Høstvalget 2022

MELD DITT KANDIDATUR

Engasjer deg i NHHS!

Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheter til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med studenter på tvers av kull, samt etablere mange nye vennskap.

Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er en førstekullist eller en rutinert NHHS-er, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, finnes det en stilling som passer for deg! Alt vi forventer er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforeningen.

Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. Påmeldingsfristen er 16.10, 18:00.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet ved å trykke på knappen “Meld ditt kandidatur” ovenfor. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til pu.valg@nhhs.no. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.

Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er mulig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Til underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig kan man IKKE stille som blokk.

Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Dersom to fulle blokker stiller mot hverandre vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater vil det konkurreres på hver enkelt stilling.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere.

Fra 08:00 onsdag 19. oktober til den elektroniske stemmingen stenger klokken 12:00 fredag 21.oktober kan du/dere drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom promotering. Nærmere regler for valget står utdypet under “Regler”

Etter at kandidatene er publisert, vil det være standsdag i speilsalen hvor kandidatene har mulighet til å promotere seg selv onsdag 19.oktober og torsdag 20.oktober fra 10-14 begge dager. Kandidatene vil få mer informasjon om dette når det nærmer seg.

Onsdag 19. oktober blir det en valgutspørring i aulaen kl. 17:00.  Mer detaljert informasjon om utspørringen vil publiseres her på nhhs.no når valget nærmer seg.

Valget avsluttes kl. 12:00 fredag 21. oktober. Resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Med forbehold om endringer, se nhhs.no for siste nytt om valget.

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:00 onsdag 19. oktober til kl 12:00 fredag 21. oktober.

For alle stillinger (utenom leder KS og UKEsjef) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For leder KS og UKEsjef er også motstemme et alternativ, dersom det bare er én kandidat som stiller til valg på stillingen. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.

Søndag 16.10.2021
18:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

Onsdag 19.10.2021
08:00 Kandidatene offentliggjøres og kan starte online profilering
17:00 Valgutspørring

Fredag 21.10.2021
12:00 Valget avluttes.
Resultatene vil publiseres på www.nhhs.no

Stillinger på valg

Kjernestyret 

Det å sitte i Kjernestyret er en opplevelse som ikke så lett lar seg beskrive, men la oss likevel gi det et forsøk. Kjernestyret er paraplyen over hele studentforeningen. Vi prøver å gjøre det mest mulig givende, morsomt og utfordrende å være en del av NHHS, uansett om du er engasjert på øverste plan i et underutvalg eller om du er medlem i en interessegruppe. Kjernestyret står for den daglige driften av NHHS, og har ansvaret for at studentforeningen fungerer som den skal. Samtlige styremedlemmer har de siste ni månedene gitt mye for at alle underutvalg og interessegrupper skal ha best mulig tilrettelagte forhold for sin drift og utfoldelse. I løpet av kalenderåret vil man også som Kjernestyret være arrangør for en rekke begivenheter, og være med å sette sitt preg på blant annet Førstekullsuken og Tillitsvalgtseminar. Dette krever selvsagt både tid og planlegging, men ingenting er så morsomt som å skape noe som gjør så mange glade og fornøyde. Dette året har i stor grad vært preget av å måtte tenke nytt, og Kjernestyret har måttet ta mange tøffe avgjørelser. Dette er et stort ansvar, og ønsker du å stille til Kjernestyret må du være forberedt og motivert for dette. 

En annen av Kjernestyrets oppgaver er å representere NHHS i ulike sammenhenger. Alt fra konferanser til ball rundt om i Norge og Norden blir besøkt av NHHS, for ikke å nevne alt det spennende som skjer på NHH. Disse oppgavene kan selvsagt være morsomme, men samtidig svært viktige. Kjernestyret er åtte personer som jobber mye sammen, og ved slutten av året vil de syv andre kjenne deg bedre enn veldig mange andre. Kontoret vil på mange måter kjennes som ditt andre hjem, og mye tid vil tilbringes her. Det er derfor viktig at man som Kjernestyret trives godt sammen, og har et godt samarbeid innad i styret. Det er ikke noe fasitsvar på en optimal sammensetningen av Kjernestyret, men noe som går igjen er fordelen av at styret består av ulike mennesker med ulik erfaring. På den måten vil man få frem flest mulig synspunkter i behandlingen av en sak, og slik være godt skikket til å ta den beste avgjørelsen for flertallet i NHHS. 

I Kjernestyret får du ta del i store avgjørelser i NHHS og diskutere sentrale problemstillinger i foreningen. Kjernestyret behandler søknader, setter i gang nye prosjekter og fronter saker overfor ledelsen på NHH. Gjennomgående for jobben man gjør er at man alltid forsøker å handle til det beste for NHHS som helhet. Dette innebærer mye ansvar, en bratt læringskurve, men også mye glede! Du blir dreven på å arrangere og organisere, og du kommer til å lære deg å ta kjappe avgjørelser i pressede situasjoner. Du kommer til å bli strukturert, siden en slik planlegging og gjennomføring krever både innsats og disiplin. Å snakke foran større forsamlinger vil også være noe du vil bli fortrolig med, og debattferdighetene vil styrkes gjennom de mange interessante diskusjonene du vil delta i. Vi håper du stiller til valg dersom dette virker spennende. Lykke til! 

Leder 

Ønsker du å begi deg ut på ditt livs utfordring? Høres det fristende ut å jobbe med Norges mest aktive og beste studentforening? Vil du være med på å videreutvikle en organisasjon i konstant vekst? Kunne du tenke deg å ta ansvar, lede andre og være med i store beslutningsprossesser? Svarte du ja på noen av disse spørsmålene, bør du vurdere å stille til valg som leder av Kjernestyret og studentforeningen. 

Som leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening vil hverdagen din være full av aktiviteter og utfordringer. Ingen dager er like, og du vet aldri hva morgendagen vil bringe. En viktig del av din rolle som leder er å motivere og koordinere resten av medlemmene i Kjernestyret. Du skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte, samtidig som du skal lede den store, komplekse og fantastiske organisasjonen som er NHHS. Sammen med de andre medlemmene i Kjernestyret skal dere ha den ledende, kontrollerende, koordinerende og administrative funksjonen i studentforeningen. 

Som leder vil du vil være den med best overblikk over hva som rører seg i NHHS. Du skal sørge for kontinuitet og fremdrift i hele foreningen, og du skal fungere som studentforeningens ansikt utad. Du skal ikke se bort ifra at du må uttale deg på vegne av NHHS i media, da du som leder blir et interessant intervjuobjekt i saker som angår NHH og NHHS. Som leder vil du oppleve å ha stor innflytelse gjennom møter med rektorat, direktorat, og resten av administrasjonen generelt. Ellers er du i møter med underutvalg, interessegrupper og komiteer i studentforeningen, og du sitter som fast observatør i Finansstyret. Under den pågående pandemien har leder også fått sitte i den utvidede beredskapsledelsen som beredskapsleder for NHHS. Du er med andre ord høyt og lavt i studentforeningens virke, og har mulighet til å sette dagsorden på veldig mange områder som er viktige for studentforeningen. Det juridiske ansvaret for NHHS er også lagt i din stilling, og dette medfører blant annet at din signatur forplikter studentforeningen. 

Det mest givende med å være leder av Kjernestyret og studentforeningen er alle de dyktige menneskene du får mulighet til å samarbeide med. Du vil bli kjent med utrolig mange hyggelige mennesker både i og utenfor studentforeningen. Stiller du som leder i NHHS, kan vi garantere at året 2023 vil være et av de beste og mest utfordrende årene i ditt liv. Om du lurer på noe knyttet til stillingen er det bare å ta kontakt!

Fagpolitisk ansvarlig 

Som fagpolitisk ansvarlig i NHHS har du en unik mulighet til å påvirke retningen NHH velger for utdanningen. Du er studentforeningens representant i en rekke utvalg og arbeidsgrupper, hvor de viktige avgjørelsene om din egen og alle andres studiehverdag fattes. Du vil også være leder av Studentutvalget ved NHH (SUN), et underutvalg med ca 40 medlemmer. 

I din stilling har du det øverste ansvaret for å lede og koordinere all virksomhet fra studentenes side, opp mot NHH sine faglige og administrative råd og utvalg. Du har jevnlig møter med representanter i NHH-styret og rektoratet, og inviteres ofte til å delta på konferanser, i komiteer og andre settinger hvor studentenes stemme bør høres. 

Man er fast representant i Utdanningsutvalget, og læringsmiljøutvalget. I utdanningsutvalget drøftes saker og beslutninger som legger de store linjene for utdanningen ved NHH, og i læringsmiljøutvalget tar man for seg saker som går på både fysisk og psykisk trivsel hos studentene. Utover disse utvalgene finnes det også flere råd og utvalg man kan være del av som fagpolitisk ansvarlig. 

Du vil også fungere som nestleder i Kjernestyret i NHHS, og er dermed stedfortreder om leder skulle være borte.

Økonomiansvarlig 

NHHS er en komplisert mellomstor bedrift med over 20 millioner i eiendeler og nærmere 20 millioner i årlig omsetning. Som økonomiansvarlig har du hovedansvaret for alt dette. Du skal ha oversikt og kontroll alle økonomiske transaksjoner og alt som påvirker NHHS sin økonomi. Vervet innebærer derfor tett kontakt med nesten alle i NHHS spesielt Regnskapsgruppen, økonomiansvarlige i de ulike underutvalgene samt ditt eget styre. 

Din rolle i Kjernestyret er å ha kontroll på pengesekken! Du skal komme med det økonomiske perspektivet på sakene Kjernestyret og Finansstyret avgjør til enhver tid. Samtidig må man sørge for en fornuftig økonomisk utvikling for foreningen. Dine arbeidsoppgaver utover de vanlige styrepliktene er blant annet å utarbeide hel- og halvårsregnskap, lage og følge opp hele budsjettet for Kjernestyret og underutvalg. I tillegg må man følge opp investeringsbeslutninger, samt å tilse at UKEN, NHH-Symposiet og Bergen Challenge leverer varene økonomisk. 

Gjennom verv som økonomiansvarlig i Kjernestyret lærer man utrolig mye. Økonomistyring på høyt nivå, regnskap i teori og praksis, lover og regler som selv ikke MRR-gjengen visste fantes, regnskapssystemet Visma.net, samt utarbeidelse av investeringsanalyser. Etter å lest dette tenker du kanskje: ”Hvorfor i alle 

dager stille som økonomiansvarlig?”. Svaret er ganske enkelt fordi du kan få det mest utfordrende, slitsomme, givende og morsomste året i livet ditt! Du blir kjent med uendelig mange mennesker, og du får erfaringer du ikke kan få noe annet sted. Dessuten får du verdens beste innsikt i verdens beste studentforening! 

Informasjonsansvarlig 

Å være med i Kjernestyret er utfordrende, men også utrolig spennende og lærerikt. Som Informasjonsansvarlig i Kjernestyret kan jeg love deg et år du aldri vil glemme! Ansvarsområdet ditt er bredt. Dette medfører en gledelig variasjon, men det er også en av de største utfordringene ved stillingen. 

Informasjonsansvarlig skal sørge for god informasjonsflyt i studentforeningen både internt og eksternt. Du er sjef over alle NHHS sine informasjonskanaler og skal legge til rette for at disse brukes på best mulig måte. Du har ansvar for NHHS som merkevare og vil koordinere profileringen av studentforeningen til studenter på skolen, eksterne aktører og kommende studenter. Sammen med Leder for Kjernestyret er du også NHHS sin kontaktperson overfor pressen. Det betyr at det gjerne er deg Dagens Næringsliv, Dagbladet eller Bergens Tidende ringer når de vil ha uttalelser fra studentforeningen. Du er den naturlige kontaktpersonen for kommunikasjonsavdelingen ved NHH, og sammen med it.gruppen en naturlig kontaktperson for IT-avdelingen ved NHH. 

Videre er Informasjonsansvarlig ansvarlig for valg i studentforeningen sammen med Valgansvarlig i Profileringsutvalget. Dere jobber sammen som et team for å gjennomføre et rettferdig, ryddig og effektivt valg om våren og høsten, som er en utrolig viktig oppgave for demokratiet i studentforeningen. Du er også ansvarlig for Foreningsmøtet og rekruttering i NHHS sammen med Profileringsutvalget. 

Administrativt er du kontaktperson for underutvalgene Profileringsutvalget, it.gruppen, K7 Minutter, K7 Bulletin, Foto NHHS og Grafisk NHHS. Gruppene har utrolig kompetente og initiativrike medlemmer, og det er gøy og lærerikt å få lov til å legge til rette for at disse gruppene kan utnytte sitt potensiale til det fulle. 

Dersom du har et ektefølt engasjement for kommunikasjon, profilering og IT, og er villig til å investere ett år av livet ditt i eventyret NHHS, er du definitivt på rett spor dersom du vurderer å stille til valg som Informasjonsansvarlig i Kjernestyret. Vil du være oppdatert på alt som skjer på skolen, følge nyhetsbildet tett og har klare meninger om hvordan NHHS bør fremstå internt og eksternt? Da er dette uten tvil stillingen for deg! 

Ikke nøl med å ta kontakt med meg på info@nhhs.no om du ønsker mer informasjon om stillingen!

Markedsansvarlig 

Stillingen som markedsansvarlig i Kjernestyret byr på både utrolige opplevelser og spennende utfordringer. Gjennom et år som markedsansvarlig vil du få mange nye og gode bekjentskaper i NHHS og i næringslivet, samtidig som du vil ha vanvittig mye moro. 

Som markedsansvarlig står du ansvarlig for å ta vare på de nåværende hovedsamarbeidspartnerne studentforeningen har, i tillegg til å være på utkikk etter nye muligheter. På veien vil du få kunnskap og erfaringer du ikke lærer på skolebenken. Salgsferdigheter, forhandlings- og presentasjonsteknikk er bare noe av det du vil få muligheten til å bli skikkelig god på. Som markedsansvarlig er det også viktig å ha is i magen, og ta utfordringer på strak arm. Er bedriften du har kontakt med den rette samarbeidspartneren for NHHS? Det er din oppgave å skaffe studentforeningen vår attraktive, gode og langsiktige samarbeid som trosser konjunkturer og andre utfordringer i dagens marked. 

Du vil også ha myndighet og ansvar til å godkjenne sponsorvirksomhet i studentforeningens underutvalg. Å samarbeide med underutvalgene er både lærerikt og spennende. I tillegg til dette, vil du også sammen med Markedsgruppen ha det koordinerende ansvaret for sponsorarbeidet generelt i NHHS. 

I tillegg til å være ansvarlig for Markedsgruppen, er markedsansvarlig i Kjernestyret er også ansvarlig for Næringslivsutvalget (NU), NHHS Consulting (NC) og Femme Forvaltning AS. 

Som markedsansvarlig i Kjernestyret får du en unik mulighet til å forhandle og jobbe med store og spennende aktører i næringslivet, en mulighet de færreste får. Tar du utfordringen?

Prosjektansvarlig 

Prosjektansvarligstillingen ble vedtatt innført i Kjernestyret i 2008 etter at man observerte et økende behov for strategisk styring og ledelse av små og store prosjekter. Stillingen er altså den nyeste i Kjernestyret, og på grunn av nettopp dette har du fortsatt muligheten til å være med på å forme stillingen. 

Som prosjektansvarlig i Kjernestyret blir du Kjernestyrets spydspiss i koordineringen av egne Kjernestyreprosjekter, eller samarbeidsprosjekter i NHHS. Du får kompetanse innen prosjektledelse, og blir en viktig brikke i brobyggingen mellom Kjernestyret og resten av studentforeningen. Noen av de største NHHS-arrangementene du har hovedansvar for er International Welcome Week i januar, Førstekullsuken og 17. mai-frokosten. Utover dette vil du sammen med NHHS Prosjektgruppen stå fritt til å utforme nye og spennende arrangement gjennom året. Til de fleste arrangementene ansetter du komiteer til å hjelpe deg, og disse følger du opp, mens prosjekter som Førstekullsuken er du selv sjefen for. I tillegg vil du også ha ansvar for mange mindre arrangementer som skal gjennomføres. I 2019 ble Prosjektansvarlig også ansvarlig for de internasjonalt fokuserte underutvalgene, MEBA og IC. Inkludering av internasjonale studenter har derfor blitt et naturlig fokusområde for Prosjektansvarlig. 

Som prosjektansvarlig bør man være svært organisert og være glad i et hektisk miljø. Det er mange ting som ofte skal gjøres samtidig, og det gjelder å være godt forberedt til alt som skjer. Når det er sagt er prosjektstillingen en av de mest sosiale stillingene i styret, med de absolutt morsomste ansvarsområdene. Det er bare å glede seg til et av de mest spennende og innholdsrike årene i ditt liv! 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål knyttet til stillingen!

Internansvarlig 

God morgen kjære leser! Kjenner du NHHS inn og ut? Opplever du det som helt naturlig at denne «Thea» som har ansvar for alt, egentlig er 10 småstressede eldre menn? Da er Internansvarlig noe for deg! Som ansvarlig for alt som skjer inne på bygget, trenger du en god porsjon med velvilje, tålmodighet og problemløsning. 

Intern skal legge til rette for at alle har muligheten til å utfolde seg, men også forsikre deg at de som arrangerer idag ikke kommer i veien for de imorgen. Med en koordinerende rolle er det din jobb å sikre at alt går rett for seg, med god hjelp fra dine grupper. Med en støttende rolle for KKU, TG og VK står du midt i de fleste aktiviteter i NHHS, og uten god hjelp kan du aldri få gjennomført noe som helst. 

Oppgavene dine er varierte, og innebærer eksempelvis søppelrydding, stolstabling, maling, hating, klaging, videreformidling og mekling. Dersom du leser dette, og tenker “dette er noe for meg!” kan internansvarlig være noe for deg. Lykke til.

Eksternansvarlig 

Eksternansvarlig i Kjernestyret er den personen som representerer studentforeningen utad. Dette innebærer at det er eksternansvarlig sitt ansvar å representere NHH-studentane sine meiningar opp mot alle dei eksterne institusjonene og elles andre aktører vi samhandler med. En har såleis hovedansvaret for å opprettholde et godt samarbeid med dei andre utdanningsinstitusjonene i Bergen og i resten av landet, og dei menneska som representerer dei respektive organa. Internt i NHHS er eksternansvarlig leiar for Studentpolitisk utvalg (SPU) og er kontaktperson for underutvalg NHHI og Økonomiformidlingen. 

Studentpolitisk utvalg arbeider for å fremme NHHS sine studentpolitiske standpunkt, og for å auke både politisk engasjement og aktivitet på skolen gjennom å arrangere debattar og foredrag. Sammen med eksternansvarlig sitter to andre representanter fra NHHS i Velferdstinget Vest. Eksternansvarlig samarbeider tett med velferdstingsansvarlig i NHHS. I Velferdstinget Vest samlast representantar frå alle utdanningsinstitusjoner på Vestlandet for å diskutere politiske saker som angår studentane i regionen. Dette kan eksempelvis vere studenthelse, bustadpolitikk eller kantinetilbud. Velferdstinget samarbeider tett med Saman, i tillegg til at representantane frå NHHS er med å fordele semesteravgifta i Bergen Studentvelforening. NHHS er representert med studentar i fleire av Velferdstinget Vest sine komiteer og styrer som for eksempel Kulturstyret. Som eksternansvarlig har en også jevnlige møter med byrådslederen der en kan ta opp saker man er opptatt av via byrådsleders kontaktutvalg sammen med de andre studentlederene. 

Nasjonalt representerer eksternansvarlig NHHS opp mot Norsk Studentorganisasjon (NSO), som igjen jobbar med studentpolitiske saker på eit nasjonalt nivå. Her er eksternansvarlig ein del av medlemslagsledergruppa og er delegasjonsleder på landsmøtet. NHHS har også sin egen kontaktperson fra NSO-styret noko som er ein fin støtte å ha i arbeidet man gjør i det daglege. 

Å vere eksternansvarleg er ei utruleg privilegert rolle å ha. Du får moglegheita til å vere ambassadør for det gode og enorme engasjementet som medlemmene i NHHS produserer kvar einaste dag. Det er ekstremt gjevande og ikkje minst å få formidle hjartesakene til NHH-studentane. Gjennom samarbeid og dialog får ein til gode løysingar med omverda og ein lærer utruleg mykje.

UKEN

KJÆRE MEDSTUDENT! Gratulerer! Du er på riktig spor. Blekken du ser på nå kan være ditt første skritt på veien mot det morsomste og mest utfordrende man kan bruke tiden sin på i NHHS – nemlig UKEN!
UKEN er det desidert største underutvalget på NHH og består til slutt av rundt 1000 fUKENsjonærer fra både NHH og andre studiesteder i Bergen. Dette er med på å gjøre UKEN til Norges nest største studentfestival. I løpet av 17 dager skal over 30 000 besøkende svinge innom NHH for å oppleve hva UKEN har å by på. Programmet har tidligere bestått av alt fra verdensrekordforsøk og barne- og eldredager, til konserter og revy. UKErevyen har flere ganger vunnet priser under NM i studentrevy og er en tradisjonsrik og profesjonell oppsetning i Bergen by. Det er nettopp UKEstyret som får velge akkurat hva programmet til UKEN 24 skal fylles med, hvilke rekorder som skal brytes, hva temaet på UKErevyen 24 skal være og hvem som skal stå på de mange scenene til UKEN. Dersom du blir med i UKEfamilien kan jeg love deg mange nye bekjentskaper og minner for livet. Et bevis på dette er alle de tidligere fUKENsjonærene som kommer tilbake i hopetall til hver eneste UKEN; nettopp for å oppleve den unike følelsen UKEN har gitt, og fortsatt gir dem.
Å lage UKEN 24 kommer til å bli det morsomste du har gjort i hele ditt liv!
UKEhilsen fra UKEstyret 22

UKEsjef

Som UKEsjef har du to oppgaver:
1: Kose deg mest av alle i UKEN.
2: Ta ansvar når det går dårlig og dele ut ros når alt går bra.
Hvis du tror du klarer disse to tingene burde det ikke være noen tvil, da stiller du som UKEsjef!
Som UKEsjef kommer du til å styre det største underutvalget på NHH. Sammen med 1000 andre fUKENsjonærer skal du lage en festival med 30 000 besøkende og et tosifret antall millioner i omsetning. Når UKEN smeller i gang i mars 2024 kan du nyte en helprofesjonell festival som DU har ledet i mål!
Du kommer aldri til å ha jobbet hardere, du kommer aldri til å ha hatt så mye angst, og du kommer aldri til å gjøre en jobb som er så verdt det!

Revysjef

Den første UKErevyen ble satt opp i Bergen allerede i 1946. Med andre ord forvalter du som Revysjef intet mindre enn en gammel kulturarv!
Som revysjef for UKEN har du ansvar for en seksjon på 70-90 medlemmer, som ofte har til felles at de har spesiell kompetanse innen lyd, lys, musikk, kostymedesign, dans eller lignende. Dette gjør rollen litt unik, da du gjerne leder en gruppe mennesker som kan mye mer enn deg på sitt felt, og ydmykhet er en sunn inngang i vervet. Revyseksjonen er ofte også en gjeng som legger ned ufattelig mange timer i aulaen, og da er det viktig å kunne motivere!
Du velger selv hvorvidt du er mye eller mindre involvert i den kreative prosessen, men det er du som sitter med ansvaret for den organisatoriske gjennomføringen av revyprosessen. Samholdet som skapes i Revyseksjonen i aulaen på NHH er noe helt spesielt!

PR-sjef

Vil du sørge for at UKEN 24 blir den mest besøkte UKEN noensinne? Da bør du stille som PR-sjef!
En PR-sjef skal sørge for at alle og en hver er klar over at det er UKEN. Skolen og byen skal males grønn, og UKEgleden skal deles ut til alle; som det har blitt gjort siden 80-tallet. Enten gjennom sosiale medier, kampanjer, billettslipp, stunts eller andre helsprø påfunn skal alle forstå at UKEN 24 blir årets høydepunkt!
Som PR-sjef blir du ansvarlig for alt av UKENs eksterne kommunikasjon. Du må dermed både være strukturert og en smule kreativ. Hvis du liker å glede andre, og kjenner det krible i magen når du hører ordet ”utsolgt”, er det bare en ting å gjøre:
STILL SOM PR-SJEF!

Økonomisjef

“Du kan lære økonomi i London, København og til og med BI, men det er bare på NHH du får prøvd det ut i praksis” sa en gang en klok UKEpamp.
Som Økonomisjef i UKEN er dette mer sant enn for kanskje noen annen stilling. Du sitter blant annet med det overordnede ansvaret for budsjettering, regnskapsføring, rapportering og betalingshåndtering i forbindelse med UKEN.
I tillegg jobber du mye med utarbeidelsen av økonomiske rutiner i UKEorganisasjonen, samt risiko- og salgsanalyser. UKEN omsetter for mange millioner kroner – en lignende erfaring å ta med seg ut av studietiden finnes knapt!

Markedsjef

Vil du være UKENs fremste ambassadør ut mot næringslivet?
Som markedssjef leder du arbeidet med UKENs samarbeidsavtaler med det norske næringsliv. Både inngåelse, forhandlinger og oppfølging av alt fra mindre leverandøravtaler til de største hovedsamarbeidsavtaler går gjennom din seksjon.
UKEN har samarbeid med bedrifter som strekker seg så langt tilbake som 20 år. Dette skyldes ikke bare mange flinke tidligere markedssjefer, men også det at UKEN leverer et produkt som er helt unikt. Dette produktet skal du forvalte videre, og få et tidlig innblikk inn i “livet etter døden” – næringslivet.

Infosjef

Har du lyst til få et unikt innblikk i UKEorganisasjonen, samtidig som du får lede din egen seksjon?
Som infosjef får du muligheten til nettopp dette, ved være både sjef for Infoseksjonen og nestleder for UKEN. I tillegg får du smykke deg med tittelen generalsekretær. Som Infosjef får du mange ulike arbeidsoppgaver, og er ansvarlig for alt fra ansettelsesrunder til intern informasjonsflyt og sosiale arrangementer for fUKENsjonærene.
Du får jobbe med mange forskjellige problemstillinger og lærer svært mye om ledelse og prosjektstyring. I Infoseksjonen er det noen grupper som jobber teknisk og andre som har mer praktisk rettede oppgaver, som gjør at man møter et bredt spekter av interessante utfordringer og lærer veldig mye.
Infoseksjonen er også hele UKENs samlepunkt, og bestod av 150 fUKENsjonærer i UKEN 22. Sammen med disse fUKENsjonærene skal du sørge for at UKEN får kule nettsider, magiske fotografier, delikat design, minneverdige fester og mye, mye mer!

Salgsjef

Tenk å være sjef for Bergens største utested! Det er du nemlig som salgssjef i UKEN.
Ikke bare det, du er også leder for UKENs største seksjon, som i UKEN 22 talte godt over 400 fUKENsjonærer i tallet. Du leder hele UKENs bardrift, matutsalg, logistikk, samt sikkerhet og vakthold. I tillegg jobber du med leverandøravtaler på mat og drikkevarer, for eksempel hva slags vin skal UKEvinen 24 være?
Din seksjon sørger for festen i aulaen og i Kjelleren under UKEN, og for en fest det er! Under UKEN 22 ble over 40.000 halvlitere konsumert, skål!

Arrangementsjef

UKEN er en kulturfestival og hva slags kultur festivalen skal fylles med er det arrangementsseksjonen som bestemmer. Denne seksjonen booker artister, kartlegger og utfører arrangementstekniske, lager show og eventer, arrangerer sportsdager, barne- og eldredager og mye mer.
Det krever mye arbeid, men dersom du er interessert i musikk og kultur, er glad i å planlegge og liker å arrangere ting, finnes det ikke en bedre stilling i NHHS.
Helt siden 80-tallet har UKEN sørget for glede og engasjement blant fUKENsjonærer og besøkende. Er du Arrangementssjefen som vil ta UKEN til nye høyder?

Hytteutvalget

NHHS sitt klart triveligste underutvalg er på valg igjen. Hytteutvalget har ansvar for drift av studentforeningens egen hytte; Kramboden, som ligger like utenfor Bergen sentrum. Hytta ble vår i 1938, og er med det en særs viktig del av studentforeningens historie. I løpet av året er hytta i bruk nesten hver helg, og det er Hytteutvalgets oppgave å tilrettelegge for studentenes bruk av hytta. Hvert år arrangerer Hytteutvalget førstekullsseminar, dugnadsuke og nyttårsbord med alumni. Er du glad i hytter og å arrangere fester er dette stedet for deg. Hytteutvalget består av fem stillinger og ingen av stillingene krever andre forkunnskaper enn motivasjon og hytteglede.

Leder

Som leder har du det overordnede ansvaret for Kramboden og styret. Det innebærer å koordinere møter, delegere arbeidsoppgaver og ikke minst bidra der det trengs.

Økonomiansvarlig

Øko er leders høyre hånd og mest trofaste sparringspartner. Naturlig nok har du det økonomiske ansvaret for drift av hytta og alle arrangementer som avholdes der oppe. Med dette følger å sette opp og følge enkle budsjetter og regnskap, samt søke om midler når det er nødvendig. Du vil også ha tett dialog med øko Kjernestyret.

Bookingansvarlig

Det er nettopp du som skal sørge for at alle bookinger av hytta går enkelt og greit, og selvfølgelig unngå dobbeltbookinger. Mye av jobben foregår over mail, som gjør at kan tilbringe desto mer tid på Boden.

Informasjonsansvarlig

Det holder ikke at hytta er synlig der den står oppe på Bontveit, den må også være synlig nede på skolen. Info sørger for promo i forbindelse med NHHS-arrangementer på Kramboden, i tillegg til å besvare spørsmål fra undrende studenter og ta seg av det voldsomme pressepresset. Du vil også ha hovedansvaret for Facebook og Instagram.

Innkjøpsansvarlig

For at Kramboden skal være et trivelig sted for alle som bruker den, er det en del primære nødvendigheter som må være på plass. Dette skal du sørge for. Du har i tillegg, i samråd med Øko, hovedansvaret for alt av innkjøp til NHHS-arrangementene på Kramboden.

Dette ble en særs kort introduksjon til de forskjellige stillingene, så dere må ikke nøle med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på! Som tillitsvalgt i en av disse stillingene kan vi garantere at du får det gøy i NHHS! Kramboden forbindes utelukkende med glede og morsomheter, og det er nettopp dette du bidrar til og får oppleve dersom du stiller Hytteutvalget!

Stillingsbeskrivelsene  er på ingen måte veldig lange. Grunnen til dette er at Hytteutvalgets verv gir deg stort spillerom, og du har selv stor frihet til å gjøre vervet til ditt eget. Om det skulle være noen spørsmål, så må dere ikke nøle med å ta kontakt! 

Som tillitsvalgt i en av disse stillingene kan vi garantere at du får det gøy i NHHS! Kramboden forbindes utelukkende med glede og morsomheter, og det er nettopp dette du bidrar til og får oppleve dersom du stiller Hytteutvalget!

Næringslivsutvalget

For alle stillingene kan det nevnes at en får et sentralt og meningsfullt verv i studentforeningen med muligheten til å påvirke ikke bare NU sin fremtid, men mye av fremtiden til NHHS. Man får godt innsyn i norsk næringsliv, tillitsvalgtsstatus, med de fordelene det innebærer, og man får muligheten til å anvende det man har lært på NHH.

Leder

Å være leder i NU er et av de største og mest spennende vervene i hele NHHS. Lederen har overordnet ansvar for alt som skjer i underutvalget, men bruker mest av sin tid til planlegging, styring og strategiske vurderinger i tett samarbeid med styret. Du er NUs ansikt utad mot både NHHS, skolen, bedrifter og mediene, og får spennende utfordringer på alle plan. Dette innebærer mange møter, og man får stor innsikt og innflytelse i studentforeningen som helhet.

HR-ansvarlig

Som HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget vil du være ansvarlig for de personaladministrative oppgavene i studentforeningens aller største og mest aktive underutvalg. HR-ansvarlig har ansvar for løpende oppfølging av medlemmene, samt fastsettelse av interne ansvarsområder. Videre har man ansvar for å arrangere interne arrangementer i NU, herunder den årlige utlandsturen, hyttetur og andre sosiale arrangementer. For denne stillingen bør du være pliktoppfyllende, kreativ, samarbeidsvillig og engasjert.

IKT-ansvarlig

Som IKT-ansvarlig i NU har du først og fremst ansvaret for Næringslivsutvalgets IT-strategi. Ditt ansvar er derfor å oppdatere, fornye og forbedre NUs IT-front. I praksis jobber IKT- ansvarlig hovedsakelig med NU´s hjemmeside og videreutviklingen av denne. God dialog med de eksterne utviklerne av nettsiden er en sentral del av stillingen. Man er også ansvarlig for at medlemmene i NU har den kunnskapen som trengs om de forskjellige programmene underutvalget bruker. IKT-stillingen i NU er en stilling som krever jevnt arbeid utover året. I tillegg til stillingen får man være med i et fantastisk styre i NHHS, der man samarbeider tett med alle styremedlemmene. Man får nyttig erfaring som også går utover IKT-oppgavene. Stillingen gir rom for kreativ frihet og mulighet til å ta initiativ utover de vanlige arbeidsoppgavene.

Leder Karrieredagene

Som leder av Karrieredagene får du en utfordrende og givende rolle i NU-styret! Ditt primære ansvarsområde vil være å fastsette et Karrieredagsstyre på syv øvrige personer og jobbe med disse mot Karrieredagene 2020. Videre vil du også være ansvarlig for Karriere Med Mening. Som leder av Karrieredagene vil du være med på å arrangere et av skolens største årlige arrangementer. Denne rollen er spennende fordi du er med på å skape en viktig møteplass for studentene og landets mest attraktive bedrifter. Videre byr rollen på innsikt i hvordan både NU og NHHS fungerer. Liker du lederansvar, teamarbeid og motiveres av å jobbe mot et felles mål er denne stillingen noe for deg!

Studentpolitsk utvalg

Studentpolitisk Utvalg (SPU) er underutvalget i studentforeningen som jobber med studentpolitikk. SPU er bindeleddet mellom NHHS og eksterne studentpolitiske organer lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi representerer NHHS nasjonalt gjennom Norsk Studentorganisasjon (NSO) og lokalt gjennom Velferdstinget (VT). Arbeidet opp mot NSO består av å være representert ved ledersamlinger, delta på nasjonale konferanser og å opprettholde god kontakt med student-Norge via dialog og samarbeid. SPU skal være en pådriver for politisk engasjement på skolen. Vårt arbeid handler om å ivareta NHHS sine interesser gjennom ulike politiske plattformer. Da er det viktig med en politisk engasjert og aktiv studentforening som kommer med tydelige og sterke meninger. Den politiske tyngden i underutvalget er bred og dyp blant våre medlemmer. Dette ønsker vi å bygge opp under. Relevant skolering om blant annet ulike saker, retorikk og politikkutvikling er satsningsområder i SPU som kan bidra til at vi strekker oss enda lenger. Vi er per nå rundt 35 aktive medlemmer og allmøtet som arrangeres rundt fire ganger i året er SPU sitt høyeste organ. SPU arrangerer også rundt 2-4 eksterne arrangement hvert år om et relevant politisk tema som er åpent for alle, i tillegg til at det er sterkt fokus på det sosiale samt at det skal være gøy og lærerikt å være medlem i SPU. 

Velferdstingsansvarlig

Sammen med eksternansvarlig i Kjernestyret vil du ha overordnet ansvar for å representere NHHS i Velferdstinget i Bergen. For å kunne gjøre dette på en best mulig måte kreves det kjennskap til studentvelferdsordningene i Bergen. Velferdstinget er med på å forvalte semesteravgiften og alle de godene studenter får gjennom Studentsamskipnaden på Vestlandet. Å ta disse beslutningene og få muligheten til å påvirke i samspill med studentrepresentanter fra andre utdanningsinstitusjoner er både spennende og utfordrende. Du leder også politisk komité som er den gruppa i SPU som jobber med sakene opp mot Velferdstinget og ellers politikkutvikling. 

Studentutvalget ved NHH

Ønsker du å forbedre din egen og dine medstudenters studiehverdag? Da burde du stille til styret i Studentutvalget ved NHH! Studentutvalget ved NHH er det utvalget på skolen som kan påvirke den faglige studiehverdagen til studentene. Vi sitter i utvalg, institutter og komiteer sammen med mange spennende personer, både fra studentforeningen og administrasjonen. Studentutvalget ved NHH fungerer som et talerør for studentene opp mot ledelsen og studieadministrasjonen ved NHH. Som en del av styret i Studentutvalget ved NHH har du mulighet til å påvirke fagpolitiske avgjørelser i større grad, arrangere arrangment og du vil møte på mange ulike utfordringer.

Bacheloransvarlig

Som bacheloransvarlig har du ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler bachelorprogrammene ved NHH. Bacheloransvarlig har ansvar for å følge opp kullrepresentantene og har hovedansvar for å koordinere arbeid knyttet til midtveisevaluering og utdeling av Bronsesvampen hvert semester. Som Bacheloransvarlig stiller man også som representant (med Masteransvarlig og fagpolitisk ansvarlig) i Utdanningsutvalget.

Masteransvarlig

Som masteransvarlig har du ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler masterprogrammene ved NHH. Masteransvarlig står som leder av Mastergruppen, som består av aktive medlemmer av Studentutvalget på masternivå. Sammen med Fagpolitisk ansvarlig og Bacheloransvarlig, stiller Masteransvarlig som representant i Utdanningsutvalget. Masteransvarlig står ansvarlig for å dele ut Masterstudentenes pris for fremragende innsats på årlig basis ved masterstudentenes utmatrikuleringsseremoni.

Økonomiformidlingen

Økonomiformidlingen ble startet som et underutvalg i NHHS i 2012. Vår målsetning er å tilby gratis økonomisk rådgivning til privatpersoner slik som Jusformidlingen tilbyr gratis juridisk rådgivning. Økonomiformidlingen er den første studentdrevne organisasjonen i Norge som tilbyr gratis privatøkonomisk rådgivning, og vi har hatt stor pågang siden oppstart, både i antall klienter og rådgivere. Vi arbeider fortsatt målrettet for økt økonomisk bevissthet ved å etablere oss som en seriøs, profesjonell og synlig aktør i regionen.

Organisasjonen driftes av frivillige studenter ved Norges Handelshøyskole som har tatt relevante fag og som kan vise til gode akademiske resultater. I tillegg til vår rådgivningstjeneste ønsker vi på sikt å avholde spesifikke kurs både for Økonomiformidlingens egne rådgivere, men også for allmennheten. Vi ønsker å bidra til å forbedre ungdommers generelle holdning til økonomi og privat økonomistyring. Dette gjør vi blant annet gjennom innføringsleksjoner og foredrag i den videregående skole.

Leder

Leder har ansvarsområder i henhold til fellesinstruksen for underutvalgene, samt hovedansvaret for å forme og implementere Økonomiformidlingens strategi. Leder skal dermed ha fokus på langsiktig utvikling, i tillegg til å fungere som daglig leder og øverste ansvarlig i organisasjonen.

NHH AID

Leder

Leder skal til enhver tid ha full oversikt over hva som foregår i hele NHH Aid, og har det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives og videreutvikles på en god måte. Leder er også NHH Aid sitt ansikt utad, og skal ha jevnlig kontakt med prosjektpartneren UNICEF. Man har en unik mulighet til å sette veldedighet på dagsordenen i hele studentforeningen. I tillegg har leder en del forpliktelser ovenfor NHHS, for eksempel deltakelse på Foreningsmøte, Strategisk Forum og budsjettmøter. Leder har også ansvaret for rekruttering til NHH Aid-Internshipet til UNICEF og rekruttering av storstyret (cirka 40 medlemmer) som skal bistå med aktiviteten i organisasjonen gjennom hele året.

Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Økonomi- og organisasjonsansvarlig/ nestleder har ansvaret for alle innsamlede midler og at disse går uavkortet til UNICEF. Hun/han skal ha oversikt over den økonomiske situasjonen til utvalget, og har ansvaret for budsjetter, regnskap og alle eiendeler. I tillegg har man det overordnede ansvaret for lager, kontoret og medlemsdatabasen.

Markedsansvarlig

Markedsansvarlig har ansvaret for kontakten med NHH Aid sine partnere i næringslivet. Sammen med markedsteamet jobber man for å opprettholde eksisterende avtaler med hovedsamarbeidspartner og andre partnere. En jobber også aktivt med muligheter for å inngå nye avtaler.

Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig arbeider for å promotere NHH Aid sin aktivitet ved hjelp av så mange kanaler som mulig, både eksternt og internt på skolen. Herunder følger ansvaret for nettsiden www.nhhaid.no, NHH Aid sin Facebook-side og Instagram-profil. I tillegg er man ansvarlig for kontakten med media. Sosiale media og forøvrig profilering er veldig essensielt for å kunne nå ut til et stort publikum med et viktig budskap.

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig har ansvar for alle underutvalgets prosjekter som generer penger til eller støtter formålet. Prosjekt har dermed ansvar for alle de kreative prosjektene i NHH Aid. Tidligere har prosjektteamet laget julekalender, kokeboken «Hvordan steke», monopolspill og juleCD. I 2019 arrangerte vi for første gang veldedighetskonsert og dette er noe man håper kan bli en tradisjon fremover.

Arrangementansvarlig

Arrangementansvarlig sitt ansvar er alle arrangementer i regi av NHH Aid, og gjennomføringen av disse. Dette gjelder innsamlinger, konkurranser, konferanser, debatter, osv. En viktig del av arbeidet er å skape gode rammer i forkant av Aksjonsuken.

Prosjektgruppen

Økonomiansvarlig/nestleder

Som nestleder er du administrativt ansvarlig for Prosjektgruppen. I tillegg har du ansvar for økonomien og den daglige driften av underutvalget. 

I rollen som økonomiansvarlig er det ditt ansvar å holde gruppens økonomi ryddig og i henhold til NHHS sine retningslinjer. Du vil også være med å utrede budsjetter i samhold med leder PG og KS, og deretter passe på at dette blir overholdt. I rollen som nestleder fungerer du som lederens høyre hånd. Dette innebærer at nestleder samarbeider tett med leder, har god innsikt og fungerer som leders stedfortreder i situasjoner der leder ikke kan være tilstede. Tett samarbeid med KS vil forekomme, i anledning de større prosjektene. Gjennom vervet som økonomiansvarlig vil du få erfaring innenfor blant annet økonomi, kontroll, lederansvar og team-work.