Engasjer deg i NHHS!

Har du lyst til å vera med i ei av dei mest aktive studentforeiningane Skandinavia? Då har du sjansen no! eit verv i studentforeininga vil gje deg mange nyttige erfaringar, utfordringar og moglegheiter til å arbeida med noko du brenn for. Du kjem til å verta kjend med studentar på tvers av kull og etablera mange nye venskap.

Eit verv i NHHS er utviklande, lærerikt og ikkje minst sosialt. Teoretisk kunnskap frå lesesalen er viktig, men praktisk erfaring frå NHHS er mykje verdt seinare i livet. Det er eit bredt spekter av stillingar å stille til, og lett for dei fleste å finne noko ein interesserer seg for. Uansett om du er fyrstekullist eller ein rutinert NHHSar, har mest lyst til å laga fest og moro eller brenn for å påverka faga på NHH. Det er ei stilling som passar for deg! Alt me forventar er at du har lyst til å læra noko nytt og bruke tid på studentforeininga.

 Valet vil fyrst starte samtidig som valutspørjinga kl 17:15 den 11. oktober. Kandidatane vil likevel publiserast og kan starte promotering kl 08.00 denne dagen.

Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. Siste oppmeldingsfrist er sundag 8.oktober 08.00.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet ved å trykke på knappen «Meld ditt kandidatur» ovenfor. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til pu.valg@nhhs.no. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.

Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Til underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig kan man IKKE stille som blokk.

Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Dersom to fulle blokker stiller mot hverandre vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater vil det konkurreres på hver enkelt stilling.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere.

Frå 08:00 onsdag 11. oktober til den elektroniske stemminga stenger klokka 12:00 fredag 13.oktober kan du/dykk drive valkamp. Då er det om å gjera å tiltrekke seg mest mogleg merksemd frå digital promotering. Nærare reglar for valet står under «Reglar».

Onsdag 13.oktober er det valutspørjing kl. 17.15. Meir detlajert informasjon om denne vil publiserast her på nhhs.no og i våre andre kanalar når valet nærar seg.

Valet vert avslutta kl 12.00 fredag 13.oktober. Resultata vert publisert på www.nhhs.no når dei er klare.

Lykke til med valkampen og valutspørjinga!

Med forbehald om endringar.

Det vil berre vera mogleg å avgje stemme digitalt under årets val. På Canvas kan ein avgje si stemme frå kl 17.15 onsdag 11.oktober til fredag 13.oktober klokka 12.00.

Meir informasjon om stemmeavgjeving kjem når det nærar seg.

Sundag 8.oktober 2023
08:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

Onsdag 11.oktober 2023
08:00 Kandidatene vert offentleggjort og kan starte profilering
17:15 Valutspørjing

Fredag 13.okotber 2023
12:00 Valet vert avslutta.
Resultata vil publiserast på www.nhhs.no og i Canvas

Valreglement: her

Reglar for valutspørjing: Publiserast når utspørjinga nærar seg

Vedtekter for NHHS: her.

Stillingar på val

Kjernestyret

Det å sitte i Kjernestyret er en opplevelse som ikke så lett lar seg beskrive, men la oss likevel gi det et forsøk. Kjernestyret er paraplyen over hele studentforeningen. Vi prøver å gjøre det mest mulig givende, morsomt og utfordrende å være en del av NHHS, uansett om du er engasjert på øverste plan i et underutvalg eller om du er medlem i en interessegruppe. Kjernestyret står for den daglige driften av NHHS, og har ansvaret for at studentforeningen fungerer som den skal. Samtlige styremedlemmer har de siste ni månedene gitt mye for at alle underutvalg og interessegrupper skal ha best mulig tilrettelagte forhold for sin drift og utfoldelse. I løpet av kalenderåret vil man også som Kjernestyret være arrangør for en rekke begivenheter, og være med å sette sitt preg på blant annet Førstekullsuken og Tillitsvalgtseminar. Dette krever selvsagt både tid og planlegging, men ingenting er så morsomt som å skape noe som gjør så mange glade og fornøyde. Dette året har i stor grad vært preget av å måtte tenke nytt, og Kjernestyret har måttet ta mange tøffe avgjørelser. Dette er et stort ansvar, og ønsker du å stille til Kjernestyret må du være forberedt og motivert for dette.

En annen av Kjernestyrets oppgaver er å representere NHHS i ulike sammenhenger. Alt fra konferanser til ball rundt om i Norge og Norden blir besøkt av NHHS, for ikke å nevne alt det spennende som skjer på NHH. Disse oppgavene kan selvsagt være morsomme, men samtidig svært viktige. Kjernestyret er åtte personer som jobber mye sammen, og ved slutten av året vil de syv andre kjenne deg bedre enn veldig mange andre. Kontoret vil på mange måter kjennes som ditt andre hjem, og mye tid vil tilbringes her. Det er derfor viktig at man som Kjernestyret trives godt sammen, og har et godt samarbeid innad i styret. Det er ikke noe fasitsvar på en optimal sammensetning av Kjernestyret, men noe som går igjen er fordelen av at styret består av ulike mennesker med ulik erfaring. På den måten vil man få frem flest mulig synspunkter i behandlingen av en sak, og slik være godt skikket til å ta den beste avgjørelsen for flertallet i NHHS.

I 2024 vil også Kjernestyret velges inn etter ny sammensetning jf. endringen av Kjernestyret som ble vedtatt på FM #1 2023. Det nye Kjernestyret vil derfor få muligheten til å teste ut og sette preg på implementeringen av denne nye endringen. I Kjernestyret får du ta del i store avgjørelser i NHHS og diskutere sentrale problemstillinger i foreningen. Kjernestyret behandler søknader, setter i gang nye prosjekter og fronter saker overfor ledelsen på NHH. Gjennomgående for jobben man gjør er at man alltid forsøker å handle til det beste for NHHS som helhet. Dette innebærer mye ansvar, en bratt læringskurve, men også mye glede! Du blir dreven på å arrangere og organisere, og du kommer til å lære deg å ta kjappe avgjørelser i pressede situasjoner. Du kommer til å bli strukturert, siden en slik planlegging og gjennomføring krever både innsats og disiplin. Å snakke foran større forsamlinger vil også være noe du vil bli fortrolig med, og debattferdighetene vil styrkes gjennom de mange interessante diskusjonene du vil delta i.

Vi håper du stiller til valg dersom dette virker spennende. Lykke til!

Leder

Ønsker du å begi deg ut på ditt livs utfordring? Høres det fristende ut å jobbe med Norges mest aktive og beste studentforening? Vil du være med på å videreutvikle en organisasjon i konstant vekst? Kunne du tenke deg å ta ansvar, lede andre og være med i store beslutningsprosesser? Svarte du ja på noen av disse spørsmålene, bør du vurdere å stille til valg som leder av Kjernestyret og studentforeningen.
Som leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening vil hverdagen din være full av aktiviteter og utfordringer. Ingen dager er like, og du vet aldri hva morgendagen vil bringe. En viktig del av din rolle som leder er å motivere og koordinere resten av medlemmene i Kjernestyret. Du skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver på best mulig måte, samtidig som du skal lede den store, komplekse og fantastiske organisasjonen som er NHHS. Sammen med de andre medlemmene i Kjernestyret skal dere ha den ledende, kontrollerende, koordinerende og administrative funksjonen i studentforeningen.

Som leder vil du vil være den med best overblikk over hva som rører seg i NHHS. Du skal sørge for kontinuitet og fremdrift i hele foreningen, og du skal fungere som studentforeningens ansikt utad. Du skal ikke se bort ifra at du må uttale deg på vegne av NHHS i media, da du som leder blir et interessant intervjuobjekt i saker som angår NHH og NHHS. Som leder vil du oppleve å ha stor innflytelse gjennom møter med rektorat,direktorat, og resten av administrasjonen generelt. Ellers er du i møter med underutvalg, interessegrupper og komiteer i studentforeningen, og du sitter som fast medlem i Finansstyret. Du er med andre ord høyt og lavt i studentforeningens virke, og har mulighet til å sette dagsorden på veldig mange områder som er viktige for
studentforeningen. Det juridiske ansvaret for NHHS er også lagt i din stilling, og dette medfører blant annet at din signatur forplikter studentforeningen.

Det mest givende med å være leder av Kjernestyret og studentforeningen er alle de dyktige menneskene du får mulighet til å samarbeide med. Du vil bli kjent med utrolig mange hyggelige mennesker både i og utenfor studentforeningen. Stiller du som leder i NHHS, kan vi garantere at året 2024 vil være et av de beste og mest utfordrende årene i ditt liv. Om du lurer på noe knyttet til stillingen er det bare å ta kontakt!

Organisasjonsansvarlig (nestleder)

Å være med i Kjernestyret er utfordrende, men også utrolig spennende og lærerikt. Som organisasjonsansvarlig i Kjernestyret kan vi love deg et år du aldri vil glemme! I denne nye stillingen vil få muligheten til å både påvirke NHHS på kort og lang sikt. NHHS er en kompleks organisasjon som er i stadig vekst. Det har gjennom mange år krevd organisatoriske justeringer i alle ledd, for å sørge for at NHHS drives mest mulig effektivt. I den nye sammensetningen har organisasjonsansvaret blitt rendyrket i en ny stilling.

Organisasjonsansvarlig har ansvaret for Strategisk Forum, Foreningsmøte, samt oppfølging av NHHS sine vedtekter, instrukser og retningslinjer. I tillegg til dette vil du ha ansvaret for de interne systemene i NHHS, eksempelvis G-suite. Nytt fra 2024 er at organisasjonsansvarlig også blir nestleder i Kjernestyret. Som nestleder er du lederens stedfortreder, men også støttespillere i styrearbeidet. I denne stillingen vil du også ha ansvaret for å holde i den organisatoriske utviklingen til NHHS, og være initiativtaker for nye prosesser.

Studentpolitisk ansvarlig

Studentpolitisk ansvarlig i Kjernestyret er studentforeningens ambassadør både internt og eksternt. I denne posisjonen har du en unik mulighet til å påvirke NHHs utdanningsretning og representere NHH-studentenes synspunkter overfor eksterne institusjoner og politiske aktører vi samarbeider med.

Internt innebærer dette å være studentforeningens representant i ulike utvalg og arbeidsgrupper, hvor viktige beslutninger som påvirker studentenes studiehverdag blir tatt. Du deltar i jevnlige møter med NHH-styret og rektoratet, og blir ofte invitert til konferanser, komiteer og andre fora der studentenes stemme er avgjørende. Som Studentpolitisk ansvarlig er du fast medlem i Utdanningsutvalget, hvor store valg av retninger for NHHs utdanning diskuteres, samt i Læringsmiljøutvalget, som fokuserer på studentenes fysiske og mentale trivsel. I tillegg er det muligheter for deltakelse i andre råd og utvalg.

Eksternt har du hovedansvaret for å opprettholde gode samarbeidsforhold med andre
utdanningsinstitusjoner i Bergen og nasjonalt. Lokalt representerer du studentforeningen i Velferdstinget Vest, der representanter fra ulike utdanningsinstitusjoner på Vestlandet diskuterer studentpolitiske spørsmål. Du har også jevnlige møter med byrådslederen via byrådsleders kontaktutvalg sammen med andre studentledere. På nasjonalt nivå representerer du NHH overfor Norsk Studentorganisasjon (NSO), som arbeider med nasjonale studentpolitiske saker. I tillegg har du ansvar for å opprettholde kontakt med Kunnskapsdepartementet og dets ministre.

Rollen som studentpolitisk ansvarlig er svært spennende. Du blir en ambassadør for medlemmenes engasjement og har gleden av å formidle NHH-studentenes hjertesaker. Gjennom samarbeid og dialog oppnår du gode løsninger med omverdenen og tilegner deg verdifull innsikt.

Økonomiansvarlig:

NHHS er en komplisert mellomstor bedrift med over 20 millioner i eiendeler og nærmere 20 millioner i årlig omsetning. Som økonomiansvarlig har du hovedansvaret for alt dette. Du skal ha oversikt og kontroll over alle økonomiske transaksjoner og alt som påvirker NHHS sin økonomi. Vervet innebærer derfor tett kontakt med nesten alle i NHHS, spesielt Regnskapsgruppen, økonomiansvarlige i de ulike underutvalgene samt ditt eget styre.

Din rolle i Kjernestyret er å ha kontroll på pengesekken! Du skal komme med det økonomiske perspektivet på sakene Kjernestyret og Finansstyret avgjør til enhver tid. Samtidig må man sørge for en fornuftig økonomisk utvikling for foreningen. Dine arbeidsoppgaver utover de vanlige styrepliktene er blant annet å utarbeide hel- og halvårsregnskap, lage og følge opp hele budsjettet for Kjernestyret og underutvalg. I tillegg må man følge opp investeringsbeslutninger, samt å tilse at UKEN, NHH-Symposiet og Bergen Challenge leverer varene økonomisk.

Gjennom verv som økonomiansvarlig i Kjernestyret lærer man utrolig mye. Økonomistyring på høyt nivå, regnskap i teori og praksis, lover og regler som selv ikke MRR-gjengen visste fantes, regnskapssystemet Visma.net, samt utarbeidelse av investeringsanalyser. Etter å lest dette tenker du kanskje: ”Hvorfor i alle dager stille som økonomiansvarlig?”. Svaret er ganske enkelt fordi du kan få det mest utfordrende, slitsomme, givende og morsomste året i livet ditt! Du blir kjent med uendelig mange mennesker, og du får erfaringer du ikke kan få noe annet sted. Dessuten får du verdens beste innsikt i verdens beste studentforening!

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stillingen som markeds og kommunikasjonsansvarlig i Kjernestyret byr på både utrolige opplevelser og spennende utfordringer. Gjennom et år som markedsansvarlig vil du få mange nye og gode bekjentskaper i NHHS og i næringslivet, samtidig som du vil ha vanvittig mye moro. Nytt fra 2024 er at denne stillingen får et overordnet koordineringsansvar for kommunikasjonen på sosiale medier og nettsiden, og blir ansvarlig for mediehåndtering.
Som markedsansvarlig står du ansvarlig for å ta vare på de nåværende hovedsamarbeidspartnerne studentforeningen har, i tillegg til å være på utkikk etter nye muligheter. På veien vil du få kunnskap og erfaringer du ikke lærer på skolebenken. Salgsferdigheter, forhandlings- og presentasjonsteknikk er bare noe av det du vil få muligheten til å bli skikkelig god på. Som markedsansvarlig er det også viktig å ha is i magen, og ta utfordringer på strak arm. Er bedriften du har kontakt med den rette samarbeidspartneren for NHHS? Det er din oppgave å skaffe studentforeningen vår attraktive, gode og langsiktige samarbeid som trosser konjunkturer og andre utfordringer i dagens marked.

Du vil også ha myndighet og ansvar til å godkjenne sponsorvirksomhet i studentforeningens underutvalg. Å samarbeide med underutvalgene er både lærerikt og spennende. I tillegg til dette, vil du også sammen med Markedsgruppen ha det koordinerende ansvaret for sponsorarbeidet generelt i NHHS.
Som markedsansvarlig i Kjernestyret får du en unik mulighet til å forhandle og jobbe med store og spennende aktører i næringslivet, en mulighet de færreste får.

Tar du utfordringen?

Arrangementsansvarlig

Prosjektansvarlig ble vedtatt innført i Kjernestyret i 2008 etter at man observerte et økende behov for strategisk styring og ledelse av små og store prosjekter. Ved den nye sammensetningen av Kjernestyret, endres denne stillingen til arrangementsansvarlig og får et rendyrket arrangementsansvar i NHHS.

Som Arrangementsansvarlig i Kjernestyret blir du Kjernestyrets spydspiss i koordineringen av egne Kjernestyre-arrangementer, eller samarbeidsprosjekter i NHHS. Du får kompetanse innen prosjektledelse, og blir en viktig brikke i brobyggingen mellom Kjernestyret og resten av studentforeningen, og på tvers av studentforeningen. Noen av de største NHHS-arrangementene du har hovedansvar for er International Welcome Week i januar, Førstekullsuken og 17. mai-frokosten. Utover dette vil du sammen med NHHS Prosjektgruppen stå fritt til å utforme nye og spennende arrangement gjennom året. Til de fleste arrangementene ansetter du komiteer til å hjelpe deg, og disse følger du opp, mens prosjekter som Førstekullsuken er du selv sjefen for. I tillegg vil du også ha ansvar for mange mindre arrangementer som skal gjennomføres.

Som arrangementsansvarlig bør man være svært organisert og være glad i et hektisk miljø. Det er mange ting som ofte skal gjøres samtidig, og det gjelder å være godt forberedt til alt som skjer. Når det er sagt er arrangementsansvarlig en av de mest sosiale stillingene i styret, med de absolutt morsomste ansvarsområdene. Det er bare å glede seg til et av de mest spennende og innholdsrike årene i ditt liv! Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål knyttet til stillingen!

Driftsansvarlig

God morgen kjære leser! Kjenner du NHHS inn og ut? Opplever du det som helt naturlig at denne «Thea» som har ansvar for alt, egentlig er 10 småstressede eldre menn? Da er driftsansvarlig noe for deg! Som ansvarlig for alt som skjer inne på bygget, trenger du en god porsjon med velvilje, tålmodighet og problemløsning. Driftsansvarlig skal legge til rette for at alle har muligheten til å utfolde seg, men også forsikre deg at de som arrangerer i dag ikke kommer i veien for dem imorgen. Med en koordinerende rolle er det din jobb å sikre at alt går rett for seg, med god hjelp fra dine grupper. Med en støttende rolle for KKU, TG og VK står du midt i de fleste aktiviteter i NHHS, og uten god hjelp kan du aldri få gjennomført noe som helst.

Oppgavene dine er varierte, og innebærer eksempelvis søppelrydding, stolstabling, maling, hating, klaging, videreformidling og mekling. Dersom du leser dette, og tenker “dette er noe for meg!” kan driftsansvarlig være noe for deg.

Lykke til.

HR-ansvarlig

Vi er stolte av å introdusere den spennende nye stillingen som HR-ansvarlig i Kjernestyret, som trer i kraft fra 2024. Dette er din sjanse til å være med på å forme hvordan denne viktige stillingen utvikler seg i studentforeningen. Som HR-ansvarlig har du en unik sjanse til å påvirke retningen og utviklingen av denne posisjonen. Ditt engasjement og din visjon vil være avgjørende for hvordan vi kan styrke vårt arbeid med menneskelige ressurser i studentforeningen.

En av de viktigste oppgavene som HR-ansvarlig er å sikre inkludering av internasjonale studenter. Du vil jobbe aktivt med å skape et miljø der alle føler seg velkomne og verdifulle uavhengig av nasjonalitet, kulturell bakgrunn eller språk. I tillegg til å fokusere på internasjonal inkludering, vil HR-ansvarlig også være ansvarlig for å utvikle og implementere inkluderingstiltak som sikrer at alle medlemmer av studentforeningen føler seg inkludert og respektert.

HR-ansvarlig vil spille en viktig rolle i valgprosessene innenfor studentforeningen og organiseringen av valg, sikring av rettferdige prosesser, og oppmuntre til aktiv deltakelse fra alle medlemmer. I tillegg vil du være involvert i rekrutteringsuker og ansettelsesprosesser for prosjekter innenfor studentforeningen. Denne nye stillingen gir deg muligheten til å være en drivkraft for endring og inkludering i studentforeningen. Vi oppfordrer alle kandidater til å vurdere å søke på denne spennende rollen, hvor du vil ha sjansen til å gjøre en betydningsfull forskjell for vårt fellesskap.

NHH-Symposiet

Et to fantastisk morsomme år er vår tid som NHH-Symposiet ferdig for denne gang. Det hele startet med åtte personer som gikk sammen og stilte til styret for den nest eldste og aller mest spennende prosjektorganisasjonen på NHH. Akkurat slik 8 engasjerte mennesker har gått sammen annethvert år siden 1983. Det endte med et heidundrende 40-årsjubileum, ett titalls spennende foredragsholdere, over 400 engasjerte sympsjonærer og en fysisk todagers konferanse. Det hele ble avsluttet med Symposion – den beste, våteste og rødeste avslutningsfesten på NHH!

Nå kan nettopp DU sørge for to nye fantastisk år frem mot NHH-Symposiet 2025! NHH-Symposiet er veletablert som en av Europas største studentdrevne næringslivskonferanser og arrangeres utelukkende av studenter ved NHH – Norges Handelshøyskole. Selve konferansen går over to dager og avholdes annethvert år av nesten 400 studenter. Gjennom snart 40 år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse med foredragsholdere som Nicolai Tangen, Hans Majestet Kong Harald, Kong Carl Gustav, Edward Heath, Carl Bildt, Erna Solberg, Gro Harlem Brundtland og andre innflytelsesrike ledere.

Som en del av styret i NHH-Symposiet vil du få en haug med utfordringer og vennskap for livet, du vil delta i kule møter, du vil bli lyttet til av anerkjente ledere, og du vil ikke bare ta del i, men faktisk lede noe av det morsomste som skjer i studentforeningen i 2025. Dersom dette høres ut som noe for deg, håper vi at nettopp du stiller til styret for NHH-Symposiet 2025.

Vi i NHH-Symposiet 2023 takker for oss og gleder oss til valgkampen!

Leder

Som leder av NHH-Symposiet får du oppleve alt det beste NHHS og næringslivet har å by på!
Sammen med styret og de nesten 400 sympsjonærene dere rekrutterer, vil du oppleve skaperglede, spenning og utallige timer med moro. Gjennom to år skal du lede forberedelsene til Nord-Europas største studentdrevne konferanse. Din samfunnsinteresse og evne til å motivere folk rundt deg, vil være avgjørende. Det vil bli tung arbeid. Det vil bli lange dager. Men hvert minutt, vil også være noe av de mest spennende og lærerike minuttene i ditt liv!

Arbeidet som leder i NHH-Symposiet innebærer mange forskjellige ting. Du driver mye med ekstern kommunikasjon, kontakt med skolen, studentforeningen, med alumni og med andre hjelpere. Ikke minst skal du være en støttespiller for seksjonssjefene. Du har det overordnede ansvaret og vil ta del i hvert skritt frem mot konferansen i 2023. Det kommer til å bli to helt fantastiske år, som du aldri vil glemme.

Økonomisjef

“Money never sleeps.” – Gordon Gekko
Som økonomisjef i NHH-Symposiet skal du kanskje ikke søke etter den største avkastningen, eller belåne deg opp til skyene som Bill Hwang, men ordtaket har fortsatt en viss grad av sannhet. Pengene sover ikke, og som økonomisjef for NHH-Symposiet sitter man med den overordnede kontrollen over pengeflyten. Det går både penger ut og det kommer penger inn, og som økonomisjef er det din jobb for å forsikre seg om at pengene til enhver tid strekker til.

Man trenger god økonomisk sans, forhåpentligvis orden i sysakene og ha et anlegg for tall. Som ansvarlig for budsjetter, økonomistyring og til dels regnskap, er det du som skal prøve å kontrollere villhesten som er pengebrukende seksjoner. Du må dermed også ha god oversikt og innsikt i alle delene av organisasjonen, samt løpende kontakt og dialog med seksjonens medlemmer. Som alle andre stillingene i styret så får du deg også minner for livet, og en helt fantastisk vennegjeng!

Penger sover aldri, og det gjør ikke NHH-Symposiet heller.

Programsjef

Som programsjef i NHH-Symposiet er det ditt ansvar at toppen av norsk næringsliv vil bruke tiden sin på akkurat oss. Du setter dagsorden gjennom tema, foredragsholdere, workshops og studentstemme. Du har ansvar for innholdet på konferansen og får en unik mulighet til å påvirke Norges fremste slik du vil. Du må tørre å tenke nytt, fritt og vilt.  Samfunnsengasjement, meningsdyktighet og en vilje til å utfordre det etablerte er viktige faktorer en må besitte. Det handler nemlig om å søke etter nye muligheter, vokse, håndtere en usikker verden, tilpasse seg endringer raskt, håndtere dagens trusler og morgendagens muligheter, og ikke minst – bygge fremtiden og være klar for dagen etter morgendagen.  Din jobb er å utfordre, provosere og inspirere. Du setter dagsorden for norsk næringsliv. Bruk sjansen godt.

Samarbeidssjef

Samarbeidssjeksjonen utgjør bindeleddet mellom NHH-Symposiet og de ulike samarbeidspartnerne. Store deler av finansieringen til konferansen kommer fra hovedsamarbeidspartnerne i næringslivet og i møter med disse skal avtaler forhandles og reforhandles. Seksjonen skal sørge for at enhver representant fra disse bedriftene skyver kassen frem og haken opp hver gang de presenterer seg i sammenheng med NHH-Symposiet! Utover ansvaret for hovedsamarbeidspartnerne er seksjonen ansvarlig for andre samarbeidspartnere, leverandører, produktsponsorer og fordelsavtaler til sympsjonærene. I tillegg står samarbeidsseksjonen for arrangeringen av StudentSymposiet – en egen konferanse av studentene for studentene omtrent en måned før NHH-Symposiet.

Som samarbeidssjef har du foran deg to utfordrende år med mye arbeid og moro. Samtidig vil du lære utrolig mye og få veldig mange nye venner! Du får muligheten til å møte sentrale aktører i norsk næringsliv og bringe dem med på laget. Det er en erfaring du definitivt ikke får i Aud Max!

Markedssjef

Hvor ofte vil du senere i livet få anledning til å reise rundt i Norge for å møte næringslivstopper, politikere og kulturpersonligheter for å selge et konsept du tror på og har vært med på å skape?
Den viktigste oppgaven til markedsseksjonen er å sette navn på deltakerlisten. Ønsker du at Nicolai Tangen eller Kristin Skogen Lund skal få oppleve hva vi NHH studenter får til – eller kanskje at høyblokken skal riste litt vett i Jonas Gahr Støre? Da må du sørge for å møte og invitere nettopp disse til konferansen.  Markedsseksjonen er ansvarlige for å gjøre NHH-Symposiet til den perfekte møteplass. Du velger metoden. Uansett hvordan du velger å gjøre det, kan du forvente utfordringer, tålmodighet, reising, en haug med telefonsamtaler og en helt sinnsyk opplevelse. De kontaktene du knytter og
erfaringene du får er unike! Arbeidet i markedsseksjonen er spennende og lærerikt. I tillegg er seksjonen kjent for å være blant de morsomste og mest sosiale. Så har du glød, tid og lyst til å møte nye mennesker med et smittende godt humør. Da er stillingen som markedssjef for deg!

Kommunikasjonssjef

Som kommunikasjonssjef er det din jobb å sørge for at NHH-Symposiet blir sett og hørt både internt og eksternt. Seksjonen din kommer til å ta i bruk alt fra plakater, bilder, tekst, video, nettsider, og generelt alle mediekanaler for å formidle konferansens budskap til hele verden. Jobben din blir å planlegge, koordinere og motivere, gi tilbakemeldinger og forbedre det som skjer i din seksjon inntil omdømmet er sterkt. Er du en kreativ sjel som ønsker å formidle NHH-Symposiets budskap på en innovativ måte? Da er du perfekt for jobben!

Arrangementssjef

Har du noensinne beundret lyseffektene på konsert? Legger du merke til servicen når du spiser ute? Har du oversikt over dine venners kalendre? Legger du minutt-for-minutt-planer for fridagene dine? Dette er ikke nødvendig, men kan helt sikkert komme godt med i arbeidet som arrangementssjef for NHH-Symposiet. Arrangementsseksjonen har ansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av konferansen. Dette innebærer alt fra innsjekk av deltakere, transport av foredragsholdere, dekorering av skolen, lyd- og lys i Aulaen og bevertning. Som arrangementssjef er du i spissen for planlegging og gjennomføring, og skal lede arbeidet med å få konferansen til å gå på skinner. David Arkless fra konsernledelsen i Manpower sa det best da han sa «This conference is disturbingly well organized».

HR-sjef

«Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad!»
Kilden og drivkraften bak studentenes frivillige innsats ligger i HR-Seksjonen! Som HR-sjef i NHH-Symposiet har du det gledesfulle oppdraget med å sørge for at over 300 Sympsjonærer har motivasjonen, gleden og redskapene de behøver for å gjøre konferansen best mulig. Gjør dette HR til den viktigste seksjonen? Kanskje. Gjør det HR til den hyggeligste seksjonen? Definitivt!
Som HR-sjef vil du ha en rekke varierte oppgaver. Du vil være ansvarlig for fire rekrutteringsrunder, kursing av ansatte, og ikke minst sosiale arrangementer. I tillegg er du ansvarlig for organisasjonens interne kommunikasjonsstruktur. Du får prøvd deg på ledelse og organisering i praksis i en seksjon som er dypt engasjert i hele livsløpet til NHH-Symposiet – fra ansettelsesrunde til avslutningsfest («Symposion»). Bedre blir det ikke!!

AID

Leder

Leder i NHH Aid har hovedansvar for det administrative og strategiske innen Aid. Utover dette er leder ansvarlig for å koordinere underutvalgets arbeid og å ha en kontinuerlig dialog med bistandsorganisasjonen.

Økonomiansvarlig

Økonomi- og organisasjonsansvarlig er ansvarlig for at de innsamlede og mottatte midlene blir kanalisert uavkortet til prosjektet, og har ansvar for alle NHH Aid sine eiendeler, samt organisering av dem. Økonomi og organisasjonsansvarlig har ansvar i henhold til fellesinstruks for underutvalg, og skal følge opp økonomiansvarlig i aksjonsstyret.

Informasjonsansvarlig

Informasjons- og skal informere studentmassen om gruppens arbeid og fremdrift, promotere arrangementer, og ha et hovedansvar for å formidle holdningsbevisstheten til studentene ved NHH. Har også ansvar for nyhetsbrevene, og nettsiden www.nhhaid.no.

Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av underutvalgets aktivitet gjennom året. Dette dreier seg om et hovedarrangement henholdsvis vår og høst hvor opplegg og tema vil være opp til hvert enkelt styre.

Markedsansvarlig

Markedsansvarlig har ansvaret for kontakten med underutvalgets sponsorer.

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig har ansvaret for utviklingen og koordineringen av prosjekter som skal generere bistand til formålet.

HR- og Soisalansvarlig

HR- og sosialansvarlig har hovedansvar for sosial velferd for medlemmene i NHH Aid. I tillegg skal HR- og sosialansvarlig ha særlig fokus på utvikling av kultur og samhold i perioden etter Aksjonsuken, med hensikt å skape et trygt og sosialt miljø for medlemmer utover de ukene hvor Aksjonsuken planlegges og gjennomføres.

Næringslivsutvalget

Leder NU

Å være leder i NU er et av de største og mest spennende vervene i hele NHHS. Lederen har overordnet ansvar for alt som skjer i underutvalget, men bruker mest av sin tid til planlegging, styring og strategiske vurderinger i tett samarbeid med styret. Du er NUs ansikt utad mot både NHHS, skolen, bedrifter og mediene, og får spennende utfordringer på alle plan. Dette innebærer mange møter, og man får stor innsikt og innflytelse i studentforeningen som helhet.

Leder Karrieredagene (KD)

Som leder av Karrieredagene får du en utfordrende og givende rolle i NU-styret. Ditt primære ansvarsområde vil være å fastsette et Karrieredagsstyre på syv øvrige personer og jobbe med disse mot Karrieredagene 2024. Som leder av Karrieredagene vil du være med på å arrangere et av skolens største årlige arrangementer. Denne rollen er spennende fordi du er med på å skape en viktig møteplass for studentene og landets mest attraktive bedrifter. Videre byr rollen på innsikt i hvordan både NU og NHHS fungerer. Liker du lederansvar, teamarbeid og motiveres av å jobbe mot et felles mål er denne stillingen noe for deg!

Hytteutvalget

Would you look at that!
NHHS’ most fun group is up for yet another election. Hytteutvalget is responsible for Kramboden, NHHS’ very own cabin, just outside Bergen City center. The cabin became ours in 1938, thus making it an integral part and the backbone of the student organization. The cabin is used for partying and social gatherings between teams, UKEN etc. and it is Hytteutvalget’s task to facilitate to make sure everything runs smooth. Every year we host Førstekullsseminar, dugnadsuke and a Christmas party with our beloved alumni. If you like cabins, parties and hosting parties, then this is definitely the place for you. There are 5 positions, where none of them requires any prior knowledge, other than motivation and joy for cabins.

Leader

As leader of Hytteutvalget you are responsible for the cabin and its members. This includes coordinating meetings, delegate tasks and contribute where it is needed.

Head of Financial Affairs

As head of economics, you are naturally responsible for the economy of the cabin. This includes setting up simple budgets and simple accounting. You will also have close dialogue with Kjernestyret and their head of financial affairs.

Head of Booking

You are responsible for bookings and making sure that there are no dobble bookings. Most of the job is over e-mail, which is a good thing. This ensures that you can spend more time at Kramboden.

Head of Information

It is your job to make sure that our beloved cabin is in everyone’s minds 24/7. You are responsible for promoting different happenings, answering questions students and handling the immense press pressure. You will also have the main responsibility over our Facebook and Instagram accounts.

Head of Purchase

To make sure that Kramboden is a nice place to be for our guests, it is important that certain necessities is in place. This is where you come in. You have the main responsibility, in consultation with the head of economics, for purchasing whatever is needed. If you love shopping, this is definitely the job for you.

Studentpolitisk utvalg

Velferdspolitisk ansvarlig.

Velferdspolitisk ansvarlig er NHHS sin delegasjonsleder i eksterne politiske sammenhenger. Sammen med studentpolitisk ansvarlig i Kjernestyret vil du ha overordnet ansvar for å representere NHHS i Velferdstinget Vest og Norsk Studentorganisasjon. For å kunne gjøre dette på en best mulig måte kreves det kjennskap til studentvelferdsordningene i Bergen, og utdanningspolitikk i Norge generelt. Velferdstinget er med på å forvalte semesteravgiften og alle de godene studenter får gjennom Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet. Å ta disse beslutningene og få muligheten til å påvirke i samspill med studentrepresentanter fra andre utdanningsinstitusjoner er både spennende og utfordrende. Du leder også politisk komité som er gruppen i SPU med ansvar for å jobbe opp mot Velferdstinget, øvrige politiske organer og generell politikkutvikling på vegne av NHHS.

Studentutvalget ved NHH

Studentutvalget ved NHH er det eneste utvalget på skolen som kan påvirke den faglige studiehverdagen til studentene. Vi sitter i utvalg, institutter og komiteer sammen med mange spennende personer, både fra studentforeningen og administrasjonen. Studentutvalget ved NHH fungerer som et talerør for studentene opp mot høyskolen. Som en del av styret i Studentutvalget ved NHH har du mulighet til å påvirke fagpolitiske avgjørelser i større grad, og du vil møte på mange ulike utfordringer. Ønsker du å forbedre din egen og dine medstudenters studiehverdag? Da burde du stille til styret i Studentutvalget ved NHH!

Masteransvarlig

Masteransvarlig har ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler masterprogrammene ved NHH. Masteransvarlig står som leder av Mastergruppen, som består av aktive medlemmer av Studentutvalget på masternivå. Sammen med Leder og Bacheloransvarlig, stiller Masteransvarlig som representant i Utdanningsutvalget.

Masteransvarlig står ansvarlig for å dele ut Masterstudentenes pris for fremragende innsats på årlig basis ved masterstudentenes utmatrikuleringsseremoni.

Bacheloransvarlig

Bacheloransvarlig har ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler bachelorprogrammene ved NHH. Bacheloransvarlig har ansvar for å følge opp kullrepresentantene og har hovedansvar for å koordinere arbeid knyttet til midtveisevaluering og utdeling av Bronsesvampen hvert semester. Sammen med Fagpolitisk ansvarlig, stiller Bacheloransvarlig som vekslende representant (med Masteransvarlig) i Utdanningsutvalget.t.