Kandidater mannlige representanter NHH-styret 2022

Sigurd Bakka Samdal

Kjære medstudent! Om jeg blir valgt vil dere få en sterkt og tydelig stemme som jobber for deres saker! I første omgang vil jeg jobbe for disse sakene!

1. Sterkere samarbeid med lokalt næringsliv. Bergen er en fantastisk by for næringsliv, vi har blant annet en av verdens beste maritime klynger her i Bergen. NHH bør bruke lokale ressurser til å gjøre studiet enda bedre.

2. Bedre kommunikasjon med studentene. Det er dessverre for mange saker som ikke når studentene. Saken om 2. etasje biblioteket er bare et av mange eksempler. Om jeg blir valgt vil jeg jobbe for at studenter får med seg alle sakene som NHH jobber med, slik at studentenes mening kommer frem.

3. Strengere regler for når foreleser kan lansere nye bøker Nye bøker er både skadelig for klima og lommebøkene til studenter. Det må være strengere retningslinjer for når forelesere kan lansere nye bøker.

4. Endre varslingssystemet. NHHs varslingssystem er dessverre dårlig og utdatert. Om jeg blir valgt skal varslingssystemet endres, for å opprettholde rettsikkerheten til studentene. Godt valgt!


Dear fellow student

If you elect me, I will be a clear and firm voice that works for whats important for you.

1 Stronger collaboration with local businesses Bergen is a fantastic city to do business, and host one of the best marine clusters in the world. NHH should utilize these businesses to make our studies even better.

2 Better communication from NHH to the students Unfortunately, there is a lot of cases that does not reach the student mass. The case of the second floor of the library is just one of many examples. If elected, I will make sure all students know what is going on and can voice their opinion.

3. Stricter guidelines for changing books. New books are both hurtful for the environment as well as students’ pockets. If elected, I will make sure a lecturer can not change books every year.

4. A new reporting system for unpleasant experiences. Today’s system is outdated and due for a revamp. If elected, I will work to change it to make sure the students feel safer!

Happy election!

Samu Nirmalanathan

Kjære medstudenter!

Etter straks 3 år ved NHH, er mitt engasjement for studentene ved skolen stadig økende. Nå ønsker jeg å være stemmen til studentene, og bære våre interesser i viktige avgjørelser.

Gjennom min tid på NHH, har jeg hatt ulike styreverv som blant annet nestleder i NHHI, og mange har kanskje hilst på meg mens jeg er ordensvakt for NHHS Vaktkorpset. Gjennom disse vervene har jeg fått erfare hvor sosiale studentene ved NHH kan være, men jeg har også forstått hvor viktig det er med en sterk arena for faglig utvikling.

For dette vervet mener jeg at man må være motivert, kunne føre saklige diskusjoner, finne gode kompromisser, være pragmatisk og mest av alt brenne for studentene. Dette mener jeg er egenskaper jeg innehar.

Jeg ønsker spesielt å fokusere på følgende saker:
1. Følge utviklingen av fagplaner,
2. skape et tettere forhold mellom studentene og campus,
3. redusere avstanden mellom forelesere og studenter,
4. øke antall leseplasser og grupperom for studenter.

Jeg håper du har tillit til mine erfaringer og ambisjoner, og vil stemme på meg. Godt valg!


Dear fellow students!

After 3 years at NHH, my commitment to the students at NHH is constantly increasing. Therefore I want to be the voice of the students and carry our interests in important decisions.

During my time at NHH, I have held various board positions as vice president of NHHI and I am also a security guard for NHHS Vaktkorpset. Through these positions, I have experienced how social the students can be, but I have also understood the importance of a strong arena for professional development.

For this position, I believe that one must be motivated, be able to lead factual discussions, find good compromises, be pragmatic and most of all passionate about the students. These are qualities I possess.

I especially want to focus on the following issues:
1. Follow the development of curricula,
2. Create better relationships between students and campus,
3. Reduce the distance between lecturers and students,
4. Increase the number of reading places and group rooms for students.

I hope you have confidence in my experiences and ambitions and will vote for me!

Herman Bøe Vilseth

Kjære medstudent,
Jeg stiller som studentrepresentant til NHH-styret! Etter snart 5 år på NHH sitter jeg igjen med en haug av erfaringer både når det gjelder hvordan NHH og ledelsen fungerer samt hvordan det er å være student – både før, under og «etter» korona. Det er mye som er bra på NHH, men det er hel del som kan og bør bli bedre.

Mine kjernesaker er:
1. Sørge for at NHH legger til rette for et «vanlig» studentliv etter Covid-19. Overgangen fra en digital til fysisk hverdag blir viktig, både med tanke på det faglige og sosiale i tiden fremover.

2. Jobbe for at veien opp til Høyblokka blir litt kortere, og bedre forholdet mellom ledelsen og studentene gjennom en god, direkte og ikke minst ærlig kommunikasjonsflyt.

3. Sikre at NHH leverer i etterkant av rehabiliteringen. Vi savner lesesaler, grupperom og flere lokaler til NHHS. Selv om rehabiliteringen er ferdig, er ikke prosessen i etterkant ferdig: vi trenger løsninger som setter studentene først!

Dersom dette er noe du kan stille deg bak, håper jeg at du vil stemme på meg!