Høstvalget 2021

Engasjer deg i NHHS!

Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheter til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med studenter på tvers av kull, samt etablere mange nye vennskap.

Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er en førstekullist eller en rutinert NHHS-er, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, finnes det en stilling som passer for deg! Alt vi forventer er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforeningen.

Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. Første frist for å melde sitt kandidatur er tirsdag 5. oktober kl 12:00. Kandidatene vil ikke bli offentliggjort, men det vil bli offentliggjort hvilke stillinger som ikke har noen kandidater. Andre og siste oppmeldingsfrist er tirsdag 12. oktober kl 12:00.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet ved å trykke på knappen «Meld ditt kandidatur» ovenfor. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til pu.valg@nhhs.no. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.

Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er mulig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Til underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig kan man IKKE stille som blokk.

Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Dersom to fulle blokker stiller mot hverandre vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater vil det konkurreres på hver enkelt stilling.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere.

Fra 08:00 onsdag 13. oktober til den elektroniske stemmingen stenger klokken 12:00 fredag 15.oktober kan du/dere drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom promotering. Nærmere regler for valget står utdypet under «Regler»

Etter at kandidatene er publisert, vil det være standsdag i speilsalen hvor kandidatene har mulighet til å promotere seg selv onsdag 13.oktober og torsdag 14.oktober fra 10-14 begge dager. Kandidatene vil få mer informasjon om dette når det nærmer seg.

Onsdag 13. oktober blir det en valgutspørring i aulaen kl. 17:00.  Mer detaljert informasjon om utspørringen vil publiseres her på nhhs.no når valget nærmer seg.

Valget avsluttes kl. 12:00 fredag 15. oktober. Resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Med forbehold om endringer, se nhhs.no for siste nytt om valget.

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:00 onsdag 13. oktober til kl 12:00 fredag 15. oktober.

For alle stillinger (utenom leder KS og leder Symposiet) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For leder KS og leder Symposiet er også motstemme et alternativ, dersom det bare er én kandidat som stiller til valg på stillingen. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.

Tirsdag 5.10.2021
12:00 Første frist for å melde sitt kandidatur.
Kjernestyret blir informert om ledige stillinger.
Ingen form for promotering er tillatt og ingen kandidater blir offentliggjort.

Tirsdag 12.10.2021
12:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

Onsdag 13.10.2021
08:00 Kandidatene offentliggjøres og kan starte online profilering
17:00 Valgutspørring

Fredag 15.10.2021
12:00 Valget avluttes.
Resultatene vil publiseres på www.nhhs.no

Stillinger på valg

Kjernestyret 

Det å sitte i Kjernestyret er en opplevelse som ikke så lett lar seg beskrive, men la oss likevel gi det et forsøk. Kjernestyret er paraplyen over hele studentforeningen. Vi prøver å gjøre det mest mulig givende, morsomt og utfordrende å være en del av NHHS, uansett om du er engasjert på øverste plan i et underutvalg eller om du er medlem i en interessegruppe. Kjernestyret står for den daglige driften av NHHS, og har ansvaret for at studentforeningen fungerer som den skal. Samtlige styremedlemmer har de siste ni månedene gitt mye for at alle underutvalg og interessegrupper skal ha best mulig tilrettelagte forhold for sin drift og utfoldelse. I løpet av kalenderåret vil man også som Kjernestyret være arrangør for en rekke begivenheter, og være med å sette sitt preg på blant annet Førstekullsuken og Tillitsvalgtseminar. Dette krever selvsagt både tid og planlegging, men ingenting er så morsomt som å skape noe som gjør så mange glade og fornøyde. Dette året har i stor grad vært preget av å måtte tenke nytt, og Kjernestyret har måttet ta mange tøffe avgjørelser. Dette er et stort ansvar, og ønsker du å stille til Kjernestyret må du være forberedt og motivert for dette. 

En annen av Kjernestyrets oppgaver er å representere NHHS i ulike sammenhenger. Alt fra konferanser til ball rundt om i Norge og Norden blir besøkt av NHHS, for ikke å nevne alt det spennende som skjer på NHH. Disse oppgavene kan selvsagt være morsomme, men samtidig svært viktige. Kjernestyret er åtte personer som jobber mye sammen, og ved slutten av året vil de syv andre kjenne deg bedre enn veldig mange andre. Kontoret vil på mange måter kjennes som ditt andre hjem, og mye tid vil tilbringes her. Det er derfor viktig at man som Kjernestyret trives godt sammen, og har et godt samarbeid innad i styret. Det er ikke noe fasitsvar på en optimal sammensetningen av Kjernestyret, men noe som går igjen er fordelen av at styret består av ulike mennesker med ulik erfaring. På den måten vil man få frem flest mulig synspunkter i behandlingen av en sak, og slik være godt skikket til å ta den beste avgjørelsen for flertallet i NHHS. 

I Kjernestyret får du ta del i store avgjørelser i NHHS og diskutere sentrale problemstillinger i foreningen. Kjernestyret behandler søknader, setter i gang nye prosjekter og fronter saker overfor ledelsen på NHH. Gjennomgående for jobben man gjør er at man alltid forsøker å handle til det beste for NHHS som helhet. Dette innebærer mye ansvar, en bratt læringskurve, men også mye glede! Du blir dreven på å arrangere og organisere, og du kommer til å lære deg å ta kjappe avgjørelser i pressede situasjoner. Du kommer til å bli strukturert, siden en slik planlegging og gjennomføring krever både innsats og disiplin. Å snakke foran større forsamlinger vil også være noe du vil bli fortrolig med, og debattferdighetene vil styrkes gjennom de mange interessante diskusjonene du vil delta i. Vi håper du stiller til valg dersom dette virker spennende. Lykke til! 

Leder 

Ønsker du å begi deg ut på ditt livs utfordring? Høres det fristende ut å jobbe med Norges mest aktive og beste studentforening? Vil du være med på å videreutvikle en organisasjon i konstant vekst? Kunne du tenke deg å ta ansvar, lede andre og være med i store beslutningsprossesser? Svarte du ja på noen av disse spørsmålene, bør du vurdere å stille til valg som leder av Kjernestyret og studentforeningen. 

Som leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening vil hverdagen din være full av aktiviteter og utfordringer. Ingen dager er like, og du vet aldri hva morgendagen vil bringe. En viktig del av din rolle som leder er å motivere og koordinere resten av medlemmene i Kjernestyret. Du skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte, samtidig som du skal lede den store, komplekse og fantastiske organisasjonen som er NHHS. Sammen med de andre medlemmene i Kjernestyret skal dere ha den ledende, kontrollerende, koordinerende og administrative funksjonen i studentforeningen. 

Som leder vil du vil være den med best overblikk over hva som rører seg i NHHS. Du skal sørge for kontinuitet og fremdrift i hele foreningen, og du skal fungere som studentforeningens ansikt utad. Du skal ikke se bort ifra at du må uttale deg på vegne av NHHS i media, da du som leder blir et interessant intervjuobjekt i saker som angår NHH og NHHS. Som leder vil du oppleve å ha stor innflytelse gjennom møter med rektorat, direktorat, og resten av administrasjonen generelt. Ellers er du i møter med underutvalg, interessegrupper og komiteer i studentforeningen, og du sitter som fast observatør i Finansstyret. Under den pågående pandemien har leder også fått sitte i den utvidede beredskapsledelsen som beredskapsleder for NHHS. Du er med andre ord høyt og lavt i studentforeningens virke, og har mulighet til å sette dagsorden på veldig mange områder som er viktige for studentforeningen. Det juridiske ansvaret for NHHS er også lagt i din stilling, og dette medfører blant annet at din signatur forplikter studentforeningen. 

Det mest givende med å være leder av Kjernestyret og studentforeningen er alle de dyktige menneskene du får mulighet til å samarbeide med. Du vil bli kjent med utrolig mange hyggelige mennesker både i og utenfor studentforeningen. Stiller du som leder i NHHS, kan vi garantere at året 2022 vil være et av de beste og mest utfordrende årene i ditt liv. Om du lurer på noe knyttet til stillingen er det bare å ta kontakt!

Fagpolitisk ansvarlig 

Som fagpolitisk ansvarlig i NHHS har du en unik mulighet til å påvirke retningen NHH velger for utdanningen. Du er studentforeningens representant i en rekke utvalg og arbeidsgrupper, hvor de viktige avgjørelsene om din egen og alle andres studiehverdag fattes. Du vil også være leder av Studentutvalget ved NHH (SUN), et underutvalg med ca 40 medlemmer. 

I din stilling har du det øverste ansvaret for å lede og koordinere all virksomhet fra studentenes side, opp mot NHH sine faglige og administrative råd og utvalg. Du har jevnlig møter med representanter i NHH-styret og rektoratet, og inviteres ofte til å delta på konferanser, i komiteer og andre settinger hvor studentenes stemme bør høres. 

Man er fast representant i Utdanningsutvalget, og læringsmiljøutvalget. I utdanningsutvalget drøftes saker og beslutninger som legger de store linjene for utdanningen ved NHH, og i læringsmiljøutvalget tar man for seg saker som går på både fysisk og psykisk trivsel hos studentene. Utover disse utvalgene finnes det også flere råd og utvalg man kan være del av som fagpolitisk ansvarlig. 

Du vil også fungere som nestleder i Kjernestyret i NHHS, og er dermed stedfortreder om leder skulle være borte.

Økonomiansvarlig 

NHHS er en komplisert mellomstor bedrift med over 20 millioner i eiendeler og nærmere 20 millioner i årlig omsetning. Som økonomiansvarlig har du hovedansvaret for alt dette. Du skal ha oversikt og kontroll alle økonomiske transaksjoner og alt som påvirker NHHS sin økonomi. Vervet innebærer derfor tett kontakt med nesten alle i NHHS spesielt Regnskapsgruppen, økonomiansvarlige i de ulike underutvalgene samt ditt eget styre. 

Din rolle i Kjernestyret er å ha kontroll på pengesekken! Du skal komme med det økonomiske perspektivet på sakene Kjernestyret og Finansstyret avgjør til enhver tid. Samtidig må man sørge for en fornuftig økonomisk utvikling for foreningen. Dine arbeidsoppgaver utover de vanlige styrepliktene er blant annet å utarbeide hel- og halvårsregnskap, lage og følge opp hele budsjettet for Kjernestyret og underutvalg. I tillegg må man følge opp investeringsbeslutninger, samt å tilse at UKEN, NHH-Symposiet og Bergen Challenge leverer varene økonomisk. 

Gjennom verv som økonomiansvarlig i Kjernestyret lærer man utrolig mye. Økonomistyring på høyt nivå, regnskap i teori og praksis, lover og regler som selv ikke MRR-gjengen visste fantes, regnskapssystemet Visma.net, samt utarbeidelse av investeringsanalyser. Etter å lest dette tenker du kanskje: ”Hvorfor i alle 

dager stille som økonomiansvarlig?”. Svaret er ganske enkelt fordi du kan få det mest utfordrende, slitsomme, givende og morsomste året i livet ditt! Du blir kjent med uendelig mange mennesker, og du får erfaringer du ikke kan få noe annet sted. Dessuten får du verdens beste innsikt i verdens beste studentforening! 

Informasjonsansvarlig 

Å være med i Kjernestyret er utfordrende, men også utrolig spennende og lærerikt. Som Informasjonsansvarlig i Kjernestyret kan jeg love deg et år du aldri vil glemme! Ansvarsområdet ditt er bredt. Dette medfører en gledelig variasjon, men det er også en av de største utfordringene ved stillingen. 

Informasjonsansvarlig skal sørge for god informasjonsflyt i studentforeningen både internt og eksternt. Du er sjef over alle NHHS sine informasjonskanaler og skal legge til rette for at disse brukes på best mulig måte. Du har ansvar for NHHS som merkevare og vil koordinere profileringen av studentforeningen til studenter på skolen, eksterne aktører og kommende studenter. Sammen med Leder for Kjernestyret er du også NHHS sin kontaktperson overfor pressen. Det betyr at det gjerne er deg Dagens Næringsliv, Dagbladet eller Bergens Tidende ringer når de vil ha uttalelser fra studentforeningen. Du er den naturlige kontaktpersonen for kommunikasjonsavdelingen ved NHH, og sammen med it.gruppen en naturlig kontaktperson for IT-avdelingen ved NHH. 

Videre er Informasjonsansvarlig ansvarlig for valg i studentforeningen sammen med Valgansvarlig i Profileringsutvalget. Dere jobber sammen som et team for å gjennomføre et rettferdig, ryddig og effektivt valg om våren og høsten, som er en utrolig viktig oppgave for demokratiet i studentforeningen. Du er også ansvarlig for Foreningsmøtet og rekruttering i NHHS sammen med Profileringsutvalget. 

Administrativt er du kontaktperson for underutvalgene Profileringsutvalget, it.gruppen, K7 Minutter, K7 Bulletin, Foto NHHS og Grafisk NHHS. Gruppene har utrolig kompetente og initiativrike medlemmer, og det er gøy og lærerikt å få lov til å legge til rette for at disse gruppene kan utnytte sitt potensiale til det fulle. 

Dersom du har et ektefølt engasjement for kommunikasjon, profilering og IT, og er villig til å investere ett år av livet ditt i eventyret NHHS, er du definitivt på rett spor dersom du vurderer å stille til valg som Informasjonsansvarlig i Kjernestyret. Vil du være oppdatert på alt som skjer på skolen, følge nyhetsbildet tett og har klare meninger om hvordan NHHS bør fremstå internt og eksternt? Da er dette uten tvil stillingen for deg! 

Ikke nøl med å ta kontakt med meg på info@nhhs.no om du ønsker mer informasjon om stillingen!

Markedsansvarlig 

Stillingen som markedsansvarlig i Kjernestyret byr på både utrolige opplevelser og spennende utfordringer. Gjennom et år som markedsansvarlig vil du få mange nye og gode bekjentskaper i NHHS og i næringslivet, samtidig som du vil ha vanvittig mye moro. 

Som markedsansvarlig står du ansvarlig for å ta vare på de nåværende hovedsamarbeidspartnerne studentforeningen har, i tillegg til å være på utkikk etter nye muligheter. På veien vil du få kunnskap og erfaringer du ikke lærer på skolebenken. Salgsferdigheter, forhandlings- og presentasjonsteknikk er bare noe av det du vil få muligheten til å bli skikkelig god på. Som markedsansvarlig er det også viktig å ha is i magen, og ta utfordringer på strak arm. Er bedriften du har kontakt med den rette samarbeidspartneren for NHHS? Det er din oppgave å skaffe studentforeningen vår attraktive, gode og langsiktige samarbeid som trosser konjunkturer og andre utfordringer i dagens marked. 

Du vil også ha myndighet og ansvar til å godkjenne sponsorvirksomhet i studentforeningens underutvalg. Å samarbeide med underutvalgene er både lærerikt og spennende. I tillegg til dette, vil du også sammen med Markedsgruppen ha det koordinerende ansvaret for sponsorarbeidet generelt i NHHS. 

I tillegg til å være ansvarlig for Markedsgruppen, er markedsansvarlig i Kjernestyret er også ansvarlig for Næringslivsutvalget (NU), NHHS Consulting (NC) og Femme Forvaltning AS. 

Som markedsansvarlig i Kjernestyret får du en unik mulighet til å forhandle og jobbe med store og spennende aktører i næringslivet, en mulighet de færreste får. Tar du utfordringen?

Internansvarlig 

God morgen kjære leser! Kjenner du NHHS inn og ut? Kan du plassere “Hydromet” på kartet, og vet hva “Steinlageret ” var, før NHH stjal det? Opplever du det som helt naturlig at denne «Thea» som har ansvar for alt, egentlig er 10 småstressede eldre menn? Da er Internansvarlig noe for deg! Som ansvarlig for alt som skjer inne på bygget, trenger du en god porsjon med velvilje, tålmodighet og problemløsning. 

Intern skal legge til rette for at alle har muligheten til å utfolde seg, men også forsikre deg at de som arrangerer idag ikke kommer i veien for de imorgen. Med en koordinerende rolle er det din jobb å sikre at alt går rett for seg, med god hjelp fra dine grupper. Med en støttende rolle for KKU, TG og VK står du midt i de fleste aktiviteter i NHHS, og uten god hjelp kan du aldri få gjennomført noe som helst. 

Oppgavene dine er varierte, og innebærer eksempelvis søppelrydding, stolstabling, maling, hating, klaging, videreformidling og mekling. Dersom du leser dette, og tenker “dette er noe for meg!” kan internansvarlig være noe for deg. Lykke til.

Eksternansvarlig 

Eksternansvarlig i Kjernestyret er den personen som representerer studentforeningen utad. Dette innebærer at det er eksternansvarlig sitt ansvar å representere NHH-studentane sine meiningar opp mot alle dei eksterne institusjonene og elles andre aktører vi samhandler med. En har såleis hovedansvaret for å opprettholde et godt samarbeid med dei andre utdanningsinstitusjonene i Bergen og i resten av landet, og dei menneska som representerer dei respektive organa. Internt i NHHS er eksternansvarlig leiar for Studentpolitisk utvalg (SPU) og er kontaktperson for underutvalg NHHI og Økonomiformidlingen. 

Studentpolitisk utvalg arbeider for å fremme NHHS sine studentpolitiske standpunkt, og for å auke både politisk engasjement og aktivitet på skolen gjennom å arrangere debattar og foredrag. Sammen med eksternansvarlig sitter to andre representanter fra NHHS i Velferdstinget Vest. Eksternansvarlig samarbeider tett med velferdstingsansvarlig i NHHS. I Velferdstinget Vest samlast representantar frå alle utdanningsinstitusjoner på Vestlandet for å diskutere politiske saker som angår studentane i regionen. Dette kan eksempelvis vere studenthelse, bustadpolitikk eller kantinetilbud. Velferdstinget samarbeider tett med Saman, i tillegg til at representantane frå NHHS er med å fordele semesteravgifta i Bergen Studentvelforening. NHHS er representert med studentar i fleire av Velferdstinget Vest sine komiteer og styrer som for eksempel Kulturstyret. Som eksternansvarlig har en også jevnlige møter med byrådslederen der en kan ta opp saker man er opptatt av via byrådsleders kontaktutvalg sammen med de andre studentlederene. 

Nasjonalt representerer eksternansvarlig NHHS opp mot Norsk Studentorganisasjon (NSO), som igjen jobbar med studentpolitiske saker på eit nasjonalt nivå. Her er eksternansvarlig ein del av medlemslagsledergruppa og er delegasjonsleder på landsmøtet. NHHS har også sin egen kontaktperson fra NSO-styret noko som er ein fin støtte å ha i arbeidet man gjør i det daglege. 

Å vere eksternansvarleg er ei utruleg privilegert rolle å ha. Du får moglegheita til å vere ambassadør for det gode og enorme engasjementet som medlemmene i NHHS produserer kvar einaste dag. Det er ekstremt gjevande og ikkje minst å få formidle hjartesakene til NHH-studentane. Gjennom samarbeid og dialog får ein til gode løysingar med omverda og ein lærer utruleg mykje.

Prosjektansvarlig 

Prosjektansvarligstillingen ble vedtatt innført i Kjernestyret i 2008 etter at man observerte et økende behov for strategisk styring og ledelse av små og store prosjekter. Stillingen er altså den nyeste i Kjernestyret, og på grunn av nettopp dette har du fortsatt muligheten til å være med på å forme stillingen. 

Som prosjektansvarlig i Kjernestyret blir du Kjernestyrets spydspiss i koordineringen av egne Kjernestyreprosjekter, eller samarbeidsprosjekter i NHHS. Du får kompetanse innen prosjektledelse, og blir en viktig brikke i brobyggingen mellom Kjernestyret og resten av studentforeningen. Noen av de største NHHS-arrangementene du har hovedansvar for er International Welcome Week i januar, Førstekullsuken og 17. mai-frokosten. Utover dette vil du sammen med NHHS Prosjektgruppen stå fritt til å utforme nye og spennende arrangement gjennom året. Til de fleste arrangementene ansetter du komiteer til å hjelpe deg, og disse følger du opp, mens prosjekter som Førstekullsuken er du selv sjefen for. I tillegg vil du også ha ansvar for mange mindre arrangementer som skal gjennomføres. I 2019 ble Prosjektansvarlig også ansvarlig for de internasjonalt fokuserte underutvalgene, MEBA og IC. Inkludering av internasjonale studenter har derfor blitt et naturlig fokusområde for Prosjektansvarlig. 

Som prosjektansvarlig bør man være svært organisert og være glad i et hektisk miljø. Det er mange ting som ofte skal gjøres samtidig, og det gjelder å være godt forberedt til alt som skjer. Når det er sagt er prosjektstillingen en av de mest sosiale stillingene i styret, med de absolutt morsomste ansvarsområdene. Det er bare å glede seg til et av de mest spennende og innholdsrike årene i ditt liv! 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål knyttet til stillingen!

NHH-Symposiet

Et to års langt eventyr er ved veis ende for vår del, og selv om det siste året ikke ble helt som planlagt, har det vært helt fantastisk. Det hele startet med åtte personer som gikk sammen og stilte til styret for den nest eldste og kanskje aller mest spennende prosjektorganisasjonen på NHH. Akkurat  slik 8 engasjerte mennesker har gått sammen annethvert år siden 1983. Det endte som tidligere med et titalls spennende foredragsholdere, over 500 deltakere og en todagers konferanse. Men formatet i år var litt annerledes. Vi skulle gjerne invitert til et storslagent opplegg på NHH, og vist frem en nyoppusset skole. Ikke minst skulle vi feiret det hele med Symposion – det største, beste, hviteste og våteste gledesutbruddet på jord. 

NHH-Symposiet 2021 ble litt annerledes…  MEN nå kan nettopp DU sørge for et heidundranes comeback i 2023 – det året konferansen fyller hele 40 år! 

NHH-Symposiet er veletablert som en av Europas største studentdrevne næringslivskonferanser og arrangeres utelukkende av studenter ved NHH – Norges Handelshøyskole. Selve konferansen går over to dager og avholdes annethvert år av nesten 400 studenter.  Gjennom snart 40 år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse med foredragsholdere som Nicolai Tangen, Hans Majestet Kong Harald, Edward Heath, Carl Bildt, Erna Solberg, Gro Harlem Brundtland og andre innflytelsesrike ledere.

Som en del av styret i NHH-Symposiet vil du få en haug med utfordringer og vennskap for livet, du vil delta i kule møter, du vil bli lyttet til av anerkjente ledere, og  du vil ikke bare ta del i, men faktisk lede noe av det morsomste som skjer i studentforeningen i 2023. Dersom dette høres ut som noe for deg, håper vi at nettopp du stiller til styret for NHH-Symposiet 2023. 

Vi i NHH-Symposiet 2021 takker for oss og gleder oss til valgkampen!

Leder

Som leder av NHH-Symposiet får du oppleve noe av det beste NHHS har å by på.. Sammen med styret og de nesten 400 sympsjonærene dere rekrutterer, vil du oppleve skaperglede, spenning og utallige timer med moro. Gjennom to år skal du lede forberedelsene til Nord-Europas største studentdrevne konferanse. Din samfunnsinteresse og evne til å motivere folk rundt deg, vil være avgjørende. Det vil bli tung arbeid. Det vil bli lange dager. Men hvert minutt, vil også være de mest spennende og lærerike minuttene i ditt liv. 

Arbeidet som leder i NHH-Symposiet innebærer mange forskjellige ting. Du driver mye med ekstern kommunikasjon, kontakt med skolen, studentforeningen, med alumni og med andre hjelpere. Ikke minst skal du være en støttespiller for seksjonssjefene. Du har det overordnede ansvaret og vil ta del i hvert skritt frem mot konferansen i 2023. Det kommer til å bli to helt fantastiske år, som du aldri vil glemme. 

Økonomisjef

“Money never sleeps.” – Gordon Gekko

Som økonomisjef i NHH-Symposiet skal du kanskje ikke søke etter den største avkastningen, eller belåne deg opp til skyene som Bill Hwang, men ordtaket har fortsatt en viss grad av sannhet. Pengene sover ikke, og som økonomisjef for NHH-Symposiet sitter man med den overordnede kontrollen over pengeflyten. Det går både penger ut og det kommer penger inn, og som økonomisjef er det din jobb for å forsikre seg om at pengene til enhver tid strekker til. 

Man trenger god økonomisk sans, forhåpentligvis orden i sysakene og ha et anlegg for tall. Som ansvarlig for budsjetter, økonomistyring og til dels regnskap, er det du som skal prøve å kontrollere villhesten som er pengebrukende seksjoner. Du må dermed også ha god oversikt og innsikt i alle delene av organisasjonen, samt løpende kontakt og dialog med seksjonens medlemmer. Som alle andre stillingene i styret så får du deg også minner for livet, og en helt fantastisk vennegjeng! 

Penger sover aldri, og det gjør ikke NHH-Symposiet heller. 

Programsjef

Som programsjef i NHH-Symposiet er det ditt ansvar at toppen av norsk næringsliv vil bruke tiden sin på akkurat oss. Du setter dagsorden gjennom tema, foredragsholdere, workshops og studentstemme. Du har ansvar for innholdet på konferansen og får en unik mulighet til å påvirke Norges fremste slik du vil. Du må tørre å tenke nytt, fritt og vilt. 

Samfunnsengasjement, meningsdyktighet og en vilje til å utfordre det etablerte er viktige faktorer en må besitte. Det handler nemlig om å søke etter nye muligheter, vokse, håndtere en usikker verden, tilpasse seg endringer raskt, håndtere dagens trusler og morgendagens muligheter, og ikke minst – bygge fremtiden og være klar for dagen etter morgendagen. 

Din jobb er å utfordre, provosere og inspirere. Du setter dagsorden for norsk næringsliv. Bruk sjansen godt.

Samarbeidssjef

Samarbeidssjeksjonen utgjør bindeleddet mellom NHH-Symposiet og de ulike samarbeidspartnerne. Store deler av finansieringen til konferansen kommer fra hovedsamarbeidspartnerne i næringslivet og i møter med disse skal avtaler forhandles og reforhandles. Seksjonen skal sørge for at enhver representant fra disse bedriftene skyver kassen frem og haken opp hver gang de presenterer seg i sammenheng med NHH-Symposiet! Utover ansvaret for hovedsamarbeidspartnerne er seksjonen ansvarlig for andre samarbeidspartnere, leverandører, produktsponsorer og fordelsavtaler til sympsjonærene.

I tillegg står samarbeidsseksjonen for arrangeringen av StudentSymposiet  – en egen konferanse av studentene for studentene omtrent en måned før NHH-Symposiet.

Som samarbeidssjef har du foran deg to utfordrende år med mye arbeid og moro. Samtidig vil du lære utrolig mye og få veldig mange nye venner! Du får muligheten til å møte sentrale aktører i norsk næringsliv og bringe dem med på laget. Det er en erfaring du definitivt ikke får i Aud Max! 

Markedssjef

Hvor ofte vil du senere i livet få anledning til å reise rundt i Norge for å møte næringslivstopper, politikere og kulturpersonligheter for å selge et konsept du tror på og har vært med på å skape? Den viktigste oppgaven til markedsseksjonen er å sette navn på deltakerlisten. Ønsker du at Nicolai Tangen eller Kristin Skogen Lund skal få oppleve hva vi NHH studenter får til – eller kanskje at høyblokken skal riste litt vett i Jonas Gahr Støre? Da må du sørge for å møte og invitere nettopp disse til konferansen. 

Markedsseksjonen er ansvarlige for å gjøre NHH-Symposiet til den perfekte møteplass. Du velger metoden. Uansett hvordan du velger å gjøre det, kan du forvente utfordringer, tålmodighet, reising, en haug med telefonsamtaler og en helt sinnsyk opplevelse. De kontaktene du knytter og erfaringene du får er unike!

Arbeidet i markedsseksjonen er spennende og lærerikt. I tillegg er seksjonen kjent for å være blant de morsomste og mest sosiale. Så har du glød, tid og lyst til å møte nye mennesker med et smittende godt humør. Da er stillingen som markedssjef for deg!

Kommunikasjonssjef

Som kommunikasjonssjef er det din jobb å sørge for at NHH-Symposiet blir sett og hørt både internt og eksternt. Seksjonen din kommer til å ta i bruk alt fra plakater, bilder, tekst, video, nettsider, og generelt alle mediekanaler for å formidle konferansens budskap til hele verden. Jobben din blir å planlegge, koordinere og motivere, gi tilbakemeldinger og forbedre det som skjer i din seksjon inntil omdømmet er sterkt.

Er du en kreativ sjel som ønsker å formidle NHH-Symposiets budskap på en innovativ måte? Da er du perfekt for jobben!

Arrangementssjef

Har du noensinne beundret lyseffektene på konsert? Legger du merke til servicen når du spiser ute? Har du oversikt over dine venners kalendre? Legger du minutt-for-minutt-planer for fridagene dine? Dette er ikke nødvendig, men kan helt sikkert komme godt med i arbeidet som arrangementssjef for NHH-Symposiet.

Arrangementsseksjonen har ansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av konferansen. SYMP21 ble digital som følge av COVID-19, men når samfunnet vender tilbake til normalen vil dette innebære alt fra innsjekk av deltakere, transport av foredragsholdere, dekorering av skolen, lyd- og lys i Aulaen og bevertning. Som arrangementssjef er du i spissen for planlegging og gjennomføring, og skal lede arbeidet med å få konferansen til å gå på skinner. David Arkless fra konsernledelsen i Manpower sa det best da han sa «This conference is disturbingly well organized»

HR-sjef

«Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad!» 

Kilden og drivkraften bak studentenes frivillige innsats ligger i HR-Seksjonen! Som HR-sjef i NHH-Symposiet har du det gledesfulle oppdraget med å sørge for at over 300 Sympsjonærer har motivasjonen, gleden og redskapene de behøver for å gjøre konferansen best mulig. Gjør dette HR til den viktigste seksjonen? Kanskje. Gjør det HR til den hyggeligste seksjonen? Definitivt!  

Som HR-sjef vil du ha en rekke varierte oppgaver. Du vil være ansvarlig for fire rekrutteringsrunder, kursing av ansatte, og ikke minst sosiale arrangementer. I tillegg er du ansvarlig for organisasjonens interne kommunikasjonsstruktur. Du får prøvd deg på ledelse og organisering i praksis i en seksjon som er dypt engasjert i hele livsløpet til NHH-Symposiet – fra ansettelsesrunde til avslutningsfest («Symposion»). Bedre blir det ikke!!

Hytteutvalget

Se det!

NHHS sitt klart triveligste underutvalg er på valg igjen. Hytteutvalget har ansvar for drift av studentforeningens egen hytte; Kramboden, som ligger like utenfor Bergen sentrum. Hytta ble vår i 1938, og er med det en særs viktig del av studentforeningens historie. I løpet av året er hytta i bruk nesten hver helg, og det er Hytteutvalgets oppgave å tilrettelegge for studentenes bruk av hytta. Hvert år arrangerer Hytteutvalget førstekullsseminar, dugnadsuke og nyttårsbord med alumni. Er du glad i hytter og å arrangere fester er dette stedet for deg. Hytteutvalget består av fem stillinger og ingen av stillingene krever andre forkunnskaper enn motivasjon og hytteglede.

Leder

Som leder har du det overordnede ansvaret for Kramboden og styret. Det innebærer å koordinere møter, delegere arbeidsoppgaver og ikke minst bidra der det trengs.

Økonomiansvarlig

Øko er leders høyre hånd og mest trofaste sparringspartner. Naturlig nok har du det økonomiske ansvaret for drift av hytta og alle arrangementer som avholdes der oppe. Med dette følger å sette opp og følge enkle budsjetter og regnskap, samt søke om midler når det er nødvendig. Du vil også ha tett dialog med øko Kjernestyret.

Bookingansvarlig

Det er nettopp du som skal sørge for at alle bookinger av hytta går enkelt og greit, og selvfølgelig unngå dobbeltbookinger. Mye av jobben foregår over mail, som gjør at kan tilbringe desto mer tid på Boden.

Informasjonsansvarlig

Det holder ikke at hytta er synlig der den står oppe på Bontveit, den må også være synlig nede på skolen. Info sørger for promo i forbindelse med NHHS-arrangementer på Kramboden, i tillegg til å besvare spørsmål fra undrende studenter og ta seg av det voldsomme pressepresset. Du vil også ha hovedansvaret for Facebook og Instagram.

Innkjøpsansvarlig

For at Kramboden skal være et trivelig sted for alle som bruker den, er det en del primære nødvendigheter som må være på plass. Dette skal du sørge for. Du har i tillegg, i samråd med Øko, hovedansvaret for alt av innkjøp til NHHS-arrangementene på Kramboden.

Dette ble en særs kort introduksjon til de forskjellige stillingene, så dere må ikke nøle med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på! Som tillitsvalgt i en av disse stillingene kan vi garantere at du får det gøy i NHHS! Kramboden forbindes utelukkende med glede og morsomheter, og det er nettopp dette du bidrar til og får oppleve dersom du stiller Hytteutvalget!

Næringslivsutvalget

Leder

Å være leder i NU er et av de største og mest spennende vervene i hele NHHS. Lederen har overordnet ansvar for alt som skjer i underutvalget, men bruker mest av sin tid til planlegging, styring og strategiske vurderinger i tett samarbeid med styret. Du er NUs ansikt utad mot både NHHS, skolen, bedrifter og mediene, og får spennende utfordringer på alle plan. Dette innebærer mange møter, og man får stor innsikt og innflytelse i studentforeningen som helhet.

HR-ansvarlig

Som HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget vil du være ansvarlig for de personaladministrative oppgavene i studentforeningens aller største og mest aktive underutvalg. HR-ansvarlig har ansvar for løpende oppfølging av medlemmene, samt fastsettelse av interne ansvarsområder. Videre har man ansvar for å arrangere interne arrangementer i NU, herunder den årlige utlandsturen, hyttetur og andre sosiale arrangementer. For denne stillingen bør du være pliktoppfyllende, kreativ, samarbeidsvillig og engasjert.

IKT-ansvarlig

Som IKT-ansvarlig i NU har du først og fremst ansvaret for Næringslivsutvalgets IT-strategi. Ditt ansvar er derfor å oppdatere, fornye og forbedre NUs IT-front. I praksis jobber IKT- ansvarlig hovedsakelig med NU´s hjemmeside og videreutviklingen av denne. God dialog med de eksterne utviklerne av nettsiden er en sentral del av stillingen. Man er også ansvarlig for at medlemmene i NU har den kunnskapen som trengs om de forskjellige programmene underutvalget bruker. IKT-stillingen i NU er en stilling som krever jevnt arbeid utover året. I tillegg til stillingen får man være med i et fantastisk styre i NHHS, der man samarbeider tett med alle styremedlemmene. Man får nyttig erfaring som også går utover IKT-oppgavene. Stillingen gir rom for kreativ frihet og mulighet til å ta initiativ utover de vanlige arbeidsoppgavene.

Leder for Karrieredagene

Som leder av Karrieredagene får du en utfordrende og givende rolle i NU-styret! Ditt primære ansvarsområde vil være å fastsette et Karrieredagsstyre på syv øvrige personer og jobbe med disse mot Karrieredagene 2020. Videre vil du også være ansvarlig for Karriere Med Mening. Som leder av Karrieredagene vil du være med på å arrangere et av skolens største årlige arrangementer. Denne rollen er spennende fordi du er med på å skape en viktig møteplass for studentene og landets mest attraktive bedrifter. Videre byr rollen på innsikt i hvordan både NU og NHHS fungerer. Liker du lederansvar, teamarbeid og motiveres av å jobbe mot et felles mål er denne stillingen noe for deg!

MEBA

The MEBA Council represents the interests of international full-time students in the Master of Science programme at NHH. The Council is responsible for the welfare of over 170 international degree students in the realms of integration, academic affairs, social events and corporate relations. Furthermore, the MEBA Council works on increasing the visibility of NHH internationally and is part of the International Student Union of Norway. The Council is currently focusing on the better integration of full-time master students regarding the participation in student groups and the offer of more information in English.

The term limit for all positions is one year and each member is expected to serve out the entire calendar year (an exchange semester is possible nonetheless, but only in the last semester). The position descriptions are as follows:

Leader

The leader is the main contact person for international full-time master students, NHH and NHHS. His/her main job is to coordinate the work of the MEBA Council and to attend meetings with NHH, NHHS and the International Student Union of Norway. Furthermore, the leader should take care of the current improvement of the integration process for internationals while partnering with other clubs, organizations, and sub-committees to ensure the physical, emotional, and mental health of all students.

Treasurer / Deputy leader

The treasurer will mainly secure funding for all events organized by the MEBA Council such as cabin trips and the Business Trip as well as TEDxBergen. In addition, the treasurer must organize and catalogue all documents and financial records. He/she is also the deputy leader of the Council and representing MEBA whenever the leader cannot do so.

Head of Academic Affairs

The Head of Academic Affairs is the responsible person for monitoring and improving the quality of the courses in the Master programmes at NHH, getting more seminars and presentations in English and monitoring the quality of the Norwegian language courses offered. The Head of Academic Affairs is also co-responsible for the Business Trip.

Head of Communications

The Head of Communications is mainly responsible for the operation of the MEBA webpage as well as the MEBA Facebook groups and for conducting the MEBA Buddy program. He/she communicates and advertises events and helps MEBA students with their questions. Furthermore, the Head of Communication is responsible for the MEBA Council’s equipment and office furniture.

Head of Social Affairs

The Head of Social Affairs is going to create a cohesive social environment by arranging social gatherings and events as Julebord, bar nights, get-togethers and cabin trips. He/she will also organize the Buddy programme for new international full-time master students.

Head of Projects

The Head of Projects is responsible for extraordinary events and projects. He/she recruits team members and plans and organizes the event. He/she works actively to secure funding for the events in collaboration with the treasurer and takes care of logistics and execution of the event. Examples for projects from previous years are TEDxBergen and Oslo business trips.

Prosjektgruppen

Økonomiansvarlig/nestleder

Som nestleder er du administrativt ansvarlig for Prosjektgruppen. I tillegg har du ansvar for økonomien og den daglige driften av underutvalget. 

I rollen som økonomiansvarlig er det ditt ansvar å holde gruppens økonomi ryddig og i henhold til NHHS sine retningslinjer. Du vil også være med å utrede budsjetter i samhold med leder PG og KS, og deretter passe på at dette blir overholdt. I rollen som nestleder fungerer du som lederens høyre hånd. Dette innebærer at nestleder samarbeider tett med leder, har god innsikt og fungerer som leders stedfortreder i situasjoner der leder ikke kan være tilstede. Tett samarbeid med KS vil forekomme, i anledning de større prosjektene. Gjennom vervet som økonomiansvarlig vil du få erfaring innenfor blant annet økonomi, kontroll, lederansvar og team-work.  

Studentpolitsk utvalg

Studentpolitisk Utvalg (SPU) er underutvalget i studentforeningen som jobber med studentpolitikk. SPU er bindeleddet mellom NHHS og eksterne studentpolitiske organer lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi representerer NHHS nasjonalt gjennom Norsk Studentorganisasjon (NSO) og lokalt gjennom Velferdstinget (VT). Arbeidet opp mot NSO består av å være representert ved ledersamlinger, delta på nasjonale konferanser og å opprettholde god kontakt med student-Norge via dialog og samarbeid. SPU skal være en pådriver for politisk engasjement på skolen. Vårt arbeid handler om å ivareta NHHS sine interesser gjennom ulike politiske plattformer. Da er det viktig med en politisk engasjert og aktiv studentforening som kommer med tydelige og sterke meninger. Den politiske tyngden i underutvalget er bred og dyp blant våre medlemmer. Dette ønsker vi å bygge opp under. Relevant skolering om blant annet ulike saker, retorikk og politikkutvikling er satsningsområder i SPU som kan bidra til at vi strekker oss enda lenger. Vi er per nå rundt 35 aktive medlemmer og allmøtet som arrangeres rundt fire ganger i året er SPU sitt høyeste organ. SPU arrangerer også rundt 2-4 eksterne arrangement hvert år om et relevant politisk tema som er åpent for alle, i tillegg til at det er sterkt fokus på det sosiale samt at det skal være gøy og lærerikt å være medlem i SPU. 

Velferdstingsansvarlig

Sammen med eksternansvarlig i Kjernestyret vil du ha overordnet ansvar for å representere NHHS i Velferdstinget i Bergen. For å kunne gjøre dette på en best mulig måte kreves det kjennskap til studentvelferdsordningene i Bergen. Velferdstinget er med på å forvalte semesteravgiften og alle de godene studenter får gjennom Studentsamskipnaden på Vestlandet. Å ta disse beslutningene og få muligheten til å påvirke i samspill med studentrepresentanter fra andre utdanningsinstitusjoner er både spennende og utfordrende. Du leder også politisk komité som er den gruppa i SPU som jobber med sakene opp mot Velferdstinget og ellers politikkutvikling. 

Studentutvalget ved NHH

Studentutvalget ved NHH er det eneste utvalget på skolen som kan påvirke den faglige studiehverdagen til studentene. Vi sitter i utvalg, institutter og komiteer sammen med mange spennende personer, både fra studentforeningen og administrasjonen. Studentutvalget ved NHH fungerer som et talerør for studentene opp mot høyskolen. Som en del av styret i Studentutvalget ved NHH har du mulighet til å påvirke fagpolitiske avgjørelser i større grad, og du vil møte på mange ulike utfordringer. Ønsker du å forbedre din egen og dine medstudenters studiehverdag? Da burde du stille til styret i Studentutvalget ved NHH!

Bacheloransvarlig

Som bacheloransvarlig har du ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler bachelorprogrammet ved NHH. Sammen med Fagpolitisk ansvarlig og Masteransvarlig, stiller Bacheloransvarlig som representant i Utdanningsutvalget. Bacheloransvarlig har ansvar for å følge opp kullrepresentantene og har hovedansvar for å koordinere arbeid knyttet til midtveisevaluering og utdeling av Bronsesvampen hvert semester.

Masteransvarlig

Som masteransvarlig har du ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler masterprogrammene ved NHH. Masteransvarlig står som leder av Mastergruppen, som består av aktive medlemmer av Studentutvalget på masternivå. Sammen med Fagpolitisk ansvarlig og Bacheloransvarlig, stiller Masteransvarlig som representant i Utdanningsutvalget. Masteransvarlig står ansvarlig for å dele ut Masterstudentenes pris for fremragende innsats på årlig basis ved masterstudentenes utmatrikuleringsseremoni.

Økonomiformidlingen

Økonomiformidlingen ble startet som et underutvalg i NHHS i 2012. Vår målsetning er å tilby gratis økonomisk rådgivning til privatpersoner slik som Jusformidlingen tilbyr gratis juridisk rådgivning. Økonomiformidlingen er den første studentdrevne organisasjonen i Norge som tilbyr gratis privatøkonomisk rådgivning, og vi har hatt stor pågang siden oppstart, både i antall klienter og rådgivere. Vi arbeider fortsatt målrettet for økt økonomisk bevissthet ved å etablere oss som en seriøs, profesjonell og synlig aktør i regionen.

Organisasjonen driftes av frivillige studenter ved Norges Handelshøyskole som har tatt relevante fag og som kan vise til gode akademiske resultater. I tillegg til vår rådgivningstjeneste ønsker vi på sikt å avholde spesifikke kurs både for Økonomiformidlingens egne rådgivere, men også for allmennheten. Vi ønsker å bidra til å forbedre ungdommers generelle holdning til økonomi og privat økonomistyring. Dette gjør vi blant annet gjennom innføringsleksjoner og foredrag i den videregående skole.

Leder

Leder har ansvarsområder i henhold til fellesinstruksen for underutvalgene, samt hovedansvaret for å forme og implementere Økonomiformidlingens strategi. Leder skal dermed ha fokus på langsiktig utvikling, i tillegg til å fungere som daglig leder og øverste ansvarlig i organisasjonen.

NHH AID

NHH Aid er studentene ved Norges Handelshøyskole sin humanitære organisasjon. NHH Aid jobber på helårsbasis med å samle inn penger til utdanning i Malawi, sammen med UNICEF Norge. Norges beste studentdrevne bistandsorganisasjon samler inn rundt en million kroner, hvert år! Vi arbeider på vegne av hele den engasjerte studentforeningen, og det gir resultater! I tillegg til å være best på studentbistand, er vi også en av UNICEFs største bidragsytere; vi nevnes på lik linje med Norweigan og Petter Stordalen som de største bidragsyterne til UNICEF. Samarbeidet med UNICEF har pågått i over ti år, og nå er vi en av de tre største prosjektpartnerne til UNICEF i Norge. Samtidig jobber NHH Aid med holdningsbevissthet og å engasjere studentene ved NHH. Som organisasjon består NHH Aid av et hovedstyre på 6 medlemmer og et storstyre med om lag 30 medlemmer. Det er det førstnevnte styret som du nå kan stille på valg til. NHH Aid har også mange faste støttespillere ellers i studentforeningen.

Filosofi

NHH Aid har to viktige prinsipper; alle penger som samles inn skal gå uavkortet til bistand, og de skal støtte hjelp til selvhjelp gjennom utdanningsprosjekter. Videre skal NHH Aid være en pådriver for å finne innovative og morsomme måter å samle inn penger på: Internaften, bistandsløp og nattaksjon er eksempler på dette.

Hva vi gjør og hvordan vi jobber

Aksjonsuken er vårt største arrangement i løpet av året. Her ansetter vi et styre bestående av kun førstekullister, og de arrangerer og gjennomfører Aksjonsuken. Videre arrangerer vi karrieredagen Karriere med Mening sammen med NU. Vi er også så heldige at vi får utlyse to internship hos UNICEF, hvor et halvt år tilbringes ved UNICEF sine kontorer i Oslo og et halvt år i Malawi. Organisasjonen er delt opp i en markedsgruppe, infogruppe, arrangementsgruppe, prosjektgruppe og en økonomigruppe. Alle gruppene jobber med svært varierte og spennende områder.

Hvorfor stille som styre i NHH Aid

Siden NHH Aid ble et underutvalg i 2003 har organisasjonen hatt stor utvikling. Innsamlet beløp har vært stabilt over de siste årene, og både størrelsen på organisasjonen og aktivitetsnivået har steget i takt med dette. Det forventes at alle med et tillitsverv i organisasjonen tar jobben seriøst og har et genuint engasjement for arbeidet. Å være en del av styret til NHH Aid er svært givende og lærerikt.

Du får muligheten til å arbeide med et viktig og med engasjerte mennesker, du får ta del i morsomme arrangementer og får kanskje dra på felttur til Malawi med UNICEF.

Leder

Leder skal til enhver tid ha full oversikt over hva som foregår i hele NHH Aid, og har det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives og videreutvikles på en god måte. Leder er også NHH Aid sitt ansikt utad, og skal ha jevnlig kontakt med prosjektpartneren UNICEF. Man har en unik mulighet til å sette veldedighet på dagsordenen i hele studentforeningen. I tillegg har leder en del forpliktelser ovenfor NHHS, for eksempel deltakelse på Foreningsmøte, Strategisk Forum og budsjettmøter. Leder har også ansvaret for rekruttering til NHH Aid-Internshipet til UNICEF og rekruttering av storstyret (cirka 40 medlemmer) som skal bistå med aktiviteten i organisasjonen gjennom hele året.

Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Økonomi- og organisasjonsansvarlig/ nestleder har ansvaret for alle innsamlede midler og at disse går uavkortet til UNICEF. Hun/han skal ha oversikt over den økonomiske situasjonen til utvalget, og har ansvaret for budsjetter, regnskap og alle eiendeler. I tillegg har man det overordnede ansvaret for lager, kontoret og medlemsdatabasen.

Markedsansvarlig

Markedsansvarlig har ansvaret for kontakten med NHH Aid sine partnere i næringslivet. Sammen med markedsteamet jobber man for å opprettholde eksisterende avtaler med hovedsamarbeidspartner og andre partnere. En jobber også aktivt med muligheter for å inngå nye avtaler.

Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig arbeider for å promotere NHH Aid sin aktivitet ved hjelp av så mange kanaler som mulig, både eksternt og internt på skolen. Herunder følger ansvaret for nettsiden www.nhhaid.no, NHH Aid sin Facebook-side og Instagram-profil. I tillegg er man ansvarlig for kontakten med media. Sosiale media og forøvrig profilering er veldig essensielt for å kunne nå ut til et stort publikum med et viktig budskap.

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig har ansvar for alle underutvalgets prosjekter som generer penger til eller støtter formålet. Prosjekt har dermed ansvar for alle de kreative prosjektene i NHH Aid. Tidligere har prosjektteamet laget julekalender, kokeboken «Hvordan steke», monopolspill og juleCD. I 2019 arrangerte vi for første gang veldedighetskonsert og dette er noe man håper kan bli en tradisjon fremover.

Arrangementansvarlig

Arrangementansvarlig sitt ansvar er alle arrangementer i regi av NHH Aid, og gjennomføringen av disse. Dette gjelder innsamlinger, konkurranser, konferanser, debatter, osv. En viktig del av arbeidet er å skape gode rammer i forkant av Aksjonsuken.

Bergen Challenge

Logistikksjef

Logistikk er ryggraden i Bergen Challenge. Funksjonærer, utøvere og utstyr må være på rett sted til rett tid, deltakere skal ha et sted å sove og alle skal ha et godt mattilbud. Som logistikksjef vil du inngå avtaler med kommunen, hoteller, leverandører og samarbeidspartnere. Er du strukturert, god i forhandlinger og evner å ha flere baller i luften samtidig? Har du i tillegg lyst til å være med å skape en fantastisk idrettsfestival, opparbeide ledererfaring gjennom å lede en flott gjeng med BCere og samtidig knytte vennskap for resten av livet? Da må du stille til valg som Logistikksjef!