vennskap på tvers av bachelor og master, og formtopping inn mot testløpene avholdt før Bergensbaneløpet. Med blokken “Tresh-holding Together” er jeg svært motivert til å skape tidenes feiring når BBL går inn i sin 50-års krise. Som Bergenser er jeg født og oppvokst i turløypene på de 7 fjell, og kjenner godt til byens traseer – mitt bidrag til Stafettkommiteen vil dermed være et ønske om å engasjere flere medstudenter til å delta på åpne treninger, formidle Bergens fineste traseer, og rekruttere til BBL! Ser frem til et fint år med sosiale arrangement, treninger og gjennomføring av Bergensbaneløpet!


It happened on a dark and gloomy autumn evening in Bergen – a meeting with a large group of happy-to-run students, ready to run the 10 kilometers track around Eidsvågneset, over Sandviksfjellet, and with a return to NHH. My first meeting with Stafettkommiteen was an especially fond memory, which I get to relive every Tuesday and Thursday throughout the semester. I have since that autumn evening been an active member in Stafettkommiteen, which have given me friendships across Bachelors and Masters, and form-topping towards the test-runs ahead of Bergensbaneløpet. With the block “Thresh-holding Together”, I am especially motivated to create an historical celebration when BBL closes in on its 50-years crisis. As a Bergen native I was borned and raised in the hiking trails of the 7 mountains, and recognize the city’s running tracks – my addition to Stafettkommiteen would therefore be a wish to engage more students to attend the open trainings, convey the best trails Bergen has to offer, and recruit student to BBL! Looking forward to a great year of social happenings, training and working towards BBL!

Løypeansvarlig

Live Johanne Vestre Røkke

Med to tidligere Stafkom-generasjoner i familien, var stafettkomitemiljøet og treningene noe jeg så frem til ved å begynne på NHH. Det har virkelig innfridd. I en ellers nedstengt høst 2020, var de ukentlige stafkomtreningene høydepunkt hvor man følte seg velkommen og kunne dele idrettsglede. Denne inkluderende møteplassen er noe jeg ønsker å føre videre til enda flere, uavhengig av ambisjoner og nivå.

Som løypeansvarlig er målet mitt å gi tydlige og lettforstålelige etappebeskrivelser, samt sørge for godt markerte løyper. Jeg er motivert til å bidra gjennom året sammen med resten av «» for at bergensbaneløpet 2023 skal bli «vårens sprøeste eventyr».


With two earlier Stafkom generations in my family, the Stafettkomite-environment and trainings was something I looked forward to attending NHH. This expectation really got fulfilled. During a rather locked downed fall 2020, were the weekly Stafkom-trainings highlights in the everyday life. Where you felt welcomed and could share the enthusiasm. This including meeting place is something I want to pass on to more, regardless of ambitions or level.

My goal as head of trail is to give clear and understandable stage descriptions, in addition to well marked trails. I am motivated to contribute during the year with the rest of “” to make Bergensbaneløpet 2023 «vårens sprøeste eventyr».

Treningsansvarlig

Nils Martin Anvik Hellenes

«Jeg søkte ikke NHH, jeg søkte Stafettkomiteen», sa min gode Stafkom kollega i sitt motivasjonsbrev i fjor, et sitat jeg like gjerne kunne sagt selv. Jeg var så heldig at jeg kunne tiltre i rollen som Informasjonsansvarlig i styret, og har derfra opplevd hvilken arena de ukentlige treningene er for å bli kjent med medstudenter, og fremme et sunt og aktivt miljø på skolen.

Med et skralten kne, men særdeles høy motivasjon stilte jeg helt alene opp på min første stafkom trening i fjor, uten noen venner eller bekjente. Jeg ble umiddelbart tatt godt imot og de ukentlige treningene har uten tvil vært den viktigste sosiale arenaen for meg som første kullist her på skolen. Jeg har siden sommeren 21 vært skadeforfulgt, og har derfor ikke kunnet delta fullt på stafkoms treninger, jeg har derimot blitt en råtass på alternativ trening, og er nå tilbake fra skade. Som treningsansvarlig vil jeg bidra til at NHHs lag til 50års jubileet til Bergensbaneløpet blir en sprek og gjennomtrent gjeng!


«I did not apply for NHH, i applied for Stafkom». My good friend and Stafkom colleague proclaimed these words in his motivational letter last year, and i can say the exact same thing myself. I got the opportunity to join stafkom already in my first year here at NHH, and through stafkom, i have experienced the great and inclusive culture that the running group is so well renowned for. I have made many friends during the weekly trainings, and i look forward to do the same as Head of Trainings the upcoming year, aswell as crushing BI in the Relay.

Internansvarlig

Maiken Økern Hågård

At alle treninger og arrangementer er åpne gjør Stafkom til en perfekt arena for å bli kjent med mange nye treningsglade sjeler. Selv opplever jeg at dørstokkmilen blir betraktelig lavere når man vet at man alltid møter en inkluderende og blid gjeng klar for trening utenfor NHH.

Målet mitt som internansvarlig er å gjøre terskelen for deltakelse lavere og sørge for at alle føler seg velkommen på trening, uavhengig nivå og ambisjoner. Ved å sette enda mer fokus på den sosiale biten håper jeg at enda flere vil finne veien til flere gode treningsøkter.

Ellers vil jeg forsøke å øke mangfoldet, gjøre bredden bredere og selvfølgelig være med å sikre at NHH slår BI atter en gang.


The fact that all of the training and events are open makes Stafkom the perfect arena to get to know many new people. Personally, I find it much easier to go to training when I know I always will meet nice and an including group of people, waiting outside of NHH, ready for some intervals.

My goal as the head of internal affairs is to lower the threshold for participation and ensure that everyone feels welcome at training, independent of level and ambitions. By focusing more on the social part, I hope that even more people will find their way to Stafkom.

Otherwise, I will try to increase the diversity, include more people, and of course help to ensure that NHH beats BI once again.

Magasinansvarlig

Pernille Klund Dalgaard

Som førstekullist var jeg ganske spent da jeg dro alene på min første trening med Stafettkomiteen. Der ble jeg heldigvis tatt veldig godt imot og treningene ble raskt en fast del av studiehverdagen. Jeg har hatt stor glede av det fantastiske treningsmiljøet og blitt kjent med mange hyggelige medstudenter! Jeg håper at enda flere NHH-studenter skal finne veien til treninger med Stafettkomiteen og sammen med resten av styret skal vi fortsette å skape et åpent og inkluderende miljø der alle finner sin plass. På Stafkomtreninger skal alle føle seg velkommen, uavhengig av nivå og ambisjoner. Det er den varierte studentmassen som skaper det gode miljøet og legger grunnlaget for NHHs lange seiersrekke.

Etter to år med aktiv deltakelse på treninger og arrangementer med Stafettkomiteen er jeg veldig motivert til å bidra i styret. Som magasinansvarlig vil jeg jobbe for å spre det glade budskapet og skape engasjement rundt Bergensbaneløpet. Gjennom våre kanaler vil jeg skape interessant innhold og sørge for at BBL-magasinet har en presentasjon av alle løperne og generelt det man må vite om Bergensbaneløpet 2023!


I was quite nervous when I attended my first training with the relay-committee without knowing anyone there. Fortunately, I was met by an open and including environment and the weekly trainings became a part of my daily life. I have really enjoyed the good training spirit and I am grateful for the people I have got to know. I wish to recruit even more students to the trainings and with the rest of the board we will work for everyone to feel welcome, independent of levels and ambitions. It is the mix of students that creates a good atmosphere and contributes to our winning streak.

After two years with participation in both trainings and events with the relay-committee I am motivated to be a part of the board. As head of magazine, I will create interesting content and make sure the Relay-magazine includes a presentation of all runners as well as everything you need to know about Bergensbaneløpet 2023!

Næringslivsutvalget

Nestleder/økonomiansvarlig

Jenny Mathiesen

I am with great engagement wishing to report my candidacy for Deputy Head and Head of Finance for the Business Committee in NHHS. I am extremely motivated to make sure the Business Committee is run profitably so NHHS comfortably can continue being Norway’s most active and well-drifted student association. Applying the knowledge I gained through being Head of Finance for the Career Fair, I will do my outmost to make sure the communication between the Business Committee and the other financial functional groups in NHHS goes smoothly. Additionally, I am greatly driven to contribute to an efficiently functioning Business Committee, as well as a committee where all members, and alle those who interact with the committee, feel seen and heard and happy.

Bookingsansvarlig

Simon Haakerud

Kjære NHHS

Jeg ønsker herved å stille til valg som bookingansvarlig i Næringslivsutvalget. Mitt overordnede mål vil være å skape en best mulig møteplass for studenter og bedrifter, hvor både nye og faste bransjer skal være representert. Jeg har tidligere sittet som bookingansvarlig for Karrieredagene, noe som gjør at jeg har verdifull erfaring med booking av bedrifter, samt hvordan en bør jobbe innad i et styre. Jeg vil lytte til studentenes ønsker, og skal jobbe for at både bedriftene og studentene får en best mulig opplevelse på bedriftspresentasjoner.


Dear NHHS

I am hereby applying for the position of Head of Booking in the Business Committee. My overall goal will be to create the best possible arena for students and companies to connect, where both new and regular industries will be present. Previously, I have been Head of Booking for the Career Fair at NHH. I believe that this yielded valuable experience both in terms of booking companies, as well as working together in a team towards a common goal. I am determined to listen to the students, and I want to make sure that both the companies and students get the best possible experience at company presentations.

Presentasjonsansvarlig

Ada Birkevold Sanner

Hei! Jeg heter Ada og stiller til valg som presentasjonsansvarlig i næringslivsutvalget. Jeg ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom NU og bedriftene som besøker NHH, samt sørge for god tilrettelegging og planlegging av bedriftspresentasjoner på skolen. Jeg er kjempemotivert for vervet og håper på muligheten til å skape mange gode bedpresoppelvelser for både studenter og bedrifter på NHH!


My name is Ada, and I am running for Head of Presentation in the Business Committee. I wish to continue the good cooperation between the Business Committee and the companies visiting NHH and organize well-planned business presentations at school. I am highly motivated for the task, and hope for the opportunity to create great experiences for both students and companies at NHH!

Informasjonsansvarlig

Frida Munck

Kjære medstudenter,

Mitt navn er Frida og jeg stiller herved som informasjonsansvarlig i Næringslivsutvalget. Jeg ønsker å sørge for at informasjonen næringsutvalget tilbyr er lett tilgjengelig for alle, og at alle NHH- studenter er klare over de mange mulighetene hver enkelt bedrift tilbyr. Mitt overordnede mål er å lytte til studentene, og sørge for at den gode informasjonsflyten mellom studenter og bedrifter fortsetter. Jeg er svært motivert for oppgaven, og har stor tro på at min tidligere erfaring i NHHS gjør meg godt egnet for oppgaven.


Dear fellow students,

My name is Frida and I am hereby running as head of information of the business committe. I want to make sure that the information the business committee provides is easily accessible for everyone, and that students are aware of the many possibilities each company offers. Moreover, my overall goal is to listen to the students, and make sure that the good information flow between students and the businesses continue. I am highly motivated for the work ahead, and strongly believe that my previous experience within NHHS makes me well suited for the task.

Studentutvalget

Informasjonsansvarlig

Edvard Sævild Ree

Jeg er en motivert student som bryr meg om de andre rundt meg, Etter en relativ kort tid på NHH har jeg innsett verdien av å bli inkludert i et mangfoldig studentmiljø, Den ekte læringen foregår i studentmiljøet og viltigheten å koble studenter sammen er noe som er viktig for meg. Jeg føler jeg har kompetanse innen å finne en dypere kobling med andre mennesker, samt å inkludere andre. Det er derfor jeg tror jeg ville være perfekt i en rolle som informasjonsansvarlig i SUN.


I am a motivated student who cares about the student envoriment, During my relativly short time at NHH i’ve come to realize the importance of inclusion. The real learning perspective comes from meeting new people. As a social and extrovert student i realize the value of both the skill of connecting with new people as well as being included in a varied student enviroment. As a person who manages to include and engage people, I think i would be perfect for this role in studentutvalget.