Høstvalg 2022

Resultat Høstvalg 2022!

Engasjer deg i NHHS!

Årets kandidater til Høstvalget 2022 er publisert og valget er i gang! Du kan lese mer om kandidatene på denne siden og kandidatene kan promotere seg selv! Fra onsdag 19. oktober klokken 17.00 til fredag 21. oktober klokken 12.00 kan du stemme på Canvas.

I år vil vi ha en fysisk valgutspørring i aulaen igjen. Der vil alle kandidatene til alle stillingene i Kjernestyret og  UKEN i tillegg til Leder Aid og NU, og KD leder. Valgutspørringen vil foregå onsdag 19.oktober 17:00. Resten av kandidatene vil ha en skriftlig utspørring. Kandidatene vil få tilsendt spørsmål fortløpende etter 16:00 på mail og må sende inn svar senest 18:30 samme kveld. Svarene vil publiseres her når den fysiske utspørringen er ferdig.

Valget avsluttes kl.12:00 fredag 21. oktober og resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Valgutspørring

Valgutspørringen i år vil være både fysisk og skriftlig. Den fysiske utspørringen vil foregå i aulaen onsdag 19.oktober 17:00. Det er kandidatene til stillingene i Kjernestyret, UKEN, Leder Aid, NU leder og KD leder som vil delta på denne utspørringen. For øvrige kandidater vil det være en skriftlig utspørring. Kandidatene vil få tilsendt spørsmål på mail og deres svar vil publiseres her samme onsdag kveld. Du kan stille spørsmål til alle kandidatene ved å trykke på knappen under. Spørsmål til kandidatene på den fysiske utspørringen må sendes inn før 14:00. Det vil også være mulig å stille spørsmål under selve utspørringen i Aulaen. For de øvrige kandidatene må spørsmål sendes inn senest 16:00.

Skriftlig valgutspørring

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:00 onsdag 19. oktober til kl 12:00 fredag 21. oktober.

For alle stillinger (utenom leder KS og UKEN sjef) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for en av kandidatene eller blank. For leder KS og leder UKEN sjef er også motstemme et alternativ. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.

Kandidatene

Blokk: Dynamo

Me er ein gjeng på åtte frå ulike delar av studentforeininga med forskjellige erfaringar. Felles for oss alle er eit ynske om å arbeida for ei meir open studentforeining. Den energien kvar enkelt av oss har fått gjennom NHHS er me no klare for å gje attende. Me har eit håp og ein ambisjon om at alle studentar skal føle seg trygge i og føle på ekte tilhøyrsle til NHHS. Fleire skal få moglegheit til å engasjera seg, og eit breiare aktivitetstilbod skal leggja til rette for eit utvida engasjement.

Framover er det fleire nye, men også gamle utfordringar å ta fatt på. Me håpar de vil gje oss tillit til å ta fatt på desse. Kjernestyret er avhengig av tillit frå studentmassa for å kunne forvalta ansvaret sitt på ein god måte. Me håpar å kunne forvalta denne ved å lyfte dykkar hjartesaker!

No er det berre å samla all kraft for å driva NHHS til nye høgder

Fellesmål:

Arbeida for meir openheit i NHHS, samt leggja til rette for betre tillit mellom underutval og interessegrupper

Skapa betre samarbeid med NHH, der Kjernestyret skal vera ei sterk stemme som set studentane sine hjartesaker på agendaen

Leggja til rette for eit breiare aktivitetstilbod, og vera ein motor for større studentengasjement

Leder

Dinogen Uruthiran (23), 5. Kull

I løpet av fire år på NHH har jeg fått erfare studentforeningen før, under og rett etter pandemien. Jeg har opplevd hvor stor betydning vår studentforening kan ha for enkeltstudents hverdag og studietid. NHHS er en møteplass hvor studenter med engasjement får muligheter til å dyrke sine interesser, utvikle seg, og skape relasjoner for livet. Med mitt kandidatur ønsker jeg derfor å være med på å videreutvikle organisasjonen som er så viktig for studentene.

2023 blir (forhåpentligvis) det første fullstendige året uten smittevernsrestriksjoner. Sammen med resten av Dynamo ønsker jeg derfor å være en drivkraft for at studentforeningen skal være et sted for alle som ønsker å delta og å bidra. Ikke minst må studentforeningen være en organisasjon hvor så mange som mulig kan finne tilhørighet. Som leder ønsker jeg å være en som er tilgjengelig for studentene, men også et klart talerør for studentmassen.

Mål:
– Jobbe for at studentforeningen skal være åpen for de som ønsker å delta
– Være tilgjengelig for alle studentene, og være et talerør som fremmer studentenes meninger
– Standardisere daghavendeopplæring gjennom kursing og utarbeiding av veileder

Fagpolitisk ansvarlig

Anders Hereide (23), 3. Kull

Studentforeningen har vært fellesnevneren bak mine erfaringer, vennskap og trivsel i løpet av mine år på NHH. Gjennom ulike verv har jeg fått unike muligheter og innsikt i en organisasjon med masse engasjement. Allsidigheten jeg har fått gjennom undergrupper er en styrke jeg tar med meg som fagpolitisk ansvarlig. Siden førstekull har jeg tatt del i Studentutvalget, og vært med på å fremme studentenes sak opp mot NHH. Dette arbeidet har vært interessant og lærerikt, og gitt innsikt som jeg kan ta med meg videre. I dette arbeidet vil jeg være åpen, aktivt og lytte til innspill fra studentmassen. Dette kan gjelde videoforelesninger, arealer eller psykisk helse. På den måten tror jeg vi kan samarbeide bedre med den faglige administrasjonen ved NHH, samt styrke læringsmiljøet og studentenes påvirkning.

Mine mål:

– Styrke samarbeidet mellom NHHS og den faglige administrasjonen ved NHH

– Sikre at Studentutvalget (SUN) spiller en viktig rolle i videreutvikling av læringsmiljøet ved -NHH og bestemmelser knyttet til dette

– Opprette en digital løsning der studenter kan sende inn og fremme sine saker

Økonomiansvarlig

Mina Linnestad (22), 4. Kull

Jeg har omsider innsett at jeg nå er en av de gamle i NHHS. Det betyr to ting; (1) at jeg har fått ta del i mye i studentforeningen, men også (2) at jeg ikke har så lang tid igjen. Denne knappe tiden vil jeg bruke på NHHS-økonomien, samt organisasjonen som helhet.

Gjennom ulike verv har jeg sett den økonomiske siden av NHHS fra flere perspektiv. Her har jeg opparbeidet meg erfaring og tanker rundt hvordan prosesser og strukturer kan forbedres. Jeg vil bruke energi på å gjøre det enklere å foreta utlegg, sette fokus på budsjettprosessen og sørge for at vi søker om, tjener og allokerer penger til aktiviteter der det skapes studentvelferd.

I tråd med ovennevnte ønsker jeg å implementere en ny utleggsløsning. Videre vil jeg skape en tydeligere kobling mellom budsjettprosessen og langsiktig strategi. Til slutt ønsker jeg å være en tilgjengelig ressurs for øko UU.

Mål:
– Implementere ny digital utleggsløsning i samarbeid med Regnskapsgruppen og it.gruppen
– Gjennomgå budsjettprosessen og innkjøpsrutiner
– Få bedre oversikt over varelager og salg, samt undersøke mulighet for integrasjon mellom kassasystem og regnskapssystem

Informajonsansvarlig

Malene Kristine Meidell Alsaker (19), 2. Kull

Gjennom eit år som fersk student har eg fått oppleva både gleda og utfordringane studentlivet har å by på. Eg har fått moglegheit til å engasjera meg i store delar av studentforeininga, og set pris på å ha fått læra både den og dykk å kjenne!

Med arbeidet mitt i Kjernestyret ynskjer eg å sikra at alle studentar har ei god og trygg oppleving av NHHS. Dette krev god og tilgjengeleg informasjon om organisasjonen, samt jamnlege oppdateringar om korleis ein kan delta og engasjere seg i foreininga.

Valordninga NHHS nyttar seg av i dag kan verka uoversiktleg og overveldande. Difor ynskjer eg å undersøka andre måtar ein kan få gjennomført val på. Valet må vera demokratisk og oversiktleg, og må inkludera og romma eit større spekter i foreininga.

Mine mål:
– Fremja inkludering i, og tilhøyrigheit til studentforeininga, med spesielt fokus på rekrutteringsveka
– Sikra betre informasjonsflyt og informasjonstilgang for studentmassa
– Gjera nye undersøkingar rundt valordninga, samt arbeida for auka valoppslutning

Markedsansvarlig

Josefine Marie Thunold Furu (21), 3.Kull

Jeg har nå gått to år på NHH, og gjennom mine verv har jeg fått oppleve studentforeningen fra ulike hold. Min erfaring i NHHS har gitt meg vanvittig mye, og jeg har fått en stor forkjærlighet for det enorme engasjementet som finnes her. Derfor føles det viktig for meg å gi noe tilbake.

Den sterke kulturen i studentmassen er avhengig av en trygg og stabil økonomi. Derfor er vi nødt til å opprettholde et godt forhold til hovedsamarbeidspartnerne våre. Samtidig er det avgjørende at vi utfordrer og fornyer oss. Dette vil jeg bidra til gjennom å fortsette jakten på nye samarbeid.

Et annet område jeg vil fokusere på er informasjonsflyten internt. Jeg ønsker å tydeliggjøre retningslinjene for markedsarbeid for å unngå situasjoner som truer eksklusivitetsavtaler eller fører til kannibalisering. I denne sammenheng ønsker jeg å være en tydelig støttespiller man enkelt kan oppsøke for rådgivning og sparring der det trengs.

Mine mål:
– Lande ny hovedsamarbeidspartner
– Tett oppfølging av hovedsamarbeidspartnere
– Sørge for klar formidling av markedsreglementet til grupper i NHHS

Prosjektasnvarlig

Eira Sofie Tvedten (24), 2.Kull

Det siste året har jeg sett hvor viktig prosjektene er for det sosiale på NHH. Prosjektene bidrar til engasjement, samhold og trivsel hos studentene. Derfor vil jeg fortsette å utvikle arrangementer som treffer studentmassen bredt. Et eksempel er et Avbrekk med flere arrangementer slik at vi treffer flere studenter. Dessuten vil jeg lage et skikkelig kult arrangement for de tillitsvalgte! Arbeidsomme NHHSere fortjener skikkelig takk for det arbeidet som legges ned.

Med erfaring fra prosjektgruppen, FKU og UKEN har jeg sett et stort behov for god kommunikasjon mellom underutvalg. Derfor ønsker jeg å utvikle en prosjektguide som sørger for at arrangørene vet hvem og hva som trengs for å gjennomføre et vellykket arrangement. Utviklingen må gjøres i samarbeid med alle grupper som ønsker å bidra. Jeg vil også se på muligheten for å endre rutiner for booking av rom og tjenester innad i NHHS. Målet er bedre flyt og kommunikasjon innad i organisasjonen under arrangementer.

Mine mål:
– Utforske mulighetene for en digital arrangementsguide og bookingløsning
– Fortsette å utvikle åpne og lavterskel arrangementer
– Videreutvikle høstballet til et annerledes og større arrangement

Internansvarlig

Kristian Hope (24), 4.Kull

Siden mitt inntog på NHH i 2019 har jeg tatt del i den flotte studentforeningen vår. Jeg har brukt mye tid på NHHS gjennom ulike verv og har sett hva fellesskapet har å by på. Gjennom underutvalg, idrettslag og prosjekter har jeg opparbeidet meg god kjennskap til driften av foreningen. Selv ved starten av mitt fjerde år på skolen kan jeg med hånden på hjertet si at jeg ikke er lei av NHHS. Det er fortsatt mye jeg har lyst til å ta del i, og stiller til valg slik at jeg kan ha større påvirkning på driften av NHHS.

Som intern tar jeg med meg energi og iver fra tidligere verv, og et brennende ønske om at den etterlengtede oppussingen av Kjelleren skal se dagens (disko)lys. Sammen med Dynamo er jeg klar for å gi den samme gleden til NHHS som jeg selv har fått oppleve!

Mine mål:
– Initiere og fasilitere for oppussing av Campus, samt se på muligheten for helhetlig utbedring av Kjelleren
– Påse at brannvern og tilhørende rutiner oppfyller dagens krav
– Fortsette arbeidet med utvidelse av NHHS-gangen

Eksternansvarlig

Knut Visdal (20), 2.Kull

Gjennom min tid på NHH er det studentforeningen og politikk som har engasjert meg ved siden av skolebenken. NHHS har vært et inkluderende fellesskap en nylig tilflyttet gudbrandsdøl trengte. Det å kunne være med å tilby og tilrettelegge for dette fellesskapet for andre, er viktig motivasjon for meg til å stille til valg. I tillegg har både samfunnsengasjement og politikk stått meg nært, så studentpolitikken er den perfekte blanding. I Studentpolitisk utvalg har jeg fått opplevd mye spennende. Politikkutvikling har stått sentralt, og ekstra givende har det vært når politikken ble utviklet etter ønsker fra stud.nhh. Eksternt på Velferdstinget Vest og i Norges Studentorganisasjon har jeg fått æren av å representere NHH, og dette har gitt mersmak. Jeg ønsker å kjempe for samhandling med, og tilstedeværelse ved studentinstitusjonene i sentrum. Dette vil gi positive effekter for NHHS, NHHI og NHH-studenten ellers.

Mine mål: – Videreføre Studentpolitisk utvalg sin tradisjon for politikkutvikling

– Sikre at NHH-studentens stemme i enda større grad skal bli hørt og brukt i politikkutviklingen

– Sørge for gjennomslag og sterk tilstedeværelse ved studentinstitusjonene i sentrum

Blokk: Friskus

Vi er en gjeng som startet som støttegruppen for de med ett hull i livet etter UKEN22, men etterhvert skjønte vi at vi brukte mer og mer tid på å diskutere hvordan vi kunne løfte UKEN24 til nye høyder. FRISKUS var dermed født! Vi stiller nå til UKEstyret 2024 for å bygge på det bunnsolide grunnlaget lagt av UKEN22, og spre UKEgleden lenger enn noen gang. FRISKUS setter det som vår øverste prioritet å skape forkjærlighet blant studenter ikke bare for UKEN, men NHHS. Over de siste tre årene har vår kjære studentforening stått støtt i motvinden, men det er ingen hemmelighet at studentene ikke har samme relasjon til NHHS som før. Gjennom storslagne internfester, arrangementer og fellesopplegg skal vi knytte UKEfamilien sterkere sammen. Om NHHS trenger en boost, står FRISKUS klare med adrenalinsprøyten! Videre ønsker FRISKUS å gjøre UKEN til en reel aktør på den Bergenske festivalscenen. Vi skal ikke bare få sentrum ut til UKEN på NHH, men få UKEN ned i sentrum. Ved flittig bruk av sentrumsscener, Bergensartister og en mye større grad av inkludering av sentrumsstudenter skal UKEN24 bli et kjært navn for hele Bergen, ikke bare i Breiviken. Revyen er UKENs bankende hjerte, og FRISKUS skal skape blesten den fortjener! Med UKErevyen som festivalens senter vil FRISKUS ta scenekunsten på Aulascenen opp enda et hakk.

Vi er åtte ildsjeler med helt ulike bakgrunner i NHHS, men med samme lidenskap for UKEN.
Med din støtte skal vi male Bergen UKEgrønn igjen!

UKEsjef

Lars Mæhle (26), 4.Kull

UKEN er etter min mening det som best viser hvor driftige NHH-studenter er. Etter mer enn 40 år med festival klør fortsatt studentene i fingrene etter å gjøre den enda litt større og enda litt bedre. Jeg er intet unntak! UKEN har stått for svært mange av største opplevelsene studietiden har gitt meg, og jeg håper på enda flere!

Som UKEsjef vil jeg være en samlende skikkelse for alle fUKENsjonærer, som motiverer til innsats og ikke minst sprer utrolige mengder UKEglede. UKEsjefen skal, selvsagt, fungere som en ledende skikkelse for UKEN i sin helhet. Jeg mener like fullt at UKEsjefen sitt ansvar er å spille alle og enhver i UKEN gode, det være seg en fUKENsjonær eller seksjonssjef. Og for å sørge for at alle gode ideer kommer seg fra idé til Aulascene, vil jeg være en god sparrepartner og støttespiller til alle som måtte ønske det!

Økonomisjef

Aksel Andersen (23), 3. Kull

I løpet av mine to år på NHH, har jeg opplevd utrolig mye gøy, og det takket være NHHS. Det har gitt meg et ønske om å kunne bidra, og vil denne gangen gjøre det gjennom fantastiske UKEN. Da jeg fortalte dette til mamma sa hun: har ikke du nok studentforening på CV-en nå da? Det er ikke derfor jeg gjør det, mamma, det er fordi jeg elsker NHHS!

Mitt syn på økonomisjefsrollen, er det synet regjeringen bør ha på skattepenger – det er forvaltning av folkets midler! Det betyr at fokuset mitt kommer til å være på hvor mye UKEglede vi studenter for ut av de investeringene organisasjonen gjør. Det betyr også at vi skal være kreative og nyskapende for å gjøre UKEN til det profesjonelle arrangementet det alltid har vært, uten at det går for mye utover deltakerne sin personlig økonomi. For å sikre at vi får gjennomført alle de store idéene som skal formes sammen med over 1000 fUKENsjonærer, skal jeg, sammen med min seksjon, jobbe med risikostyring og se på muligheten for nye samarbeid som minimerer risikoen.

Revysjef

Tiril Bergitte Lund (22), 3.Kull

Som gruppeleder kostyme under UKEN22 fikk jeg begitt meg ut på utforinger jeg aldri ellers ville opplevd. Revyseksjonen ble en egen familie og Aulaen ble der vi oppholdt oss de fleste timer av døgnet i februar og mars. Selv så intenst og stressende det var, satt jeg med en følelse av å ville ha mer da UKEN22 var ferdig. Så da er vi her.

Som revysjef ønsker jeg å få revyen tilbake i rampelyset. Jeg ønsker å øke promotering av UKErevyen, til den grad at selv barnefamilier vet hva UKEN24 revyen heter. UKErevyen skal tilbake til å være kjernen av UKEN. I tillegg ønsker jeg å gjøre den intense revyhverdagen til en tid du sent vil glemme, ved å ha fokus på godt samarbeid internt i revyseksjonen samt med regissøren, for å gjøre en kaotisk tid litt mindre kaotisk. Min jobb under UKEN24 blir samtidig å skape et godt sosialt miljø og samarbeid innad i revyseksjonen for å både skape varige vennskap, og sammen lage en uforglemmelig UKENrevy.

Arrangementsjef

Martin Askjem (23), 4.Kull

Jeg lever og ånder for gode opplevelser, og som deltaker i UKEN20 og SoMe ansvarlig i UKEN22 har jeg blitt overøst av dem! I løpet av min fartstid på NHH har jeg gjort et dypdykk i studentforeningen og virkelig fått smaken på å skape opplevelser og glede for medstudenter. Dette har jeg lyst til å videreføre, og har nå et brennende ønske om å gi tilbake til UKEN, og få muligheten til å skape opplevelser og UKEglede i fleng som arrangementssjef!
Som arrangementssjef i UKEN24 ønsker jeg å skape de største og kuleste arrangementene UKEN har sett. Teltet skal tilbake og kun fantasien setter grenser for hvilke arrangementer vi skal gjennomføre. For å få til det ønsker jeg å gi fUKENsjonærene mine friheten til å tenke nytt og utenfor boksen. Jeg ønsker å være en god sparringspartner, der alle idéer ønskes velkomne. Videre vil jeg gjøre alt jeg kan for at arrangementsseksjonen blir en god sosial gjeng med sterk tilhørighet, det skal være høyt under taket og alle skal bli sett. Sammen skal vi jo tross alt utforme vår drømmefestival!

Salgsjef

Kerstin Hareide (21), 3.Kull

Under fukensjonær premieren til UKEN 22 stod Ass.Info og gråt siden UKEN var snart over. Det var meg og jeg skjønte at dette ikke kunne være siste gang jeg var med på UKEN! UKEN22 er det beste jeg har opplevd her på NHH så å kunne få muligheten til å bli med på denne reisen fra starten av var en enkel avgjørelse.
Under min jobb som Ass.Info forstod jeg viktigheten av et grunnleggende godt arbeidsmiljø, spesielt når dagene blir lange og nettene korte eller omvendt? Derfor vil jeg som salgssjef for UKEN24 skape et godt sosialt miljø for UKENs største seksjon. Arbeidet vårt begynner for fullt når UKEN er i gang og da er vi avhengig av hver eneste fUKENsjonær, mellomleder og gruppeleder. Samhold og engasjement er de essensielle kvalitetene ved et hyggelig miljø. Dette ønsker jeg å oppnå ved å arrangere interne arrangementer for gruppene mine slik at deres studietid her i Bergen blir fylt med UKEglede.

Infosjef

Vilde Galtung Døsvig Gjendem (23), 4.Kull

Da jeg startet på NHH høsten 2019 var UKEN noe av det første som møtte meg. Det fellesskapet og samholdet som jeg umiddelbart ble dratt inn er noe jeg som ikke ville vært foruten, og det var derfor en selvfølge å også bli med i UKEN 22. Nå har jeg et stort ønske om å få være med på å forme UKEN helt fra starten av, og gi de kommende fUKENsjonærene like gode opplevelser og minner som jeg har fått. Som infosjef for UKEN 24 ønsker jeg å sørge for og tilrettelegge for god flyt av informasjon og kommunikasjon både innad og utad i organisasjonen. Videre har jeg som mål å gjøre infoseksjonen til et kompetansesenter med en gjeng flinke folk som holder organisasjonen i gang. Jeg har også et ønske om å skape et samhold og et miljø der alle trives og har det bra, og sørge for at vi blir en sosial vennegjeng som har vet veldig gøy sammen. Når fUKENsjonærene har det bra, blir også det som skal leveres bra.

Markedsjef

Nikolai Bulukin (24), 3.Kull

Som ass. Salg under UKEN 22 opplevde jeg den enorme gleden og fellesskapet UKEN bringer! Jeg fikk utfordringer og erfaringer jeg aldri ville vært foruten, men også venner jeg verdsetter svært høyt. I det sekundet UKEN 22 var ferdig, visste jeg at dette måtte oppleves igjen! Denne gangen ønsker jeg å sette et sterkere preg på UKEN ved være med fra start! Det er derfor med stor iver og respekt for rollen at jeg stiller til valg som markedssjef for UKEN 24.

Som markedssjef håper jeg først og fremst å gi videre alt hva UKEN har gitt meg. Videre er markedsseksjonen en liten seksjon, og det er derfor viktig for meg å skape et godt fellesskap og samarbeid innad. Når det kommer til økonomiske midler tror jeg vi har mer å hente fra mindre inntektskilder som reklamesalg, fond og legat og sponsoravtaler. Jeg ønsker også å gjøre UKEN mer sentral i bergenskulturen. Ved å ha et tettere forhold til partnerne våre tror jeg vi kan få enda sterkere fotfeste i bergenske bedrifter, og dermed Bergen som helhet.

PR-sjef

Emil Gjørvad (25), 3.Kull

Det ville være en enorm ære å få tilliten til å tjene som PR-sjef i ditt UKEstyre. Jeg
brenner helhjertet for NHHS, og har demonstrert min forkjærlighet for
studentforeningen ved å påta meg hvert eneste verv jeg har funnet. Som PR-Sjef vil
jeg dra på erfaringene mine rundt i NHHS for å skape en UKEN som er leken,
utadvendt og med åpne dører til NHH og hele Bergen by. Jeg vil male Bergen så
grønn at det skal bli umulig for den gjengse Bergenser å ikke forstå at UKEN er i
gang! Videre vil jeg redefinere hva UKEN betyr for sentrumsstudenter. UKEN er til for
å spre UKEglede, og mitt mål vil være å gi sentrumsstudentene både gleden og
eierskapet som vi har til UKEN på NHH. Å bli med i UKEN er det gøyeste og mest
lærerike jeg har gjort på NHH, og jeg vil jobbe på spreng for å gi alle fUKENsjonærer
den samme opplevelsen jeg hadde!

Prosjektgruppen – Økonomiansvarlig/nestleder

Nikolai Berendt Vedeler Amundsen (20), 1.Kull

Som økonomiansvarlig vil jeg sikre for at økonomien til Prosjektgruppen er på stell, slik at Prosjektgruppen kan garantere gode arrangementer på skolen det neste året, i tillegg til en uforglemmelig fadderuke for neste års førstekullister.

I løpet av de to månedene jeg har gått på NHH, har jeg rukket å bli kjent med studentforeningen gjennom både idrettslag, underutvalg, SLBC og NHH Aid. Så langt er jeg positivt overrasket over hvor aktiv studentforeningen er. Derfor ønsker jeg å engasjere meg videre ved å søke som økonomiansvarlig og nestleder i Prosjektgruppen.

Fra tidligere har jeg erfaringer som jeg tror gjør meg godt egnet til stillingen, deriblant drift og regnskapsføring av eget foretak de to siste årene. Jeg har også vært økonomiansvarlig i ungdomsbedrift på vgs, der jeg vant Oslomesterskap i regnskap.

Som økonomiansvarlig og nestleder ser jeg for meg en spennende læringskurve der jeg vil få et godt innblikk i hvordan NHHS fungerer, tett jobbing sammen med kjernestyret og samtidig se resultater av godt teamarbeid.

Økonomiformidlingen – Leder

Håvard Fagerholt (22), 2.Kull

Min motivasjon for å stille som leder i Økonomiformidlingen er at det er et svært spennende og lærerikt verv som jeg tror jeg kan få utfordret meg på! Jeg har i år vært informasjonsansvarlig i Økonomiformidlingen og ser på dette som en mulighet for å prøve meg i leder i hele organisasjonen. Jeg tror og mener at jeg kan passe godt i en slik stilling, og bidra til drive Økonomiformidlingen til videre utvikling. Ut fra informasjonen om hva lederstillingen innebærer virket vervet svært givende. Etter halvannet år i Økonomiformidlingen merker jeg hvor givende Økonomiformidlingen er og ønsket å bidra enda mer til Økonomiformidlingen.

Leder

Jacob Brath (24), 2.Kull

Kjære medstudenter! Jeg stiller til valg som leder i Næringslivsutvalget (NU) fordi jeg ønsker at studentene ved NHH skal vite hvor bredt spekter av muligheter dere faktisk har etter endt utdanning og ikke minst at dere skal glede dere til arrangementer arrangert av oss i NU! Jeg er svært takknemlig for å ha vært medlem av NHHS siden jeg startet på NHH. Dette er en gjeng jeg virkelig vil gi tilbake til. Derfor ønsker jeg å oppnå følgende som leder i NU:

Økt mangfold av bedrifter som besøker NHH på bedriftspresentasjoner. Gjøre påmelding og deltakelse på bedriftspresentasjoner til en enklere affære for studentene.

Sørge for at NU fortsetter å være en stabil inntektskilde til studentforeningen.

Til syvende og sist er vi i NU her for å gjøre det som er best for studentene. Jeg vil alltid være åpen for innspill, bekymringer eller bare en hyggelig prat om framtiden til NU og studentforeningen. Ikke nøl med å ta tak i meg om du har noe på hjerte.

Takk for oppmerksomheten – vi ses i gangene!

IKT-ansvarlig

Marius Vik-Simonsen (21), 1.Kull

I do apply for this position as I see it as a great possibility to get more engaged in the NHH community. It is also an oppurtunity to take responsibility early, in my time at NHH. I do also like the sosial aspect, like meeting a lot of people and be a part of a team:)

Karriæredagsansvarlig (3 kandidater)

Noah Ekroll Solberg (20), 1.Kull

Helt siden jeg fikk være med på å arrangere og hjelpe til under Karrieredagene tidligere i høst, var jeg frelst. Noe så fantastisk gøy, inspirerende og ikke minst utrolig viktig for både studenter og næringslivet. Etter at jeg så hvor lærerikt og betydningsfullt KD var for alle involverte, både studenter, ledelsen og næringslivet, har jeg hatt lyst til å stille som KD-ansvarlig. Bare tanken på at jeg kan få påvirke studenters muligheter i næringslivet positivt, gjør meg engasjert og glad. Det er ingen tvil om at mitt hjerte ligger hos studentene, og jeg vil gjør alt jeg kan for å lage de beste Karrieredagene noensinne. Jeg vil ha stort fokus på spennende og lærerike seminarer, relevante workshops, spennende bedrifter på stand, og ikke minst en perfekt arena for at studenter skal kunne møte sine fremtidige arbeidsgivere. Jeg vil arrangere en uke hvor både studenter og bedrifter føler seg gira og spent på fremtiden, en uke som fokuserer på muligheter, fremtiden, utfordringer og løsninger. Jeg vil med andre ord lage de beste og gøyeste Karrieredagene noensinne!

Jacob Tvedten (22), 1.Kull

Jeg søker KD-leder fordi jeg tror jeg kan videreføre profesjonaliteten og interessen for KD. Jeg har ingen intensjon om å “micro-manage” de respektive gruppelederne, men heller jobbe som en delegerende støttespiller slik at de enklest mulig skal prestere i sin jobb. Jeg ser for meg at dette er en stilling jeg hadde trivdes i og føler jeg virkelig har noe å tilføye med mine tidligere erfaringer i lederroller og arbeid i team. Jeg er villig til å legge av mye tid og innsats for å få til en minst like bra gjennomført arrangement som i år. Men målet mitt er likevel å levere bedre resultater og løsninger for KD.

Helene Swensen (21), 1.Kull

Veldig gøy å ha muligheten til å stille som Karrieredagsansvarlig! Jeg har hjulpet til med fire karrieredager tidligere, blant annet Karrieredagene på NHH tidligere i år. Jeg syns det har vært utrolig gøy å se hva som skjer bak planleggingen av ulike karrieredager de siste tre årene, og føler endelig at jeg er klar til å ta på meg enda mer ansvar som karrierdagsansvarlig.

Det var også utrolig kult å se hva KD-styret fikk til i år, selv etter flere år med korona klarte de å lage et fantastisk arrangement. Jeg syns det var inspirerende og se hva man kan få til, og har veldig lyst til å være en del av en gruppe som hjelper bedriftene å møte studentene. Som karrieredagsansvarlig får man lov til å jobbe sammen med en super motivert gruppe mennesker og lage et viktig arrangement. Målet mitt dersom jeg blir karrieredagsansvarlig er å la alle studentene som bidrar få mest mulig rom til å realisere sine visjoner, slik at vi kan lage en av de beste karrieredagene NHH har sett.

VeldAIDighet

Vi er 6 studenter som studenter som har arbeidet tett og godt for å arrangere og gjennomføre Aksjonsuken 2022. Dette har gitt oss gode erfaringer og forutsetninger for å tilrettelegge og videreføre Aksjonsuken. Sammen stiller vi til valg med et felles mål og ønske om å videreutvikle og videreføre det viktige arbeidet til NHH Aid. Lettelsene i koronarestriksjonene gir oss muligheten til å kunne bringe tilbake noen av de tidligere arrangementene som Aid har hatt før Korona. Dette, sammen med Aksjonsuken, ønsker vi å sette fokus på Unicef og Education for Malawi, slik at vi fortsatt kan bidra til barns utdanning i et land, som etter Korona, fortsatt blir rammet av krise etter krise. For perioden har vi tre hovedmål:

  1. Skape engasjement gjennom hele året

Selv om Aksjonsuken er selve høydepunktet til NHH Aid, ønsker vi å skape engasjement gjennom hele året og bli en større del av NHHS. Dette vil vi gjøre gjennom ulike arrangementer og prosjekt gjennom året, eks: KMM, ESG-dagen og konsert m.m.

  1. Karriere med mening, ESG-dagen og konsert

Med Karriere med mening og ESG-dagen ønsker vi å tilby studentene mulighet til å bli kjent med alternative karrieremuligheter. I samarbeid med NU ønsker vi å videreutvikle og forbedre KMM og ESG-dagen. I tillegg til dette planlegger vi å gjennomføre en konsert våren 2023, i samarbeid med Backline.

  1. Tilrettelegge for Aksjonsuken 2023 og effektiv opplæring av neste Aksjonsukestyret.

Våre mål er å videreføre de positive erfaringene fra Aksjonsuken, samt se tilbake til aksjonsukene før pandemien, for å bedre kunne videreføre kunnskap og drive opplæring av neste aksjonsukestyre.

Leder

Harald Søyland (23), 1.Kull

Som leder av Aksjonsuken 2022 fikk jeg raskt et innblikk i NHH Aid sitt arbeid, og er høyst motivert for å lede arbeidet videre. Jeg har store ambisjoner for organisasjonen, og tror ledererfaringen fra Aksjonsuken og tidligere styreverv utenfor NHHS gir meg et godt grunnlag for å kunne lede Aid, sammen med resten av styret, i positiv retning fremover. Mitt ønske er å videreutvikle NHH Aid, ved å skape et større engasjement gjennom året. Målet er å nå flere studenter og skape engasjement rundt både Aksjonsuken og andre arrangementer Aid har gjennom året. For å få til dette skal vi ta med oss erfaringene vi gjorde oss under aksjonsuken, være nyskapende, i tillegg til å trekke inspirasjon fra Aid-arrangementer fra før Korona. Eksempelvis videreutvikle Karriere med mening og ESG-dagen. Fra høstens Aksjonsuke sitter vi igjen med mye kunnskap og masse erfaring. Dette ønsker jeg å ta med meg til neste års Aksjonsuke, både i ansettelsesprosessen, men og sørge for en mer tilrettelagt og effektiv opplæring inn i planleggingsprosessen av Aksjonsuken 2023.

Arrangementansvarlig

Emil Dehlin Hansen (21), 1.Kull

Etter å ha vært leder for arrangement-seksjonen i Aksjonsuken 2022 ønsker jeg nå å stille til valg som arrangementsansvarlig til neste års NHH Aid styre. Årets Aksjonsuke ga meg mersmak, og jeg ønsker å kunne få bruke kunnskapen og erfaringene jeg opparbeidet meg fra dette inn i neste års NHH Aid styret. Årets aksjonsuke ble et rekordår for NHH Aid der vi klarte å samle inn rett i underkant av 1,2 millioner. Arrangementene under aksjonsuken var kritiske for at vi klarte å nå dette målet. Som leder arrangement ønsker jeg å bruke tilbakemeldingene og nettverket jeg allerede har opparbeidet meg i aksjonsukestyret, for å lage liv på skolen. Jeg vil også utfordre meg selv og resten av NHH Aid styret på å tenke nyskapende når vi nå skal se på arrangementene NHH-Aid skal ha i fremtiden.

Markedsansvarlig

Lars Broch Bjørgaas (21), 1.Kull

I løpet av høsten har jeg fått innsikt i hva det vil si å være ansvarlig for kontakten med næringslivet på vegne av en organisasjon. Dette har gitt meg gode erfaringer om hvordan man kommuniserer med profesjonelle aktører, samt et ønske om å lære mer. For å sikre NHH Aids videreutvikling, ønsker jeg å inngå flere samarbeid med næringslivet i forkant av aksjonsuken. Jeg tror dette kan gi aksjonsuken et løft, samt generere mer inntekt til det aktuelle formålet. I år ble det satt ny rekord for totalt innsamlet sum til Unicef. Mitt mål er at også neste år skal bli et rekordår. For at dette skal gå, mener jeg at det er viktig med god opplæring og ansette mennesker som ikke er redde for å kaste seg ut i ting man ikke nødvendigvis har så mye forkunnskaper om. Jeg opplevde mestringsfølelse ved å arrangere aksjonsuken og ikke minst sette ny rekord. Likevel, er flere punkter vi kan forbedre oss på og jeg er derfor motivert for å fortsette arbeidet i NHH Aid.

Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Jonas Frigstad (21), 1.Kull

Som økonomiansvarlig i Aksjonsukestyret har jeg forstått hva som kreves for å ha ansvaret for økonomien i en organisasjon som Aid og troen på at jeg klarer å ha det økonmiske ansvaret videre. Budsjettet for aksjonsuken ble overholdt og hver eneste kostnad ble regnskapsført. Videre ble hver eneste krone innsamlet sendt uavkortet til UNICEF. Aksjonsuken i år var økonomisk en stor suksess da vi slo rekorden på hvor mye som ble samlet inn med ca 100 000 kr. Likevel sitter jeg igjen med mange momenter hvor vi kunne ha vært mye bedre, som jeg veldig gjerne vil videreformidle til neste års økonomiansvarlige for å gjøre både neste års Aksjonsuke og Internaften enda bedre. Grunnen til at jeg har lyst til å fortsette å legge ned timer arbeid for Aid er den store forskjellen vi utgjør i Malawi. Gjennom aksjonsuken alene ga vi 5000 skoleplasser i et år til barn som trenger det. Dette er et prosjekt jeg veldig gjerne vil fortsette å være en del av.

Prosjektansvarlig

Marthe Sofie Tyssekvam (20),

Jeg fungerte som prosjektleder under aksjonsuken 2022. Arbeidsprosessen ga innblikk i NHH Aid sitt arbeid på skolen og i samarbeid med Unicef, og ikke minst var arbeidsprosessen utfordrende og svært lærerik! Som person har jeg alltid hatt et ønske om å jobbe internasjonalt og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Jeg har ledererfaring fra militæret og tidligere hatt samarbeid med fadderbarn i Afrika via Unicef. Med den erfaringen og et stort ønske om å bidra, er jeg svært godt kvalifisert til å bidra inn i samarbeid med resten av det dyktige styret. Som prosjektleder, ønsker jeg å skape et større fokus på arbeidet vi i NHH Aid gjør og hvordan vi samarbeider med ulike aktører. Jeg ønsker at vi skal være synlige på skolen og at folk engasjerer seg i arbeidet vi driver med! Vi må tenke nytt og lære av hverandre, og sammen videreutvikle våre prosjekt og være en del av utviklingen.

Informasjonsansvarlig

Oda E. B. Olsen

Jeg var så heldig og ble valgt inn i Aksjonsukestyre 2022, sammen med en motivert og engasjert gjeng. Der fikk jeg et innblikk i hva NHH Aid sitt arbeid går ut på, og ut ifra dette ønsker jeg veldig gjerne å fortsette min stilling. Jeg syns det er utrolig gøy å få være del av et team som jobber bra sammen og spiller hverandre gode. Jeg er glad i ha litt ekstra ansvar og synes derfor stillingen som leder for informasjon har vært veldig spennende. Som leder av informasjon trives jeg veldig godt med å styre de sosiale mediene, samt få ut nyttig informasjon på en kreativ måte. I min seksjon har jeg jobbet tett opp med de andre lederne, og synes samarbeidet innad i Aksjonsukestyre har vært utrolig bra. Jeg er veldig motivert for å fortsette i NHH Aid for å se hva annet vi kan få til og lære, også utenfor Aksjonsuken, og fortsette å engasjere studentene. Samtidig ser jeg frem til å være med på å hjelpe neste års Aksjonsukestyre til å få til enda en viktig og givende uke.

Krammarna Krus

«Krammarna Krus» har som mål å videreføre de langvarige tradisjonene, samt å utvikle Kramboden videre for å tilby hytte som NHHS kan bruke og nyte til det fulle. Dette ønsker vi å få til gjennom god dialog og samhandling med Kjernestyret og de andre organene i NHHS. Vi ønsker videre å kartlegge forventningene blant studentene om hva Kramboden kan tilby. Vi vil også gå for  å lage et særdeles verdig «Førstekulsseminar» neste år. Sammen skal vi, «Krammarna Krus», gjøre vårt aller beste for å ta vare på og videreutvikle Kramboden. Studentene ved NHH fortjener intet mindre.

Leder

Arman Andreas Lange (20), 1.Kull

Jeg ønsker å bli leder i Hytteutvalget fordi det virker å være et spennende og morsomt verv å ha, da man får bidra til å gjøre opplevelsen av å være NHH-student helt fenomenal. Jeg har fått god innsikt å hva vervet innebærer etter samtaler med studenter i dagens utvalg og tidligere utvalg. Jeg er glad i å arrangere, koordinere, skape artige tilbud og å jobbe i team. Jeg føler at jeg, sammen med resten av Krammarna Krus, vil gjøre en god jobb med å drifte Kramboden i det kommende året.

Økonomiansvarlig

Syver Contardo-Avlund (19), 1. Kull

Det er flere grunner til at jeg søker som økonomiansvarlig i Hytteutvalget. For det første er dette en god mulighet for meg til å bidra til NHHS. Jeg ønsker å ivareta de gode tradisjonene til Kramboden og videre utvikle styret. Jeg er en engasjert person som ønsker å jobbe for menneskene rundt meg, som vil bety at jeg vil bidra til å gjøre den sosiale arenaen på NHH enda bedre. Grunnen til at jeg søker som økonomiansvarlig er fordi jeg liker økonomi. Når jeg jobber med noe jeg liker å drive med, har jeg ingen problem i å legge ned mye arbeid for å få jobben gjort. Videre tenker jeg at posisjonen passer meg godt fordi jeg er ansvarsfull og fornuftig, som er viktige kvaliteter å ha i en stilling som dette. Jeg tror at både mine arbeidsvaner og sosiale evner vil være en god match for denne stillingen, og jeg håper jeg kan være den som kan ta de gode tradisjonene til Kramboden videre.

Informasjonsansvarlig

Vilma Sandvig Jahren (20), 1.Kull

Jeg ønsker å stille som informasjonsansvarlig i hytteutvalget, og tenker at denne stillingen passer meg perfekt! Facebook og Instagram er noe jeg er godt vandt med og trives veldig med å bruke. Jeg ønsker å bidra til å gjøre hytta enda mer synlig på skolen blant studentene og for å få til dette skal vi være aktive og synlige på sosiale medier. Jeg var medlem av info-gruppa under aksjonsuken 2022 så litt tidligere erfaring har jeg;) Mitt mål er å promotere Kramboden på en morsom og fin måte slik at flest mulig ønsker å være med på arrangementene. Vi som stiller som blokk til hytteutvalget i år er en god gjeng og jeg ønsker å videreføre denne positiviteten ut til de andre studentene slik at alle får et godt forhold til Kramboden;)

Bookingansvarlig

Susanne Borgund (22), 1.Kull

Jeg ble introdusert til Hyttestyret gjennom å prate med venner som har vært i styret tidligere år og ble rådet til å søke. Har fått høre mye om hva hyttestyret er og gjør, som jeg syns høres veldig gøy og spennede ut. Som bookingansvarlige i Hyttestyret har jeg et ønske om å fortsette den gode jobben som har vært gjort hittil! I tillegg vil jeg sørge for at det skal være enkelt og greit å booke hytten for de ulike som ønsker å benytte seg av den.

Innkjøpsansvarlig

August Ringkjøb Torrissen (19), 1.Kull

Jeg er en glad og ivrig ung mann som liker å ha mange jern i ilden. Jeg vil beskrive meg selv som en sosial kar som liker å bli kjent med nye mennesker, og jeg tenker at et verv i hytteutvalget kan være en bra arena for dette.

Studentpolitisk utvalg – Velferdspolitisk ansvarlig

Sjur Oskar Korsæth (24), 2.Kull

Jeg ønsker å bidra til at NHHS skal få mest mulig gjennomslag. For å oppnå dette ønsker jeg å samarbeide aktivt med de andre delegasjonene. For NHHS som en relativt liten delegasjon, er vi avhengige av gode samarbeidspartnere på møtene for å oppnå flertall. Velferdstinget Vest er et organ jeg kjenner godt. I tillegg til å jobbe med saker i politisk komite for SPU. Har jeg det siste året har jeg sittet som styremedlem i Velferdstinget, valgt av selve tinget.